Skip to content

49. Me√įunarodni festival Prva harmonika Sokobanje
P R O P O Z I C I J E
ME√źUNARODNOG FESTIVALA ''PRVA HARMONIKA - SOKOBANJA'' 2011


√ąlan 1.

Takmi√®enje ''Prva harmonika-Sokobanja'' (u daljem tekstu: takmi√®enje) je Festival muzi√®ara koji sviraju harmoniku. Takmi√®enje je me√įunarodnog karaktera.

√ąlan 2.

Pravo da se takmièe za titulu ''PRVA HARMONIKA-SOKOBANJA'' imaju svi zainteresovani, i to pod uslovima iz ovih Propozicija.
Takmi√®ari koji su titulu PRVA HARMONIKA-SOKOBANJA ve√¶ osvojili u odre√įenoj kategoriji mogu se ponovo takmi√®iti u istoj, ali se mogu takmi√®iti i u kategorijama za starije uzraste, bez obzira da li im po godinama starosti pripadaju.
√ąlan 3.

Takmi√®ari se nadme√¶u u izvo√įenju kompozicija razli√®itih Ňĺanrova u kategorijama:

 • - petli√¶i, do 10 godina
 • - pioniri, od 10-12 godina
 • - stariji pioniri, od 12-14 god.
 • - mla√įi juniori, od 14-16 god.
 • - juniori, od 16-18 god.
 • - seniori, preko 18 god.
 • - duet harmonika do 15 god.
 • - duet harmonika preko 15 god.starosti.

Za starosnu granicu ra√®una se godina ro√įenja i ona se utvr√įuje vaŇĺe√¶im dokumentom.
Svaki takmi√®ar, po sopstvenoj proceni, moŇĺe se prijaviti za takmi√®enje u jednoj, bilo kojoj višoj kategoriji, od one kojoj generacijski pripada.

√ąlan 4.

Zainteresovani takmi√®ari prijavljuju se organizatoru putem posebno odštampanih prijava-obrazaca koje im organizator dostavi li√®no, poštom, ili prijavnim kuponom, objavljenim u nekom od dnevnih listova, u roku koji se istakne putem sredstva informisanja.

√ąlan 5.

Svi takmi√®ari upla√¶uju kotizaciju za audiciju koja je ujedno i √®etvrt-finalno takmi√®enje kao i takmi√®ari koji se plasiraju u polufinale i finale. Kotizacija se upla√¶uje pred po√®etak √®etvrtfinalnog, polufinalnog i finalnog takmi√®enja organizatoru, ili od njega ovlaš√¶enom licu u visini (iznosu) koji utvrdi Festivalski odbor ili organizator svojom odlukom.
Organizator æe svim prijavljenim takmièarima dostaviti Propozicije sa informacijama bitnim za tok takmièenja.

√ąlan 6.
Takmièenje se odvija u tri etape:
 • - predtakmi√®enje (√®etvrtfinale) u vidu javne audicije;
 • - polufinale;
 • - finale, u vidu javne priredbe na letnjoj pozornici ''VRELO'', ili drugom prostoru u Sokobanji, u terminima koje odredi organizator.


√ąlan 7.

Predtakmièenja (èetvrtfinale) u vidu javne audicije, mogu se organizovati i u drugim gradovima u zemlji i inostanstvu.


√ąlan 8.

Pre nastupa u predtakmi√®enju kandidati u upitniku navode li√®ne podatke i prilaŇĺu izvod iz mati√®ne knjige ro√įenih, ili drugu li√®nu dokumentaciju (npr.: li√®nu kartu, pasoš, √įa√®ku knjiŇĺicu) i opredeljuju se za takmi√®arsku kategoriju. Navo√įenje neta√®nih podataka povla√®i diskvalifikaciju u bilo kojoj etapi takmi√®enja.

√ąlan 9.

Raspored nastupa takmi√®ara u polufinalu i finalu odre√įuje se Ňĺrebom.

√ąlan 10.

Ocenjivanje (bodovanje) takmi√®ara u svim etapama takmi√®enja vrši Ňĺiri koji odre√įuje Festivalski odbor. Sekretar Ňĺirija i Festivala pomaŇĺe Ňĺiriju u radu. Odluka Ňĺirija je kona√®na. NEKOREKNO PONAŠANJE TAKMI√ąARA ILI NJIHOVIH RODITELJA I NASTAVNIKA POVLA√ąI DISKVALIFIKACIJU TAKMI√ąARA NA TRI, PET, DESET GODINA ILI TRAJNO, ŠTO ZAVISI OD STEPENA NA√ąINJENOG PREKRŠAJA, KOJI OCENJUJE FESTIVALSKI ODBOR.

√ąlan 11.

