SOKOBANJSKI FORUM => Offtopic => : Sale-X 18 March, 2009, 09:43:31 PM: Mobilni kriminal
: Sale-X 18 March, 2009, 09:43:31 PM
OBAVEŠTENJE
 
Na sastanku Foruma za prevenciju prevara i zloupotreba u kreditnim poslovima pri Odboru za bankarstvo i osiguranje u PKS, održanog 5.02.2009 godine u Beogradu od Predsednika ovog foruma Marije Kušiæ iz Raiffeisen banke dobio sam sledeæe objave:

„Dozvolite da Vas upozorim na nov oblik kriminalnih radnji-ovo se veæ uveliko dogaða po Evropi a evo stiže i do nas.
Tok nelegalnog rada je ovakav: korisnik mobilnog telefona dobije, u nekom trenutku na svom mobilnom telefonu, propušteni poziv. Do toga može doæi tako da telefon stvarno zazvoni, a može i da ne zazvoni. Uglavnom korisnik dobije propušteni poziv. Kada korisnik mobilnog telefona pogleda broj koji zove i kada taj broj poèinje sa +39..., +390..., +391..., +392..., +393..., +394... i tako dalje (u ovom primeru, telefonski broj je bio: +393193260045) i ukoliko korisnik taj poziv odmah izbriše, tim potezom se osigurao i uradio pravu stvar. Ukoliko pak korisnik mobilnog telefona pozove broj propuštenog poziva, korisnik mobilnog telefona postaje žrtva kriminalaca.
U prethodnom sluèaju koji je otkriven, korisnik se javio na propušteni poziv i izgubio više od 2.000 €. Odreðeni brojevi iz gore navedenih grupa uvlaèe korisnika u situaciju da, kada pozove te brojeve, ne može da prekine poziv i tako napravi ogromni trošak na svom raèunu.
Brojne prijave MUP potvrðuju da se broj ljudi koji odgovara na ovakve pozive poveæava iz dana u dan i da korisnici mobilnih telefona sami sebe guraju u finansijske probleme i postaju žrtve kriminalaca.
U nadi da æemo spreèiti da se ovo dalje dešava, molim Vas da sadržajem ove poruke upoznate što više ljudi."


: Ratel upozorava na prevaru preko broja 7474
: Sale-X 12 December, 2009, 12:59:31 PM
Ratel upozorava na prevaru preko broja 7474

(http://www.mikro.rs/slike/vesti/2009/12469_IQ.jpg)
Republièka agencija za telekomunikacije saopštila je da je primila veæi broj žalbi korisnika telekomunikacionih usluga na uslugu zabavnog tipa pod nazivom Internacionalni test inteligencije (http://www.quiz2you.com/iq/?c=381&l=sr&t=50068).

Nakon rešavanja testa, da bi dobio rezultat, korisnik unosi broj svog mobilnog telefona u odreðeno polje na Internet stranici. Korisnik potom dobija kôd za potvrdu preko SMS poruke. Nakon slanja ovog kôda preko Interneta, svaka sledeæa poruka koju korisnik primi sa broja 7474 naplaæuje se 150 dinara, plus porez.

Korisnici najèešæe ne znaju da su izloženi tim troškovima, buduæi da je uputstvo namerno nejasno napisano. Naime, u uslovima koji su navedeni pri dnu stranice, sitnim, skoro nevidljivim tekstom, navedeno je sledeæe: „Rešavanjem testa inteligencije postajete èlan Kluba Igre. Pretplaæivanjem na ovu uslugu imate moguænost preuzimanja tri igre, jedne mp3 melodije i jedne pozadine za mobilni telefon za samo 150 din po sms poruci (porezi nisu uraèunati u cenu). Naplata je svaki treæi dan za po jednu sms poruku\'\'.

