Skip to content

Konkurs za direktora Ň°kole
DIREKTOR - SREDNJA ŠKOLA "BRANISLAV NUŠI√Ü" - Sokobanja (Zaje√®ar)

VaŇĺi od: 13. oktobar 2010.

18230 Sokobanja
Mitropolita Mihaila 5
tel. 018/530-525

DIREKTOR
na mandatni period od èetiri godine

USLOVI: Kandidat treba da ima drŇĺavljanstvo RS, odgovaraju√¶e visoko obrazovanje za nastavnika gimnazije ili stru√®ne škole za podru√®ja rada: ekonomija, pravo i administracija i trgovina, ugostiteljstvo i turizam, za pedagoga ili psihologa (VII stepen), da ima psihofizi√®ku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i u√®enicima, da nije osu√įivan pravosnaŇĺnom presudom za krivi√®no delo za koje je izre√®ena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivi√®na dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivi√®no delo primanje mita ili davanje mita, za krivi√®no delo iz grupe krivi√®nih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobra√¶aja i protiv √®ove√®nosti i drugih dobara zašti√¶enih me√įunarodnim pravom, bez obzira na izre√®enu krivi√®nu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvr√įeno diskriminatorno ponašanje, da poseduje licencu, tj. poloŇĺen stru√®ni ispit za nastavnika, pedagoga ili psihologa, dozvolu za rad i poloŇĺen ispit za direktora ustanove, najmanje pet godina rad u ustanovi na poslovima obrazovanja i vaspitanja, nakon ste√®enog odgovaraju√¶eg obrazovanja.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs priloŇĺiti: overen prepis (fotokopiju) dokumenta o ste√®enom obrazovanju, overen prepis (fotokopiju) dokumenta o poloŇĺenom ispitu za licencu, odnosno stru√®nom ispitu, uverenje o radnom iskustvu na poslovima u obrazovanju, uverenje o drŇĺavljanstvu RS (ne starije od šest meseci), uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivi√®ni i istraŇĺni postupak (ne starije od šest meseci). Uverenje da postoji odgovaraju√¶a psihofizi√®ka i zdravstvena sposobnost (ne starije od šest meseci) podnosi se pre zaklju√®enja ugovora o radu, a uverenje o neosu√įivanosti pribavlja škola po sluŇĺbenoj duŇĺnosti. Uz prijavu podneti kratku biografiju sa pregledom kretanja u sluŇĺbi i predlogom programa rada direktora škole. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, li√®no u sekretarijatu škole ili preporu√®eno poštom, sa naznakom: "Konkurs za direktora". Nepotpune i neblagovremene prijave ne√¶e se uzeti u razmatranje.

Gimnazija
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy
 

Statistika

Na sajtu su trenutno 2 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas136
mod_vvisit_counterJuce227
mod_vvisit_counterOve nedelje1288
mod_vvisit_counterOvog meseca2808