Skip to content

Sokobanja
Zdravstveni turizam
Sokobanja - Oblici turizma

Ovaj vid selektivnog turizma raspolaže raznolikom ekološki kvalitetnom i funkcionalno visoko vrednom razvojnom osnovom, koja Sokobanji obezbeĆ°uje visok stepen tržišne konkurentnosti (izvori termomineralne vode, vrednosti klimatskih elemenata, sastav vazduha, peloid, gas radon, ambijentalne i druge prirodne vrednosti). Njegova dominantna pozicija u dosadašnjem turistiĆØkom razvoju Sokobanje mora biti održana, znatno transformisana i još više unapreĆ°ena, naroĆØito ako se imaju u vidu napred izložene tendencije na tržištu tražnje. On sadržinski mora biti utemeljen na raspoloživim i kvalitetnim prirodnim elementima i strukturno usaglašen sa širokim spektrom zahteva tražnje u domenu zdravstvene preventive, rekreacije, rehabilitacije i leĆØenja.S obzirom na prostornu disperznost elemenata razvojne osnove i moguƦnosti njihovog kombinovanja u pružanju usluga, zdravstveni turizam treba organizovati i razvijati u okviru tri funkcionalno komplementarne zone (centra) Sokobanja, Banja Jošanica i Ozren. Pri tome treba težiti ka formiranju jedinstvenog, organizaciono povezanog i funkcionalno usklaĆ°enog podsistema zdravstvenih usluga, koji Ʀe ĆØiniti organsko jedinstvo i zauzimati važnu poziciju u sistemu integralnog turistiĆØkog proizvoda Sokobanje.Sokobanju treba tretirati kao primarnu i prioritetnu zonu, te kao centar za struĆØnu i logistiĆØku pomoƦ u razvoju ovog vida selektivnog turizma na širem podruĆØju opštine. U njoj je neophodno izvršiti dogradnju i proširenje relevantnim turistiĆØkim i zdravstvenim kapacitetima, sadržinsko širenje i osavremenjavanje ponude, kao i njeno veƦe marketinško usmeravanje ka odgovarajuƦim segmentima domaƦe i inostrane tražnje. Banju treba znatno više afirmisati kao moderan balneoklimatološki centar sa visoko izraženim zdravstveno-preventivnim, rekreativnim, hospitalno-rehabilitacionim, terapijskim i drugim turistiĆØkim funkcijama. Time se mogu ostvariti znaĆØajni tržišni efekti kako u nacionalnim, tako i u širim meĆ°unarodnim okvirima. MeĆ°utim, imajuƦi u vidu dosta visok stepen saturacije banjskog prostora svi dalji zahvati u njemu moraju biti strogo kontrolisani i prilagoĆ°eni izvornim obeležjima i osnovnoj funkciji Banje.

Banja Jošanica predstavlja banjsku zonu sa visokim stepenom komplementarnosti sa Sokobanjom i velikim znaĆØajem u buduƦem integralnom razvoju zdravstvenog turizma na ovom prostoru. Hemijska i indikacijska raznolikost termomineralnih voda, kao i prisustvo peloida, omoguƦavaju kako njen samostalni razvoj u pravcu banjskog zdravstveno-rekreativnog i leĆØilišnog centra, tako i permanentno kombinovanje prirodnih faktora Jošanice sa onima u Sokobanji. Na tome se zasnivaju moguƦnosti organizovanja i pružanja širokog spektra kvalitetnih usluga utemeljenih na lekovitim svojstvima prirodnih elemenata. MeĆ°utim ĆØinjenica je da se ova Banja nalazi u inicijalnoj fazi razvoja, ukazuje na potrebu ulaganja znaĆØajnih investicionih sredstava u izgradnju osnovnih, elemenata turistiĆØke i zdravstvene infra i suprastrukture. To Ʀe s obzirom na veoma nisku investicionu sposobnost opštine i sveukupnu ekonomsku situaciju, usporiti njen dalji razvoj. Stoga bi u prvoj fazi trebalo više potencirati njenu komplementarnu ulogu u pružanju usluga zdravstvenog turizma u Sokobanji, koja bi se najefikasnije mogla realizovati putem odvoženja vode i peloida, kao i organizovanim transportom turista iz Sokobanje do Jošanice (naroĆØito u letnjem periodu). InaĆØe, trajno i optimalno rešenje u adekvatnom aktiviranju respektivnih potencijala je u iznalaženju zainteresovanih investitora koji bi u ovoj banji izgradili tržišno atraktivnu zdravstveno-rekreativnu ponudu.

Ozren, sa svojim klimatskim, vegetacionim, pejzažno-estetskim, ekološkim, ambijentalnim i drugim prirodnim vrednostima, uz prisustvo ozona i gasa radona u banjskom vazduhu, daje specifiĆØna i visoko vredna zdravstveno-rekreativna obeležja prostoru Sokobanje, ĆØineƦi ga posebno interesantnim i privlaĆØnim za ovaj segment turistiĆØke tražnje. U buduƦem razvoju turistiĆØke ponude Sokobanje ova zona mora dobiti daleko veƦi znaĆØaj, što podrazumeva i njeno adekvatnije prostorno ureĆ°enje i opremanje odgovarajuƦim objektima i sadržajima, kao i znatno kvalitetnije saobraƦajno povezivanje i komuniciranje sa banjskim trom.

Posebna prednost ove zone sadržana je u tome što se ona direktno naslanja i nadovezuje na Banju, tako da postoje moguƦne uspostavljanje visokog stepena njihove komplementarnosti, sadržinske usklaĆ°enosti i funkcionalne sinhronizovanosti

Na napred izloženim razvojnim osnovama Sokobanja bi mogla izgraditi kompleksnu i u veƦini segmenata dosta kvalitetnu ponudu za intenzivniji i profitabilniji razvoj zdravstvenog turizma. S obzirom na raznolikost lekovitih faktora i širok spektar moguƦnosti korišĆ¦enja, ovaj vid selektivnog turizma bi mogao biti visokokonkurentan kako u nacionalnim, tako i u širim (meĆ°unarodnim) tržišnim okvirima. U tom pogledu, kao prioritetan zadatak se nameƦe izvršenje detaljnih i nauĆØno zasnovanih medicinskih istraživanja svih prirodnih lekovitih faktora, ĆØiji bi rezultati poslužili kao temeljna osnova kako u izradi dugoroĆØne projekcije, tako i u njihovoj efikasnijoj kasnijoj marketinškoj prezentaciji na tržištu tražnje tražnje.

 

Statistika

Na sajtu su trenutno 1 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas121
mod_vvisit_counterJuce208
mod_vvisit_counterOve nedelje1235
mod_vvisit_counterOvog meseca3647