SOKOBANJSKI FORUM => X - Files => : Dacha 01 May, 2007, 03:41:18 PM: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 01 May, 2007, 03:41:18 PM
Smak sveta

Ništa nije veèito. Kompjuter koji leži pred vama jednom æe se pretvoriti u prah i molekule njegovih èipova vetar æe odneti negde daleko. Grad u kome živimo postaæe niz sumornih ruševina, tada više neæe postojati naši bliski roðaci i prijatelji, a ni nas neæe biti. Èak æe i Zemlja jednom prestati da se obræe oko svoje ose i ni po èemu neæe lièiti na planetu kakvu poznajemo.

Sve je izvesno, osim jednog: Kada æe to biti? Za godinu, dve, ili za milion godina? Možda neæete uspeti ni da proèitate ovaj tekst do kraja pre nego što se to dogodi. Zaista, zna li neko kad æe nastupiti kraj sveta?

Mnogi ljudi mislili su da znaju odgovor na to pitanje. Neki od njih izraèunali su to na samo njima poznat naèin, neki su videli znake i rastumaèili ih, a nekima se Bog javio i saopštio im svoju nameru. Sreæom, pokazalo se da niko od njih nije bio u pravu, bar od onih koji su tvrdili da æe kraj nastupiti pre današnjeg dana.

A hoæe li do toga doæi u skoroj buduænosti? Niko ne zna sigurno, ali je malo verovatno. Ne treba sumnjati u to da su svi dosad objavljeni naèini “izraèunavanja” ovog dana netaèni i proizvoljni, kao ni da su zasnovani na fikcijama i sumanutim idejama svojih autora. Ako sudimo po ispunjenju do sad objavljenih proroèanstava, mirne savesti možemo da tvrdimo da ni one koje se odnose na blisku buduænost nisu taène. Imamo razloga da verujemo da æe biti dovoljno vremena ne samo da proèitamo ovaj tekst nego još mnogo, mnogo sajtova do kraja. Reke æe još dugo teæi svojim koritima i mnoge generacije posle nas gledaæe izlazak i zalazak Sunca.

Analitièari su prikupili nekoliko hiljada proroèanstava koja najavljuju smak sveta. Neki ljudi nisu verovali ovim najavama, ali neki jesu. Efekti njihovog verovanja bili su uglavnom lokalni, ali su neke reakcije bile veoma dramatiène, sa masovnom histerijom, pa i grupnim samoubistvima.

Najstarija poznata najava smaka sveta datira iz 2800-te godine pre Nove ere. Na asirskoj glinenoj ploèi sledeæim reèima se najavljuje apokalipsa kao kazna za moralno propadanje koje je zahvatilo ljude:

Zemlja se izoblièila poslednjih dana. Najave govore da se svet sve brže primièe svom kraju. Korupcija i odsustvo morala glavni su znaci.

Ovo moralno opravdanje biæe model na kome æe se zasnivati i mnoga kasnija proricanja smaka sveta. Osim toga, najavljivaæe se i pojava Antihrista, kao i drugi dolazak Isusa Hrista, novi Veliki potop (ovoga puta bez Nojeve barke), ili neka druga kataklizma. U novije vreme, zahvaljujuæi prodoru pseudonauke, u modu ulaze najave kosmièkih tragedija - sudari sa nebeskim telima, transformacija Mleènog puta u kvazar, crna rupa koja æe progutati Zemlju i slièno. Kad su u modu ušli svemirski brodovi i leteæi tanjiri, savremeni proroci su predskazivali dolazak vanzemaljske civilizacije koja æe nas porobiti ili uništiti, a tokom perioda hladnog rata veliki broj apokaliptiènih predskazanja imao je u svom scenariju nuklearnu katastrofu.
Od svih sekti, po broju najavljenih predviðanja smaka sveta prednjaèe Jehovini svedoci. Oni su prognozirali Sudnji dan za 1874, 1878, 1881, 1910, 1914, 1918, 1925, 1941, 1975, 1984 i 1999. godinu.   

