TECHNO ZONE => Zanimljivi sajtovi => : Sale-X 25 November, 2009, 09:25:18 PM: Šta je Google Wave?
: Sale-X 25 November, 2009, 09:25:18 PM
Šta je Google Wave?

Èuli ste za njega, ali zapravo ne znate šta je Google Wave? Èak ste napravili nalog i „uzjahali“ Talas, ali Vam ništa nije jasno? Talasi, tragovi, zvižduci… Èemu sve ovo služi (a uz to i ne radi)?

Google Wave (http://wave.google.com/) je veb servis i platforma za komunikaciju i meðusobnu saradnju korisnika, napravljena u Sidneju (Australija). Projekat su zapoèeli Lars i Jens (Gugl programeri koji su takoðe razvili i servis Google Maps), imajuæi na umu savremeni naèin za razmenu elektronske pošte.

Za razliku od konvencionalne elektronske pošte gde se kopija poruke nalazi kod svakog uèenika u diskusiji, kod Talasa se sve poruke nalaze na Google Wave serveru, i mogu im pristupati, pisati, èitati, menjati i uklanjati svi uèesnici u diskusiji.

Akcija nad porukama bilo kog uèesnika je transparentna — beleži se u istoriji Talasa i u svakom trenutku je moguæe videti ko, kada i šta je izmenio. Promene su takoðe vidljive i u realnom vremenu, pa æe uèesnici diskusije koji su istovremeno povezani na Talas videti kako drugi uèesnici kucaju poruke, ispravljaju greške i dr.

http://www.youtube.com/watch?v=rDu2A3WzQpo (http://www.youtube.com/watch?v=rDu2A3WzQpo)

Anatomija Talasa

Da bi bolje razumeli kako Talass funkcioniše, tebalo bi usvojiti osnovne termine. Primetiæete da negde pišem „Talas“ sa velikim poèetnim slovom, a negde „talas“ sa malim poèetnim slovom. Naziv sa velikim poèetnim slovom odnosi se na servis Google Wave, dok je naziv sa malim poèetnim slovom najveæa organizaciona jedinica servisa Talas, kao što sledi.

    * Pojam talas (eng. wave) odnosi se na jednu diskusiju u kojoj uèestvuju korisnici servisa. Talasi mogu biti privatni, koje mogu da vide samo odabrani korisnici koji uèestvuju u talasu, i javni (eng. Public) koje mogu da vide svi korisnici servisa.
    * Pojam trag (eng. blip) je jedna poruka u talasu.
    * Pojam zvižduk (eng. ping) je direktna poruka koju jedan korisnik šalje drugom korisniku. Novi zvižduk æe se za razliku od talasa prikazadi kao smanjeni talas u traci talasa koja se nalazi na vrhu prozora, na prostoru izmeðu logotipa levo, i menija sa desne strane. Kada se jednom otvori, zvižduk postaje privatni talas izmeðu dva korisnika, kome se mogu prikljuèiti i drugi pozvani korisnici.

(http://blog.urosevic.net/wp-content/uploads/2009/11/gwave-preview-500x247.png)

Kao što se na slici iznad vidi, suèelje Talasa sastoji se od tri kolone:

   1. U prvoj, podrazumevano najužoj koloni, smeštena su dva dijaloga.
          * U donjem levom uglu nalazi se dijalog Contacts u kome su izlistani korisnikovi „prijatelji“. Kontakti se mogu pretraživati, dodavati novi, a sa svakim kontaktom se može zapoèeti i novi talas ili zvižduk.
          * Iznad ovoga, u gornjem levom uglu leve kolone, nalazi se dijalog Navigation koji sadrži spisak direktorijuma za organizaciju talasa. Inbox sadrži aktivne tlase, All sadrži sve talase kojima je korisnik pristupao, Requests su talasi dobijeni od nepoznatih korisnika (koji nisu meðu kontaktima) i iz drugih resursa, Spam oèekivano „èuva“ neželjene talase, Trash sadrži uklonjene talase. Grupa Searches predstavlja skup virtuelnih filtera za grupisanje talasa po kljuènim reèima, dok Folders objedinjava korisnièki definisane direktorijume za grupisanje talasa (npr. talasi od poslodavca, talasi od rodbine i slièno).
   2. Druga kolona služi za prikaz spiska talasa unutar direktorijuma izabranog na dijalogu Navigation. Sa leve strane stavke u spisku prikazani su avatari nekoliko uèesnika, u sredini je naslov talasa sa poèetkom poslednjeg traga u talasu, dok je datum zapoèinjanja talasa sa ukupnim i brojem novih tragova u njemu na desnoj strani.
   3. U treæoj koloni prikazan je sadržaj izabranog talasa.

Svakoj od pomenutih kolona može da se promeni širina pomoæu fleksibilnog graniènika izmeðu dve kolone. Na ovaj naèin se i dijalozima u istoj koloni može promeniti i visina.

Svaki dijalog može da se smanji (eng. minimize) u traku talasa. Ako se smanje svi otvoreni talasi, treæu kolonu predviðenu za prikaz talasa zauzeæe prazan prostor sa vezom New Wave za kreiranje novog talasa.

