Skip to content

Za aktivnu i kreativnu starostTRE√ÜA OLIMPIJАDA SPORTА, ZDRАVLJА I KULTURE TRE√ÜEG DOBА
SАVEZ PENZIONERА SRBIJE u saradnji sa
Аsocijacijom „SPORT ZА SVE SRBIJE“, Nacionalnom fondacijom “DR LАZА K. LАZАREVI√Ü“ i OPŠTINOM SOKOBАNjА
organizuje:

TRE√ÜU OLIMPIJАDU SPORTА, ZDRАVLJА I KULTURE TRE√ÜEG DOBА

“Sokobanja 2010.”
29.09. – 03.10.2010.

ZА АKTIVNU I KREАTIVNU STАROST
 Organizatori Olimpijade pozivaju vas na primereno sportsko nadmetanje, druŇĺenje, odmor, zabavu i rekreaciju

Organizator æe obezbediti:

• majicu svakom u√®esniku sa natpisom „Tre√¶a olimpijada sporta, zdravlja i kulture tre√¶eg doba – Sokobanja 2010“ , u√®esni√®ki bedŇĺ i Program Olimpijade.

• medalje za I, II i III mesto za sva takmi√®enja i to:

zа štаfеtu u brzоm hоdаnju екipnо (pеhаr)  i pојеdinа√®nо (mеdаljе);
zа strеljаštvо екipnо (pеhаr) i pојеdinа√®nо u оbе коnкurеnciје (mеdаljе);
zа šаh, piкаdо i ribоlоv pојеdinа√®nо u оbе коnкurеnciје (mеdаljе).

• mоbilni tеlеfоn VIP 112, sа brојеm i dоpunоm zа prvо mеstо u svim pојеdinа√®nim tакmi√®еnjimа u оbе коnкurеnciјiје, pоbеdni√®кој екipi štаfеtе u brzоm hоdаnju као i pоbеdnicimа u Тrci Ňĺivоta.

• pehare za ukupni plasman, za prvo, drugo i tre√¶e mesto kao i zahvalnice, diplome, povelje i eventualno prigodne poklone.PROGRAM
SATNICA PROGRAMA

 29.09.2010. Sreda

Dolazak ekipa i smeštajPred sve√®ano otvaranje
17,30 Skup ispred hotela „Zdravljak“
18,00 Sveèano otvaranje Olimpijade
20,00 Sastanak i tehnièka konferencija Sektora za sport
21,00 Ve√®era, zabava uz orkestar hotela „Zdravljak“, voditelja programa √źor√įa Mari√®i√¶a i tim animatora sa DIF-a

30.09.2010. √ąetvrtak

06,30-07,00 VeŇĺbajmo zajedno na sportskim terenima hotela „Zdravljak“
07,00-09,00 Doruèak
09,00 ŠTАFETА U BRZOM HODАNjU – okupljanje na fudbalskom igralištu iza hotela„Zdravljak“
09,00 Otvaranje izloŇĺbe slika i po√®etak rada √®lanova Olimpijske slikarske kolonije
13,00–14,30 Ru√®ak
14,30-18,30 ŠАH – u Kongresnoj sali hotela „Zdravljak“ (Š.K. Ozren)
18,30-20,00 Organizovana šetnja rekreativnom stazom sa programom polazak ispred hotela „Zdravljak“ sa vodi√®em i animatorom Draganom Kuzmanovi√¶em, profesorom fizi√®kog vaspitanja
21,00 Ve√®era, zabava uz pesmu i igru, literarno ve√®e, amatersko pozorište, voditelja i tim animatora sa DIF-a

01.10.2010. Petak – MEЂUNАRODNI DАN STАRIH


06,30-07,00 VeŇĺbajmo zajedno na sportskim terenima hotela „Zdravljak“
07,00-09,00 Doruèak
09,00-10,00 Sve√®ana sednica povodom Me√įunarodnog dana starih – u sali hotela „Zdravljak“Pripremi se, nišani, udahni...
10,00 – 14,00 STRELJАŠTVO-za Ňĺene i muškarce-u streljani hotela „Zdravljak“
14,00-15,00 Ruèak
15,00-18,00 PIKАDO – za Ňĺene i muškarce – u sali hotela „Zdravljak“ i STRELJАŠTVO i PIKАDO – nastavak takmi√®enja, ako bude potrebe
18,00 Organizovani izlet do „Stene ljubavi“ na Ozrenu sa specijalnim veŇĺbama i relaksacijom
21,00 Veèera, zabava uz pesmu i igru, pevajmo svi uz voditelja i tim animatora sa DIF-a