-634
Najava smaka sveta u godini koja se iskazuje “okruglim” brojem nije izum dvadesetog veka. Još 634. godine pre Nove ere, Rimljani su oèekivali da æe njihov grad biti sravnjen sa zemljom jer je to bila 120. godina od osnivanja Rima (1. godina AUC, ab urbe condita, isto je što i 753. godina pre Hrista). Zašto baš 120? Zato što je postojao mit po kome je 12 orlova Romulu otkrilo èarobni broj u kome se krije tajna trajanja njihovog grada, a svaki orao, po tumaèenju ondašnjih mistika, predstavljao je po 10 godina. Kad se to pokazalo kao lažna uzbuna, smak sveta je najavljen godine 365. AUC (389. pre Hrista) jer toliko dana ima u godini, pa 1000. AUC (247. posle Hrista) i tako dalje.   

500
Godine 500. posle Hrista takoðe je najavljena kataklizma jer je rimski teolog Sextus Julius Africanus objavio uèenje po kome je to 6000. godina od stvaranja sveta. Smatralo se da æe tada Isus siæi na zemlju i da æe to biti kraj sveta kakvog mi poznajemo. Mnoge kasnije najave takoðe su se zasnivale na “okrugloj” godini od stvaranja sveta, mada je ta referentna godina varirala u zavisnosti od trenutno aktuelnog uèenja.

Svaki put kada je svet preživeo “okruglu” godinu, smak sveta je najavljivan 33 godine kasnije, jer je ta godina opet bila zaokružena, ovoga puta raèunato od Hristovog raspeæa.

793
U spisima iz 793. godine toledski biskup Elipandus opisao je paniku u narodu do koje je doveo govor jednog španskog monaha. On je 6. aprila te godine rekao da je to poslednji dan i da æe u ponoæ doæi do smaka sveta. Panika je trajala celu noæ i ljudi su besciljno jurili pokušavajuæi da uteknu od užasa koji ih èeka. Spis se završava time što je Hordonije, jedan od meštana, u zoru povikao: “Hajde da jedemo i pijemo, pa da umremo siti”.   

1000
Veliki broj prièa opisuje masovnu paranoju koja je vladala uoèi 1000. godine. Legenda kaže da je panika zahvatila celu Evropu nekoliko godina unapred. Treba reæi da ima i istorièara koji smatraju da ta godina nije donela ništa više straha nego bilo koja druga “okrugla” godina, tim pre što je u to vreme malo ljudi znalo da kaže u kojoj se godini vremenski nalazi. Ipak, saèuvani su spisi u kojima se baš za tu godinu najavljuje Isusov dolazak. Kasnije se pojavljuju spisi kojima se Isusov silazak sa neba najavljuje za 1033. godinu. Burgundijski monah Radulf Glaber slikovito opisuje psihozu straha u narodu koja je trajala neprekidno od 1000. do 1033. godine.   

1524
Londonski astrolozi su sedam meseci unapred izraèunali da æe do smaka sveta dovesti Veliki potop koji poèinje 1. februara 1524. Oko 20 000 ljudi pobeglo je iz svojih domova, ponevši sa sobom rezerve hrane. Mnogi su ušli u èamce i mudro èekali potop na Temzi. Ironijom sudbine, toga dana u Londonu nije bilo ni kiše. Posle ovoga, isti astrolozi priznali su grešku i sa sigurne distance od 100 godina najavili veliki potop za 1. februar 1624.   

1555
Francuski teolog Pjer d’Ajli (Pierre d’Aily) je 1400. godine napisao da æe smak sveta nastupiti 1555, jer se tada po njegovoj raèunici navršava 7000. godina od stvaranja sveta. Ovo možda ne bi bilo vredno pomena da d’Ajlijevo uèenje nije imalo snažan uticaj na Kristofera Kolumba, koji je naèinio svoje kalkulacije i u Knjizi proroèanstava objavio da je, po njemu, svet stvoren 5343. godine pre Hrista pa æe do njegovog kraja doæi 1658. godine.   

1666
Rabin Sabatai Zevi iz Smirnije (Turska) otkrio je da æe se Mesija (koji æe, naravno, biti otelotvoren u samom Zeviju) pojaviti 1666. godine. Mada je za sobom veæ imao nekoliko neostvarenih proroèanstava, sakupio je dosta sledbenika. Uhapšen je, optužen zbog “izazivanja nereda” i dato mu je da bira izmeðu prihvatanja Islama i smrtne kazne. Izabrao je Islam, što je bila praktièna odluka, mada ne baš u maniru Mesije.   

1688
Džon Nepier (John Napier) je matematièar koji je izumeo logaritmovanje. On je svoj talenat iskoristio da izraèuna godinu u kojoj æe nastupiti smak sveta. Najpre je to bila 1688. pa, pošto se tada ništa znaèajno nije dogodilo, oglasio je da æe to biti 1700 godina.   