Stru√®ni Ňĺiri sa√®injavaju tri √®lana u predtakmi√®enju, i tri do sedam √®lanova u polufinalu i finalu. ŇĹiri √¶e √®initi dosadašnji pobednici Festivala, eminentni muzi√®ki umetnici, muzikolozi, etnomuziokolozi, profesori muzike, kompozitori, muzi√®ki urednici radija ili televizije. Jedan √®lan Ňĺirija je predstavnik Organizatora. U sastav Ňĺirija mogu u√¶i i predstavnici pokrovitelja, sponzora i donatora na osnovu odluke Festivalskog odbora, ali oni ne mogu √®initi više od 50% √®lanova u odnosu na celokupni sastav Ňĺirija. Za svaku fazu takmi√®enja (audicija,polufinale i finale) Festvalski odbor donosi odluku o sastavu Ňĺirija koji moŇĺe biti promenljiv.

√ąlan 12.

ŇĹiri vrednuje kandidate ocenama od 5-10. Ocene se upisuju u obrasce koji ostaju u dokumentaciji takmi√®enja. Za finaliste, ocene iz polufinala i finala se ne sabiraju. Ukoliko neko od takmi√®ara nastupi kao u√®enik √®lana Ňĺirija, onda se za tog √®lana Ňĺirija uzima pose√®na ocena ostalih √®lanova Ňĺirija (ne ocenjuje svog u√®enika).
 
√ąlan 13.

Usled ujedna√®enosti kvaliteta izvedenih numera pojedinih kandidata u izuzetnim slu√®ajevima, Ňĺiri od kandidata moŇĺe zahtevati da svira dodatne numere i proširiti program izvo√įenja tj. nadsviravanje kandidata.

√ąlan 14.

Na audicijama (√®etvrtfinale) Ňĺiri odre√įuje broj takmi√®ara iz svake kategorije za polufinale i finale. Ukoliko kandidati ne zadovoljavaju osnovne kriterijume kvaliteta, Ňĺiri moŇĺe odlu√®iti da ne prihvati ni jednog takmi√®ara za polufinale, tj. finale.

√ąlan 15.

Na √®etvrtfinalnom takmi√®enju Ňĺiri za polufinale i finale bira takmi√®are iz svake kategorije, imaju√¶i u vidu ukupan broj prijavljenih i kriterijum kvaliteta. U √®etvrtfinalnon takmi√®enju, bez obzira na to kojoj kategoriji pripada, svaki takmi√®ar svira program koji se sastoji od dve (petli√¶i), tri (pioniri, stariji pioniri, mla√įi juniori i dueti do 15 god.) i od pet kompozicija (juniori, seniori i dueti preko 15god.) po slobodnom izboru.
Oni koji izbore plasman u sledeæi krug takmièenja ne mogu svirati kompozicije koje su izvodili u predhodnom ciklusu - krugu takmièenja.
Takmi√®ar moŇĺe izvoditi program uz pomo√¶ notnog teksta.
Sve audicije (èetvrtfinale) u zemlji i inostranstvu organizuje iskljuèivo Organizacija za turizam kulturu i sport Sokobanja, kao organizator takmièenja ili organizacija - institucija, agencija ili privatno lice (pojedinac) kome organizator poveri organizovanje.

√ąlan 16.

Za polufinalno i finalno takmièenje kandidati moraju da spreme takmièarski program koji æe biti sastavljen od: petliæi - tri numere (dva kola i jedna pesma); pioniri, stariji pioniri i mladji juniori kao i dueti do 15 god. - pet numera i to u trajanju od pet do osam minuta. Obavezno je da svaki takmièar pripremi: jednu srpsku pesmu u tempu, jednu srpsku pesmu rubato, jedno lagano i jedno brzo srpsko kolo i jedno tehnièko kolo, ili kopoziciju virtuoznog karaktera.

√ąlan 17.

Za polufinalno i finalno takmièenje kandidati koji pripadaju kategorijama juniori, seniori i duet harmonika preko 15 god., treba da spreme takmièarski program u trajanju od petnaest do dvadeset minuta.

Navodimo spisak numera koje takmièari treba da spreme:

 • -1. srpska pesma rubato,
 • -2. srpska pesma tempo,
 • -3. srpsko kolo u laganom tempu,
 • -4. srpsko kolo u brzom tempu,
 • -5. makedonsko ili bugarsko kolo,
 • -6. vlaško ili rumunsko kolo
 • -7. tehni√®ko-umetni√®ko kolo,
 • -8. po Ňĺelji romansa ili starogradska pesma,
 • -9. kompozicija iz opusa hora,klasi√®ne ili lake muzike za harmoniku, trajanje-najduŇĺe do 3 minuta,
 • -10. romsko kolo.

ŇĹiri moŇĺe zahtevati da takmi√®ar odsvira samo jedan krug odre√įene numere.

√ąlan 18.

Takmi√®ari koji su u predhodnom takmi√®enju bili u√®esnici završnih takmi√®enja (finale) sti√®u pravo u√®eš√¶a u polufinalu bez audicija.

√ąlan 19.

U finalnoj fazi takmi√®enja maksimalni broj u√®esnika po kategorijama moŇĺe biti – deset (petli√¶i, pioniri, stariji pioniri, mladji juiori i dueti), odnosno petnaest (juniori i seniori).

√ąlan 20.