Pri dnu strane se nalazi i link (http://www.mymobilehits.com/ws/info/rs/Terms_and_Conditions_RS.html) sa uslovima, koji sadrži odredbe devet iscrpnih, ali delimièno nepreciznih i nejasnih, èlanova, u kojima su, izmeðu ostalog, navedene i sledeæe bitne odredbe vezane za nadležnost:

• Da biste poništili sporazum u okviru predviðenog perioda za poništenje, pošaljite obaveštenje o okonèanju sporazuma putem elektonske pošte na support.rs@timwe.com ili poštanskim putem na TOTAL TIM, adresa: Av. Infante Santo, 2H, 3rd floor. 1350-178 LISBON - PORTUGAL

• Ovim sporazumom i upotrebom veb sajta i USLUGE od strane KLIJENTA upravlja se i odreðuje u skladu sa važeæim zakonima Irske. Za sva dalja pristajanja po bilo kojoj osnovi u vezi sa ovim Sporazumom sa vaše strane, nadležni su sudovi u Irskoj.

Ovde je reè o usluzi sa dodatom vrednošæu, odnosno slanju SMS poruka ka kratkim kodovima (èetovorocifrenim brojevima). Takve poruke imaju posebno definisanu cenu i ne ulaze u besplatni saobraæaj, pri èemu se i prijem poruka takoðe može naplaæivati.

Korisnici su se žalili da nisu shvatili da, umesto da samo dobiju rezultate testa, postaju pretplatnici i dobijaju po dve Wap Push poruke nedeljno. Na taj naèin se pretplatnikov meseèni raèun može uveæati i do 1.500 dinara, plus porez. Posebnu zabunu unosi èinjenica da se ovde naplaæuju i SMS poruke koje korisnik prima. Zbog toga RATEL upozorava korisnike da prilikom korišæenja usluga zabavnih sadržaja na Internetu pažljivo proèitaju uslove, naroèito one koji se odnose na eventualnu cenu i proceduru otkazivanja usluge.

U skladu sa èlanom 84. stav 5. Zakona o telekomunikacijama („Službeni glasnik RS“ br. 44/03, 36/06 i 50/09-US), Republièka agenciji za telekomunikacije je mobilnim operatorima poslala zahtev da dostave kopiju Ugovora koji se odnosi na uslove korišæenja broja 7474, uz napomenu da reklamiranje usluge mora biti u skladu sa Odlukom o obavezama koje ima pružalac usluga sa dodatnom vrednošæu, koju je donela Republièka agencija za telekomunikacije. (A.S.)

izvor: PC Mikro World


: Odg: Mobilni kriminal
: Sale-X 12 December, 2009, 02:40:57 PM
Mi ih evo podržavamo
Svuda gde vidite ove reklame:

(http://img6.imageshack.us/img6/5922/capturedh.jpg)

(http://img6.imageshack.us/img6/3438/capture2hg.jpg)

klikæite preko njih bez da se upuštate da radite kviz, samo klikæite na svakom sajtu gde vidite ovu reklamu...   širi dalje vest o prevari !!!


: Odg: Mobilni kriminal
: Gabriel 12 December, 2009, 03:06:31 PM
sto brej da klikcemo na link...?
ja sam sumnjicav i kad sam video da trazi broj telefona, sledio je X

a ko zna koliko je njih palo na foru...


: Odg: Mobilni kriminal
: Sale-X 12 December, 2009, 06:12:37 PM
sto brej da klikcemo na link...?
ja sam sumnjicav i kad sam video da trazi broj telefona, sledio je X

a ko zna koliko je njih palo na foru...

zato što oni plaæaju Googletu za svaki klik. Mi kliknemo i skinemo im par centi sa raèuna i zatvorimo njihov sajt.  Tek da im pravo štetu.


: Odg: Mobilni kriminal
: Gabriel 12 December, 2009, 09:19:35 PM
pa to mi kazi... oglobicu ih kolko mogu...


: Odg: Mobilni kriminal
: Sale-X 14 December, 2009, 01:15:17 AM
imaju još jednu verziju sajta :

(http://img96.imageshack.us/img96/999/capturema.jpg)

i to je takoðe sajt ovih prevaranata koji vam se nakaèe i pelješe vam kredit sa mobilnog telefona.

ko zaista želi testiranje IQ-a neka poseti http://www.mensa.rs/ (http://www.mensa.rs/)