1814
Proroèica Džoana Sautkot (Joanna Southcott) objavila je da je u drugom stanju i da nosi Isusa Hrista koga æe roditi na Božiæ, 25. decembra 1814. godine i da æe taj drugi Isusov dolazak biti poèetak kraja. Svedoci su tvrdili da je zaista bila trudna, mada je bila stara 64 godine i klela se da je devica. Na Božiæ je, umesto da se porodi, umrla! Autopsija je pokazala da nije bila trudna.   

1843
Viljem Miler (William Miller), voða Mileritske sekte, objavio je rezultate svojih proraèuna po kojima æe æe se Isus Hristos vratiti na Zemlju izmeðu 21. marta 1843. i istog dana sledeæe godine. Po isteku ovog perioda, sekta je zapala u krizu poverenja svojih sledbenika, ali je iz nje izašla zahvaljujuæi uticajnom èlanu Semjuelu Snou (Samuel Snow). On je pronašao grešku u Milerovim proraèunima i najavio da æe kraj sveta biti 22. oktobra 1844. godine. Miler je toga dana sakupio èlanove sekte i poveo ih na planinu sa koje æe se svojim oèima uveriti da ovoga puta nema omaške. Veæ sutradan, ovaj dogaðaj dobio je naziv “veliko razoèaranje”.   

1900
Preko 100 èlanova sekte Ruska braæa i sestre crvene smrti izvršilo je samoubistvo 13. novembra 1900. godine, jer su oèekivali da æe toga dana biti smak sveta. Ovaj manir æe, nažalost, još nekoliko puta biti ponovljen u drugim svetskim sektama.   

1910
Halejeva kometa se pojavila 1910. godine i sa sobom donela strah da æe 18. maja otrovati sva živa biæa jer æe tada Zemlja navodno proæi kroz njen rep pun cijanida. U Nemaèkoj su prodavane dopisnice na kojima je bilo naštampano “Kraj sveta 18. maja”, kao i tablete koje su èinile ljude otpornim na otrovni gas (ili su tako bar tvrdili njihovi prodavci).   

1962
Amerièka proroèica Džin Dikson (Jean Dixon) najavila je da æe Antihrist biti roðen 5. februara 1962. godine. Zbog autoriteta proroèice, verovanje u ovo i danas je veoma rašireno kod poklonika Novog doba. Ona je takoðe najavila drugi Hristov dolazak za period izmeðu izmeœu 2020. i 2037. godine.   

1967
UFOlog Džordž Van Tasel (George Van Tassel) obelodanio je rezultate telepatskog dijaloga sa vanzemaljcem koji se zove Aštar. Tasel je tvrdio da æe 20. avgusta 1967. godine SSSR izvršiti nuklearni napad na Ameriku i da æe to dovesti do treæeg svetskog rata i do uništenja sveta. Pošto se ta najava pokazala kao netaèna, drugi UFOlog, Robin Mek Ferson (Robin McPherson) obavio je telepatski razgovor sa još jednim vanzemaljcem, po imenu Oks-Ho. On mu je poverio tajnu da je ovaj napad odložen za 22. novembar 1969. godine.   

1978
Džim Džons (Jom Jones), osnivaè sekte Hram naroda (People’s Temple), bio je dobitnik mnogih nagrada za humana dela, pa mu je dat i mandat u gradskoj vladi San Franciska. Bio je opsednut vizijom nuklearnog rata koju je imao u mladosti. Ideja sa kojom je osnovao sektu bila je da spase jedan broj ljudi od sigurnog uništenja èoveèanstva do koga æe dovesti treæi svetski rat. Meðutim, paranoja koja ga je sve više opsedala uèinila je da sebe vidi kao božanstvo i zbog njegovog ponašanja napustilo ga je dosta èlanova, a broj neprijatelja i kritika upuæenih na njegov raèun sve više je rastao. Zato je Džons poveo preostale èlanove u Gijanu, gde je osnovao koloniju Džonstaun (Jonestown) u kojoj su obitavali èlanovi sekte. Oni æe, po Džonsovoj tvrdnji, jedini na svetu preživeti nastupajuæu nuklearnu katastrofu. Meðutim, njegova paranoja sve više je pokazivala svoje opako lice i jedan broj èlanova je iskoristio posetu amerièkog kongresmena ne bi li pokušao da pobegne iz kolonije. Naoružani Džonsovi èuvari su reagovali i èetvorica “dezertera” su ubijena, a uz njih i sam kongresmen. Džons je dobro znao šta ga posle toga èeka i naredio da svi èlanovi sekte popiju otrov. Oni koji na to nisu pristali, našli su smrt pod paljbom èuvara. Život je izgubilo 913 ljudi, od toga oko 300 dece mlaðe od 18 godina. Bilo je to 18. novembra 1978. godine.   