02.10.2010. Subota

06,30-07,00 VeŇĺbajmo zajedno na sportskim terenima hotela „Zdravljak“
06,00-10,00 RIBOLOV – pecajmo na Bovanskom jezeru – Takmi√®enje i zabava uz riblju √®orbu – polazak u 05,00 ispred hotela „Zdravljak“ svojim prevozom
09,00-13,00 O√ąISTIMO SRBIJU – sve ekipe u eko-akciji „O√®istimo Sokbanju“img_4247
12,30-13,30 Film o obièajima uz pripovedanje anegdota Goluba Radovanoviæa
13,00-14,30 Ruèak
16,30 Obilazak inhalatorijuma, hamama i legata Miluna Mitroviæa
17,30 ŠАH – simultanka – velemajstora Bore Ivkova – ispred muzeja 19,30 Sastanak organizacionog odbora – u sali hotela „Zdravljak“
21,00 Sve√®ana ve√®era, pozdravi, dodela priznanja i nagrada, zabava uz pesmau i igru, takmi√®enje u plesu, izbor „Naj – gospo√įe/gospodina tre√¶eg doba“, uz voditelja i tim animatora sa DIF-a

03.10.2010.Nedelja

07,00-09,00 Doruèak
10,00 Ispraæaj gostiju


 Z D R А V LJ E

30.09.2010. √ąetvrtak Na bazaru zdravlja lekari DZ Sokobanja bili su na usluzi u√®esnicima Olimpijade
08,00 „Bazar zdravlja“ (lekar i medicinska sestra na jednom štandu – prvi dan – pruŇĺanje medicinskih saveta, merenje krvnog pritiska, merenje visine holesterola i še√¶era u krvi, merenje telesne visine i teŇĺine…
Zdravsteno savetovalište radi√¶e svakog radnog dana od 9 do 12, a popodne od 16 do 18 √®asova, odnosno u vreme kada su takmi√®ari slobodni.

01.10.2010. Petak

09,00-10,00 „Bazar zdravlja“ (na jednom štandu – drugi dan)
10,00-10,15 Moguænost rehabilitacije starijih osoba u Sokobanji (predavaè iz specijalne bolnice Sokobanja)img_7948
10,15-10,30 Аktuelna pitanja i odgovori zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite (predava√® iz Republi√®kog zaboda za zdravstveno osiguranje)
10,30-10,45 Specificnosti primene fizikalne medicine kod starijih osoba (predavaè: iz Zavoda za javno zdravlje)
11,15-11,30 Motivacija starijih osoba za brigu o svom zdravlju i faktori rizika za nastanak bolesti i zdrav na√®in Ňĺivota (predava√® iz Zavoda za javno zdravlje)
11,30-11,45 Nevladine organizacije u zaštiti starijih osoba (predava√® iz nevladinih organizacija)
11,45-12,00 Nasilje nad starima (predavaè iz nevladinih organizacija)
12,00-12,15 Kafe pauza
12,15-12,35 Zaštita oralnog zdravlja starijih osoba (predava√®: dr Irena DŇĺeletovi√¶ Miloševi√¶, GZ za javno zdravnje Beograd)
K U L T U R А

30.09.2010. √ąetrvtak

15,30 Znamenite li√®nosti srpske kulture, nauke,za-uspomenu sporta i zdravlja o znamenitostima u Sokobanji, njenim prirodnim, lekovitim, zdravstvenim i turisti√®kim vrednostima i lokalitetima. U√®estvuju autori objavljenih studija, monografija, istraŇĺiva√®kih radova i publikacija. Prikaz etno-filmova sa izloŇĺbom.
18,00 Susret i razgovor sa nekadašnjim i sadašnjim dobitnicima medalja i priznanja na Olimpijadama i me√įunarodnim takmi√®enjima – orijentaciono: Bora Ivkov, Vlade Divac, Milunka Lazarevi√¶, Mi√¶a Orlovi√¶…

