SOKOBANJSKI FORUM => Offtopic => : Sale-X 19 July, 2009, 06:33:12 PM: Deset misterija prirode
: Sale-X 19 July, 2009, 06:33:12 PM
Deset misterija prirode

Kad nauka nema prihvatljivo objašnjenje za neobiène pojave, naš narod odmah da svoju verziju, koja se najèešæe lepo uklapa u lokalni folklor

(http://www.politika.rs:8080/uploads/rubrike/94655/i/1/neobicne-pojave-1.jpg)
1. Rtanjska „piramida“

Rtanj (http://soko-banja.org/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=1), ili kako ga nazivaju „srpska piramida“,najzanimljivija je planina Srbije. Deluje podjednako tajanstveno ako je posmatrate sa Babinog zuba, Mojsinjskih planina ili Magure iznad Gamzigrada. Prièa o rtanjskim „vanzemaljcima“postaje aktuelna obièno pred Vidovdan, kad, po noæi punog meseca,planinari kreæu nanoæni uspon na Rtanj (reè je, inaèe,o tradicionalnoj akciji planinara na republièkom nivou koja se održava veæ duže od jednog veka). Polazi se u ponoæ iz rudarskog naselja Rtanj,a na vrh izlazi u trenutkukad se sunce pojavi na istoku. Ko to doživi,u stanju je da u svašta poveruje!

Okolina ove planineje inaèe najreðe naseljen deo Srbije i tu žive uglavnom stoèari. Na potezu od Sokobanje do Rtnja je pre nekih 150godina pao prvi zvanièno registrovan meteor u Srbiji. Kada je Josif Panèiæ došao na mesto pada, našaoje komade meteora teške i po pedeset kilograma. Prestravljeni meštani su mu prièali o leteæim konjima i plamenim jahaèima koji su sejali smrt svuda oko sebe. Ako toj prièi dodate Minhovu kapelu na vrhu Rtnja i loptaste munje koje,navodno,jure sve one koji su razorili ovu bogomolju–onda je misterija potpuna.

2. Bogorodica iz Kremana

Prièa o prorocima iz Kremana,Milošu Tarabiæu i njegovom sinovcu Mitru, i onome štosu njih dvojicajasno videla,baca u zasenak sva Nostradamusova predviðanja!Miloš je život proveo s ovcama u planini,ali je „video“dešavanja u Srbiji ceo vek unapred. Njegov sinovac,Mateja,ljude ješokirao „direktnim prenosom”ubistva knezaMihaila:u trenutku kad je knez ubijen u Košutnjaku,onje uzbuðeno jurio po Užicu i vikao „Ubiše knjaza!“

Spisak proroèanstava Tarabiæa je poduži,a u meðuvremenu im je pripisano još koješta, u skladu sa dnevnom politikom. Ono što je nesporno i dovoljno i za najskeptiènije jesu proroèanstva o sudbini dinastija Obrenoviæ i Karaðorðeviæ, prièa o Šarganskoj pruzi i „Drini koja æe poteæi uz Taru“:„Kad Drina kod Bajine Bašte bude premošæena na dva mesta i kad potekne uz Taru, a na isti dan se poklope Veliki petak i Ðurðevdan – tih godina æe nastupiti velikaèki belaj“.

Kremanski proroci su ostali vidoviti do kraja, predvideli su i svoju smrt.

(http://www.politika.rs:8080/uploads/rubrike/94655/i/2/neobicne-pojave-2.jpg)
3. Suve banje

Jedna od srpskih novotarija su i „suve banje“ sa biozraèenjem,koje je otkrio Najdan Rakiæ sa svojim krugovima. Prva lokacija koju je našaojeste Golem kamen kod sela Mokra, nedaleko od Bele Palanke, gde nivo zraèenja iznosi osamatera. Potom je otkrio lokaciju u Maloj Krsni (http://soko-banja.org/index.php?option=com_content&task=view&id=861&Itemid=44), gde je nivo zraèenja maksimalnih 10 atera. Nije mi poznato da li je Najdan pronašao još neku lokaciju, ali sam pored  hrasta u Divljani primetio tablu koja govori o pozitivnom zraèenju pod krošnjom. Kažu da se „suva banja“ pojavila i u Vranovu kod Smedereva.

Spisak bolesti koje navodno leèeove „banje“, kao i broj posetilaca,impresivni su,a ogranièenje jedinovaži za trudnice, malu decu i bolesnike sa pejsmejkerom.

(http://www.politika.rs:8080/uploads/rubrike/94655/i/3/neobicne-pojave-3.jpg)
4. Gde je Bogorodica bacila kamen

Na putu koji od Ðunisa vodi ka Kruševcu nalazi se crkva posveæena pokrovu presvete Bogorodice. Prièa se da je 24. jula 1898. godine devojèica Milojka na izvoru srela Bogorodicu, kojaje, navodno,bacila kamen na mesto na kome su kasnije meštani podigli hram. Današnja crkva je sazidanapre dvadesetak godina,a freske u njoj se smatraju vrhuncemsavremenog fresko-slikarstva.