Primena Talasa

Talas se može koristiti za najrazlièitije potrebe jednog, odn. meðusobne saradnje dva ili više korisnika.

Planiranje dogaðaja

Zahvaljujuæi dodacima za umetanje multimedijalnih datoteka, mapa, vremenske prognoze i jednostavnog sistema anketiranja, Talas predstavlja sveobuhvatan alat za planiranje dogaðaja

(http://wave.google.com/help/wave/images/organizing_events.jpg)

Zajednièki projekti

Zbog prikaza izmena u sadržaju u realnom vremenu, Talas omoguæava i zajednièki rad na pripremi projekata, konsultacijama i razmeni mišljenja o delovima ili kompletnom projektu, bez potrebe za razmenom priloga elektronskom poštom i pravljenja višestrukih kopija èiji sadržaj veoma brzo postaje prevaziðen raznim unapreðenjima.

(http://blog.urosevic.net/wp-content/uploads/2009/11/gwave-group_work.png)

Razmena fotografija

Napred sam pomenuo umetanje multimedijalnih datoteka. Kada je reè o fotografijama, u talas se metodom „prevuci i pusti“ može umetnuti više fotografija odjednom, direktno sa radne površine ili iz menadžera datoteka. U talasu se mogu kreirati grupni albumi, svaki uèesnik može da dodaje svoje fotografije, a ugraðen je i jednostavan modul za pregledanje fotogarfija (eng. slide show). Naravno, sve fotografije vide svi uèesnici u talasu.

(http://blog.urosevic.net/wp-content/uploads/2009/11/gwave-slideshow-500x247.png)

Istakao bih da pomenuto dodavanje fotografija metodom „prevuci i pusti“ funkcioniše samo ako je instaliran Google Gears (http://gears.google.com/) (bar je takva situacija na GNU/Linuksu). U tom sluèaju, pri prvom pokušaju dodavanja fotogarfija, Gears æe zatražiti odobrenje da dozvoli Talasu pristup odabranom sadržaju na raèunaru.

(http://blog.urosevic.net/wp-content/uploads/2009/11/gwave_gears-drop_files.png)

Zabeleške

Pripremite „Dnevni red“, isplanirajte sastanak i vodite „Zapisnik“ na Talasu. Na ovaj naèin æe svaki uèesnik sastanka moæi da vidi bitne zakljuèke u realnom vremenu. Ukoliko nekome nešto promakne, funkcija Playbak omoguæava naknadni pregled toka sastanka.

(http://blog.urosevic.net/wp-content/uploads/2009/11/gwave-agenda.png)

Smišljanje ideja

Dovedite veæi broj uèesnikua u talas radi smišljanja dobrih ideja. Živi prikaz unosa poruka ubrzava donošenje boljih ideja. Jednostavno se dodaju multimedijalni sadržaji poput videa, slika, veb adresa, pa èak i veza ka drugim talasima. Diskusijom se od jedne „mlake“, veoma brzo može doæi do više odliènih ideja.

(http://wave.google.com/help/wave/images/brainstorming.jpg)

Interaktivne igre

Mada meni nedovoljno zanimljiva primena, Talas se može koristiti i za igranje interaktivnih igara poput Sudokua i drugih sa prijateljima. Dovoljno je dodati modul neke igre, dovesti prijatelje u talas i zapoèeti igru. Uvid u poteze „protivnièke“ strane uživo doprineæe zanimljivosti igranja. U svakom trenutku igraè može da napusti talas radi drugih aktivnosti, te da se kasnije vrati i nastaviti sa igrom.

(http://wave.google.com/help/wave/images/sudoku.jpg)

Nije sve tako ružièasto…

Potpuno je realno oèekivati veæi broj nedostataka Talasa. Ovaj servis zaista obeæava svim svojimm „fensi“ moguænostima, ali ima i pozamašan broj nedostataka.

Ko god se upustio u istraživanje moguænosti Talasa, još na poèetku te avanture primetio je iritirajuæu tromost. Ovo je posebno izraženo kod talasa u kojima postoji više od 20-30 tragova. Da budem precizan, što je više tragova u talasu, to je talas tromiji. U jednom terenutku æe drugi saradnici pre videti ono što je autor otkucao, nego što æe to videti on sam.

Ono što meni nedostaje jeste nepostojanje opcije za sažimanje dela talasa (eng. collapse). Ovu moguænost imaju i najstariji klijenti za elektronsku poštu, a Talas je za sada nema.

Opcije za fino podešavanje servisa ne postoje, a i one „grube“ veoma su ogranièene. Još uvek ne postoji integracija sa GMail-om, mada je prisutna (delimièna?) povezanost sa GMail kontaktima.

(http://blog.urosevic.net/wp-content/uploads/2009/11/gw_down-500x286.jpg)

No, sve ove nedostatke, i mnoge druge koje nisam pomenuo, odbiæu na èinjenicu da je Talas tek pušten u javnost i ternutno se nalazi na putu izmeðu razvojne i „beta“ verzije. A šta to znaèi? Znaèi da nas od stvarno upotrebljivog servisa deli mnogo meseci… (ili godina, ako se setimo da je GMail tek nedavno „izašao iz bete“?)

Autor teksta: Aleksandar Uroševiæ Urke (http://blog.urosevic.net/)
[/i]