01.10.2010. Petak

16,30 ,,Pri√®e iz vodenice’’- sa Golubom Radovanovi√¶em i saradnicima Etno ve√®e uz prire√įenu „SEDELJKU“ sa u√®eš√¶em peva√®a izvornih narodnih pesama i pri√®ama i besedama iz vodenice.Kultura – u√®esnici programa
18,30 Pesnièko veèe

U toku trajanja Olimpijade
1. IzloŇĺba slika i skulptura (u holu hotela Zdravljak)
2. Predstavljanje proizvo√įa√®a oprema i usluga namenjenih tre√¶em dobu (mini sajam) 15 proizvo√įa√®a izloŇĺi√¶e svoje proizvode na postoje√¶em izloŇĺbenom prostoru
3. Turistièki i etno filmovi o Sokobanji
Na videobimu prikazivali bi se filmovi o Sokobanji u vidu retrospektive „Sokobanja nekad i sad“ i etno filmovi sa Festivala etnološkog filma u Beogradu.

ZАVRŠNO VE√ąE

Poseban program u koji æe biti ukljuèeni i uèesnici Olimpijade, uz voditelja i tim- animatora sa DIF-a

PROPOZICIJE

 ŠTАFETА U BRZOM HODАNJU
Pojedinac 250 ili √ąеtiri √®lаnа екipе nаizmеni√®nо u brzоm hоdu pо јеdnu duŇĺinu fudbаlsкоg igrаlištа. Екipа је mеšоvitа i mоrа imаti nајmаnjе јеdnоg √®lаnа suprоtnоg pоlа. Svако ко budе tr√®ао bi√¶е disкvаlifiкоvаn, оn i njеgоvа екipа.

ŠАH
Igrajmo šah po pravilima šahovske igre img_4096(po dogovorenom sistemu, koji odredi šahovski velemajstor izabran od strane Organizacionog odbora Olimpijade). Šahovski velemajstor bi√¶e i glavni sudija, a ostale sudije, šahovski majstori, bi√¶e iz Sokobanje. Šahovske table i satove donose takmi√®ari. Organizaciju i zapisnike obezbe√įuje doma√¶in.

STRELJАŠTVO
А kakvo nam je oko sokolovo? Staze, mete, dijabole i puške obezbe√įuje Organizacioni odbor, a 4 profesionalne staze, sudije i zapisnike obezbe√įuje doma√¶in. Sudije utvr√įuju reultate u streljaštvuU√®estvuju i muškarci i Ňĺene. Svaki takmi√®ar ima 3 probna hica i 2 serije od po 10 dijabola za takmi√®enje. Ra√®una se najve√¶i broj poena, a kod istog rezultata ra√®una se ve√¶i broj devetki, desetki itd. Za ekipni plasman ra√®unaju se tri najbolja rezultata. Glavni sudija je me√įunarodni sudija u streljaštvu, a pomo√¶ne sudije su iz Sokobanje.

 PIKАDO
Budimo smireni i precizni. Takmi√®enje u pikaduTable, strelice, zapisnike, kao i sudije, obezbe√įuje doma√¶in. U√®estvuju Ňĺene i muškarci. Visina table je 170cm, daljina ga√įanja je 3m. Ga√įa se u 3 serije sa po 5 strelica. Plasman se odre√įuje prema najve√¶em broju krugova.

RIBOLOV
Pecajmo na Bovanskom jezeru, uŇĺivajmo u prirodnim lepotama. img_4252Poneti ribolova√®ki pribor. U√®esnici su muškarci i Ňĺene u pojedina√®noj konkurenciji. Vreme takmi√®enja je 2 sata. Pecanje je na plovak. Pobednik je takmi√®ar sa najve√¶om gramaŇĺom, odnosno kilaŇĺom ulovljene ribe. Organizator je ribolova√®ko društvo „Soko“ iz Sokobanje, a sudije su tako√įe iz tog društva.

Komentari (1)Add Comment
pozz
napisao kredit , 03, October, 2010
Zanimljiva stranica!
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: -1

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy
 

Statistika

Na sajtu su trenutno 0 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas129
mod_vvisit_counterJuce227
mod_vvisit_counterOve nedelje1281
mod_vvisit_counterOvog meseca2801