1988
Edgar Vajznant (Edgar C. Whisenant) objavio je knjigu 88 razloga zašto æe Dan spasenja biti 1988, koja je odmah postala bestseler. U njoj je izneo tvrdnju da æe to biti 13. septembra 1988, a posle toga je pomerao datume, najpre na 15. septembar pa na 3. oktobar iste godine. Pošto su i ti dani prošli kao i svi drugi, objavio je knjigu Konaèni usklik: Dan spasenja 1989!   

1994
Pastor Džon Hinkl (John Hinkle) tvrdio je da mu se Bog javio i rekao da æe 9. juna 1994. godine “oèistiti svo zlo sveta”. Toga dana se, naravno, ništa posebno nije dogodilo pa je Hinkl izjavio da je to samo poèetak i da se najavljena stvar veæ uveliko dogaða, samo u nevidljivoj ravni (može li neko da dokaže suprotno?)   

1994
Sestra Marija Gabrijel Paprocki (Marie Gabriel Paproczki) objavila je još 19. jula 1993. podatak da æe kometa udariti u Jupiter nešto pre 25. jula sledeæe godine, što æe izazvati “najveæu kosmièku eksploziju u istoriji èoveèanstva” i smak sveta. Nije se dogodilo ništa znaèajno za živi svet na Zemlji, ali je džinovska kometa zaista udarila u Jupiter 16. jula 1994. To je izazvalo burnu reakciju u štampi i donelo veliki publicitet sestri Paprocki. Malo ko je tada preneo i informaciju da je ona to proroèanstvo izrekla dva meseca posle objave astronoma Brajana Mardsena (Brian Mardsen) da æe se kometa Šumejker-Levi 9 (Shoemaker-Levy 9) toga dana sudariti sa Jupiterom.   

1997
U martu 1997. godine Sunèev sistem posetila je kometa Hale-Bopp. Kao i Halejeva, i ona je donela proroèanstvo o smaku sveta, ali ovoga puta sa tragiènim ishodom. Sve je poèelo kad se astronomu - amateru Èaku Šremeku (Chuck Shramek) uèinilo da u repu komete vidi “objekat slièan Saturnu”. Ova vest najpre je obišla svet i pojavilo se mnogo smelih pretpostavki o poreklu zagonetnog objekta, ali sve je ubrzo demantovano jer se pokazalo da je to bila obièna zvezda. Kao i mnogo puta ranije (a i kasnije), dalji razvoj dogaðaja pokazao je da nije nimalo lako zaustaviti glasine o paranormalnim pojavama kad jednom poènu da se šire...   

1997
Posle ovoga, najpre je Rièard Majkl Šiler (Richard Michael Schiller), poznat kod poklonika Novog doba pod pseudonimom Eliyehova, proglasio zagonetni objekat “slièan Saturnu” za asteroid koji æe doneti kataklizmièke promene na Zemlji, a da æe smak sveta doæi 9 meseci kasnije, kad Zemlja bude prolazila kroz zatrovani rep komete. Ništa novo u odnosu na neispunjeno proroèanstvo koje se odnosilo na Halejevu kometu iz 1910. godine!   

1997
Èlanovi sekte Nebeska kapija (Heaven’s gate) imali su nešto drugaèija tumaèenja objekta koji je video Èak Šremek. Za njih, to je bio svemirski brod vanzemaljske superinteligentne civilizacije, koji æe primiti na sebe svakoga ko u odreðeno vreme napusti ovaj svet. Oni su smatrali da je taj vremenski okvir izmeðu 24. i 26. maja 1997. godine, i u tom periodu 38 èlanova sekte izvršilo je samoubistvo. Pored svakog od njih bio je prtljag spremljen za put.   