Zadnje ve√®eri finalnog takmi√®enja Ňĺiri proglašava pobednika u svakoj od kategoriji. Titula ''PRVA HARMONIKA-SOKOBANJA''- SVEUKUPNI POBEDNIK moŇĺe pripasti samo takmi√®aru koji se takmi√®i u kategoriji seniora.

√ąlan 21.

Uz saglasnost organizatora i Ňĺirija sponzora, suorganizatora, pokrovitelja i donatora mogu prema svojim pravilima, tako√įe proglašavati i birati najbolje, poslednje ve√®eri Festivala.

√ąlan 22.

Takmi√®ari su duŇĺni da na zahtev organizatora u√®estvuju u prate√¶im manifestacijama. Pojedini finalisti po kategorijama su obavezni da najmanje tri puta (izme√įu dva takmi√®enja), a bez naknade, u√®estvuju na manifestacijama koje prire√įuje organizator ili od njega ovlaš√¶eno lice ili organizacija.

√ąlan 23.

Ukoliko organizator ovog Festivala sklopi ugovor sa nekom TV kuæom ili produkcijom o snimanju video kasete, ili drugog projekta o ovom takmièenju, uèesnici ne bi imali pravo na autorsku nagradu.

√ąlan 24.

Tokom odrŇĺavanja takmi√®enja u svim etapama niko nema pravo da vrši fotografisanje, tonsko i video snimanje, prodaju raznovrsnog propagandnog materijala i druge proizvode bez posebne dozvole i odobrenja organizatora, kao i sticanje reklamnih poena i drugih vidova propagande.

√ąlan 25.

Radi pra√¶enja toka takmi√®enja i društvene verifikacije takmi√®enja Festivala, organizator obrazuje Festivalski odbor ili funkciju obavlja Upravni odbor Organizacije.
Festivalski odbor √®ine predstavnici organizatora, suorganizatora, sponzora i drugih organizacija i zajednica, kao muzi√®ki pedagozi, priznati harmonikaši i drugi, za koje se odlu√®i organizator.

√ąlan 26.

Organizator moŇĺe ustupiti organizaciju audicija (√®etvrtfinalnih, polufinalnih i finalnih takmi√®enja) i organizovanje revijalnih delova programa posebnoj organizaciji, agenciji ili privatnom licu (pojedincu), kao i celokupnog Festivala, što se reguliše posebnim ugovorom.

√ąlan 27.

Za eventualne sporove po ovim Propozicijama nadleŇĺan je Opštinski sud u Sokobanji.


O D L U K A
O VISINI KOTIZACIJE ZA SVE FAZE TAKMI√ąENJA 49. ME√źUNARODNOG FESTIVALA “PRVA HARMONIKA - SOKOBANJA 2011”


Kotizacija za AUDICIJE-√ąETVRTFINALE “Prva harmonika Sokobanja 2011” napla√¶iva√¶e se, i to:

 •     petli√¶i (ro√įeni 2002. g. i mla√įi).................................................................ne pla√¶aju kotizaciju
 •     pioniri (ro√įeni 2000. i 2001. g.)i stariji pioniri (ro√įeni 1998. i 1999. g.).............600,00 dinara
 •     mladji juniori (ro√įeni 1996. i 1997. g.) i duet do 15 godina.............................1.200,00 dinara
 •     juniori (ro√į. 1994. i 1995. g.), seniori (ro√į. 1993. g. i st.) i duet preko 15 g.....1.800,00 dinara


Kotizacija za POLUFINALE ‘’Prva harmonika-Sokobanja 2011’’ napla√¶iva√¶e se, i to:

 •     petli√¶i (ro√įeni 2002. g. i mla√įi)............................................................................600,00 dinara
 •     pioniri (ro√įeni 2000. i 2001. g.)i stariji pioniri (ro√įeni 1998. i 1999. g.)..........1.200,00 dinara
 •     mladji juniori (ro√įeni 1996. i 1997. g.) i duet do 15 godina............................ 1.800,00 dinara
 •     juniori (ro√į. 1994. i 1995. g.), seniori (ro√į. 1993. g. i st.)i duet preko 15 g......2.400,00 dinara

Kotizacija za FINALE ‘’Prva harmonika-Sokobanja 2011” napla√¶iva√¶e se, i to:

 •     petli√¶i (ro√įeni 2002. g. i mla√įi)........................................................................ 1.200,00 dinara
 •     pioniri (ro√įeni 2000. i 2001. g.)i stariji pioniri (ro√įeni 1998. i 1999. g.)......... 1.800,00 dinara
 •     mladji juniori (ro√įeni 1996 i 1997. g.) i duet do 15 god..................................2.400,00 dinara
 •     juniori (ro√į. 1994 i 1995. g.), seniori (ro√į. 1993. g. i st.)i duet preko 15g.......3.000,00 dinara

Takmièari koji dolaze iz inostranstva plaæaæe kotizaciju u istom iznosu kao i takmièari iz Srbije, bez obzira u kojoj fazi takmièenja uèestvuju.
Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy
 

Statistika

Na sajtu su trenutno 2 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas152
mod_vvisit_counterJuce227
mod_vvisit_counterOve nedelje1304
mod_vvisit_counterOvog meseca2824