Crkva u Ðunisu jedna je od najposeæenijih uSrbiji,a glavna relikvija je onaj kamen koji je Bogorodica bacila.

5. Jošanièki izvori

Svaka banja je neko èudo,ali Jošanica kod Sokobanje (http://soko-banja.org/index.php?option=com_content&task=view&id=825&Itemid=1) posebno, zbog šest izvora koji su po sastavu i dejstvu svoje vode potpuno razlièiti,madasu jedan pored drugog. U neposrednoj blizini je izanimljiva etnokuæa i mala crkva iz èetrnaestog veka posveæena uspenju svete Bogorodice. Crkva je zanimljivo oslikana, a izdvaja se svod na kome je Isus naslikan kao dete, odrastao èovek i starac.

6. Crkva brvnara

U neposrednoj blizini Prolom Banje se nalazi i crkva brvnara posveæena svetom knezu Lazaru. Ovo je jedina takva crkva u Toplici,a zanimljiva je zbog šljiva koje rastu pored nje i uvijaju se uvek u istom smeru. Vremenom se šljive osuše i padnu,ali izrastu nove, opet uvrnute. Objašnjenje za ovu neobiènu pojavu nudi legenda nastala posle Kosovskog boja:po predanju, vojska iz toplièkog kraja se okupila pred boj na prièest pred ovu crkvu, a posle prièesti su vojnici napravili šest krugova oko crkve iotišli na Kosovo. Prièa se da su majke i mlade snaše uzalud danima èekalepred crkvom vojsku.Sa Kosova se niko nije vratio. Od tog vremena se šljive koje rastu pored crkve uvijaju u smeru kojem suvojniciobilazilicrkvu,a žene za njima uvrtale vratove.

7. Rusalje i vraèare

Istoèna Srbija je ispresecana brojnim kanjonima, dubokim peæinama i neobiènim kamenim mostovima – prerastima. Stanovnici su hrišæani,ali su oèuvali dosta paganskih obièaja. Kult mrtvih je izuzetno jak,a veza sa pokojnicima se održava preko rusalja koje padaju u trans i komuniciraju sa njima. Pokojnicima se obeležavaju putanje jer njihove duše ostaju prisutne u blizini kuæe još neko vreme. Potom im se otvaraju vrata raja,a ako poènu da prave probleme isteruju se privegomiz sela. Mraène sile i èini optereæuju i žive jer postoje i vraèare koje magijama rešavaju braène,porodiène i komšijske razmirice.

8. Mojsinjska voda i èarobna ciklama

Mojsinjska sveta gora je niži, brežuljkast prostor izmeðu Južne i Zapadne Morave. Nekad se ovde nalazilo sedamdesetak bogomolja koje su podigli monasi sinaiti tokom èetrnaestog veka. Svetost Mojsinjskoj gori daju mnogobrojni izvori za koje meštani tvrde da su lekoviti. Pored crkve sam sreo profesora Zorana Radoviæa koji tvrdi da je zahvaljujuæi mojsinjskoj vodi bacio naoèare sa povelikom dioptrijom. Po njegovoj prièi,samo u okolini crkve Svetog Jovana se nalazi devet izvora od kojih neki leèe ikancerogena oboljenja.

Posebno je zanimljiva vrsta divlje ciklame koja raste pored crkve. Od njenog korena èuveni travar Ljupèe Koziæ iz Stalaæa pravi èajeve za leèenje kancerogenih bolesti. Pred njegovom je kuæom uvek dugaèka kolona vozila. On svoj lek ne naplaæuje,a tvrdi da njegovi pacijenti dolaze samo na jednu terapiju. Ljupèe svoju ciklamu ne svrstava u biljke veæ u stvorenja višeg reda.

9. Vampir Sava i njegove vodenice

Svetskoj kulturnoj baštini smo ponudili idve izvorne reèi. Jedna je „inat“, a druga „vampir“.Titulu besmrtne krvopije je prvi poneo vodenièar Sava Savanoviæ. Zanimljivo je da za poreklo uèenih glava u Srbiji nije bilo takve otimaèine kakva jeza Savom:bio sam u pet vodenica u kojima jenavodno živeo Sava,a sve se nalaze u razlièitim delovima Srbije!

10. Reka koja teèe uzbrdo

Da je malo èistija,Toplica bi svakako bila najlekovitija reka jer nastaje od voda iz Lukovske, Kuršumlijske, Prolom banje ijoš mnogo drugih. Tu se slivaju ivisoko mineralizovane vode Ðavolje varoši ivode neutvrðenog sastava sa Kopaonika, Jastrepca, Radan planine… Prvi evropski megapolis iz daleke preistorije, Ploènik,nalazio se na obalama Toplice,a rimskih termi ima toliko da iputevi prelaze preko njih. Toplicu èini posebnom njen tok kod Prokuplja:došla je do brda Hisar itu jednostavno–potekla uzbrdo!Taj deo toka se okom registruje samo kao usporenje. Zanimljiv reèni tok prati ineobièna padina na prokupaèkom delu Radan planine, na kojojse otkoèen automobil ne kreæe nizbrdo,veæ uz njega!

Tekst i snimci Dragan Bosniæ