1998
Èlanovi sekte Sunèani hram (Solar Temple), koje je predvodio nemaèki psiholog Heide Fittkau-Garthe, oèekivali su da æe se 8. januara 1998. godine u 8 satu ujutro dogoditi smak sveta i da æe spas naæi samo onaj ko u odreðeno vreme izvrši samoubistvo, jer æe time biti premešten na spasilaèki vanzemaljski svemirski brod. Za ovo su odabrali Tenerife, na Kanarskim ostrvima, ali ih je u oèekivanju pravog trenutka za samoubistvo iznenadila i uhapsila lokalna policija. Cela sekta (ukupno 31 èlan), umesto na vanzemaljskom brodu, našla se u zatvoru.   

2000
Stigla je i famozna 2000. godina. Ni Isus ni Antihrist nisu sišli na Zemlju, Sunce nije eksplodiralo, Severni i Južni pol nisu izmenili mesta, nuklearni projektili nisu ispaljeni. Nisu se srušili ni avioni ni sateliti, svetski ekonomski sistem nije doživeo krah, a elektrièna energija nije nestala u celom svetu (osim, možda, u Srbiji, ali to više ima veze sa našim, lokalnim "smakom sveta"). Èak i kompjuteri rade.

Zaista ima neèeg fascinantnog u nizu nula kojima se taj broj ispisuje. Vekovima unazad smak sveta je najavljivan baš za tu godinu. Na èaroliju ove cifre nije bio otporan ni Isak Njutn (Isaac Newton), jer je u knjizi Zapažanja o Danilovim proroèanstvima i o apokalipsi po svetom Jovanu predvideo da æe Isus Hristos siæi na Zemlju taèno 2000. godine.

Najavljeno je mnogo toga, ali se ništa posebno nije dogodilo. Èak se i za èuvenu grešku u nekim “na brzinu” pisanim kompjuterskim programima (u kojima se godina memoriše sa samo poslednje dve cifre, pri èemu se za prve dve podrazumeva “19”), zvanu milenijumska buba ili “greška Y2K”, ispostavilo da je strah bio neosnovan. Neki su tvrdili da je milenijumska buba deo plana koji je Bog sproveo da bi èoveèanstvo konaèno priveo kraju. Mediji su prenosili prognoze struènjaka da æe ova greška dovesti do teških softverskih havarija na svim informatièkim sistemima pa su vlasnici odvojili pozamašna sredstva da se posledice koliko - toliko ublaže, a sada je od svega toga ostao samo utisak da su taj strah širili sami informatièari jer su videli moguænost da deo sredstava sliju u svoje džepove. Da li su time pokazali da su nauèili i ponešto od “prodavaca magle” u domenu paranormalnog?

4
500
000
000

Postoji još mnogo proroèanstava koja smak sveta predviðaju u bliskoj ili dalekoj buduænosti. Od svih ovih najava pomenuæemo samo jednu, i to jedinu koja æe se, po svoj prilici, i ostvariti. Prognoza se odnosi na 4 500 000 000 (èetiri milijarde i petsto milionitu) godinu. Tada æe se, u jedinom nauènom proroèanstvu, Sunce pretvoriti u crvenog džina i progutaæe Merkur, Veneru, Zemlju, a verovatno i Mars.

Biæe to pravi smak sveta.


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 01:00:55 PM
A sada malo o duhovima... ::)
http://www.ghostresearch.org/ghostpics/


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 01:02:57 PM
http://www.angelsghosts.com/my_home_is_haunted_ghost_pictures.html

Covek je ubedjen da mu je kuca "zaposednuta"... ::)


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 01:07:55 PM
 :(
http://www.angelsghosts.com/ghost_woman_ghost_picture.html


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 01:11:09 PM
http://www.angelsghosts.com/piscataway_house_ghost_pictures.html


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 01:21:44 PM
http://www.angelsghosts.com/girl_ghost_video.html


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 01:25:49 PM
http://www.angelsghosts.com/car_ghost_video.html

A i panduri imaju problema sa duhovima....Kao sto se vidi iz prilozenog... :D


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 01:29:04 PM
Video snimak sa mesta Getizburske bitke....Spooky...
http://www.angelsghosts.com/gettysburg_ghost_video.html


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 01:34:44 PM
http://www.angelsghosts.com/little_boy_ghost_scary_video.html


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 01:37:39 PM
Probajte da vidite duha,ja sam gledao pet-sest puta i nisam ga video...Mada tvrde da se vidi na snimku...

http://www.angelsghosts.com/spot_the_ghost_scary_video.html


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 02:33:01 PM
http://www.angelsghosts.com/scariest_ever_scary_video.html


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 02:35:50 PM
http://www.angelsghosts.com/top_of_the_stairs_ghost_video.html


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Sk84life 02 June, 2007, 02:36:08 PM
Pa dacho ovo je toliko providno da ce nesto da iskoci da nas "uplasi" ::)


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 02:38:12 PM
 ;D  He-he,ma jooooooookkkk ::)
E,a pazi foru,sinoc gledam ove klipove,grickam kikiriki i uzivam....I u momentu-za malo da me strefi slog! ;D ;D ;D
Ali je dobra fora!


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 02:38:51 PM
http://www.angelsghosts.com/enfield_poltergeist_ghost_video.html


Ovaj klip je podugacak,mislim da je oko 48 minuta,ali vredi videti!


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 02:44:29 PM
http://www.angelsghosts.com/haunted_file_cabinet_ghost_video.html


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 02:50:10 PM
Ako imate dovoljno vremena i ako vas ovo zanima,evo par linkova za takozvane ghost cams,ili live stream cams,znaci prenos uzivo sa nekih poznatih mesta za duhove!

http://www.libraryghost.com/     -biblioteka
http://www.libraryghost.com/     -decja soba
http://www.libraryghost.com/     -podrum


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 02:52:56 PM
Isto to,ali malko drugacije...Ovde se radi o nekom duhu Americkog pilota,sta li...

http://www.caller2.com/multimedia/cams/ghostcam/main.html#


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 02:54:29 PM
Cetiri kamere postavljene u zamku koji se nalazi u Engleskoj,a izgradjen je 1843 godine...

http://www.tpwghostcam.co.uk/


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 02:57:00 PM
BBC kamere postavljene negde u South-east Wales-u

http://www.bbc.co.uk/wales/southeast/sites/weird/pages/ghostcam.shtml


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 02:58:49 PM
Kamere postavljene na cuvenom brodu Queen Mary...Brod sa istorijom,savrsen za one koji vole ovakve stvari!

http://www.ghostsandlegends.com/gl/index.php?section=ghostcam


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 02:59:56 PM
Pariske katakombe live!

http://www.chez.com/chriskta/webcam.htm


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 03:02:03 PM
6 kamera postavljenih u Viktorijanskoj kuci staroj 100 + godina...

http://dddavid4.tripod.com/dddavidsghostcams.html


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 03:04:06 PM
Jos jedna BBC kamera postavljena na krovu nekog starog bioskopa u Lincolnshire-u

http://www.bbc.co.uk/lincolnshire/webcams/webcampic_ghostcam.htm


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 03:04:56 PM
Jos jedan link

http://theasylumsgate.com/Webcams.html


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 03:06:21 PM
Evo jos jedan link...

http://www.ghostwatcher.com/


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 03:08:46 PM
Link ka klipovima

http://www.sjgr.org/video.htm


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 03:09:58 PM
Link ka slikama

http://theshadowlands.net/page1.html


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 03:14:10 PM
Cuvena slika duha sa Boothill groblja u jos cuvenijem gradicu Tombstone(wild,wild West!)

http://clantongang.com/oldwest/ghosts0.html


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 03:15:32 PM
jos malko sa iste lokacije...

http://clantongang.com/oldwest/ghost_hooded.html


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 03:16:45 PM
http://clantongang.com/oldwest/ghost_boothill1.html

Boothill once again....


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 03:17:40 PM
http://clantongang.com/oldwest/ghost_boothill3.html

He is back!


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 03:28:01 PM
Razliciti fotosi...
http://www.ghoststudy.com/new10/parapicsfeb07.html


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 03:28:44 PM
http://www.ghoststudy.com/new9/parapicsjan07.html


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 03:29:14 PM
http://www.ghoststudy.com/new9/parapicsdec06.html


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: Dacha 02 June, 2007, 03:29:46 PM
http://www.ghoststudy.com/new9/parapicsnov.html


: Odg: X fajlovi-Neobjasnjivo/objasnjive stvari
: M4K1 26 December, 2008, 08:40:15 PM
(http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/42750000/jpg/_42750721_fakefairy203.jpg)
http://raincoaster.com/2007/04/01/mummified-fairy-remains-found/ (http://raincoaster.com/2007/04/01/mummified-fairy-remains-found/)
http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/derbyshire/6514283.stm (http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/derbyshire/6514283.stm)

igraèka -_-