SOKOBANJSKI FORUM => Pravoslavlje => : Vladimir 05 December, 2009, 02:05:16 AM: Tuga razoružava èoveka
: Vladimir 05 December, 2009, 02:05:16 AM
Tuga razoružava èoveka


(http://www.manastir-lepavina.org/dthumb.php?file=cms/slike/vijesti/182_paisiy.jpg&size=500)
Svetogorski starac Pajsije
NEZAHVALAN ÈOVEK JE UVEK TUŽAN

- Zbog èega mnogi ljudi, iako sve imaju, oseæaju strah i tugu?

- Ako vidite èoveka, koji oseæa veliki strah, ogorèenje i tugu, iako sve ima, znajte da nema Boga. Taj èovek koji sve ima: i materijalna dobra i zdravlje, - i umesto toga da zablagodari Bogu postavlja još bezumne zahteve i ropæe, jednoznaèno priprema sebi mesto u adu. Èovek koji zna šta je zahvalnost je svime zadovoljan. On razmišlja o tome da mu Bog daruje svaki novi dan i raduje se svemu. Ali ako je èovek nezahvalan, on je svime nezadovoljan, ropæe na severni vetar i donosi hladnoèu ...Nije mu se svidelo sunce pa evo sada drhti od zime.

- Starèe, šta time želite da kažete?
- Hoæu da kažem da ako ne primamo dobra koja nam Bog daje, i ropæemo, onda nailaze iskušenja koja nas primoravaju da se povijemo. Ozbiljno vam govorim: ko ima takav obièaj da neprekidno ropæe neka zna da æe od Boga dobiti æušku kako bi u ovom životu otplatio iako samo deo svog duga. A ako ne uslede æuške onda je to još gore jer æe morati odmah sve da plati u buduæem životu.

- Znaèi roptanje može da postane navika?
- Prelazi u naviku, jer za ropotom sledi ropot i za žalbom žalba. Onaj koji seje žalbe požnjeæe strah. A onaj koji seje slavoslovlje oseæa Božansku radost i blagoslov vavek. Koliko god Bog da da blagoslova èoveku koji ropæe, on ih ne oseæa. I zato Božija Blagodat odstupa od njega i nailazi iskušenje. Iskušenje ga sledi za petama a blagodarnog Sam Bog sledi Svojim darovima. Neblagodarnost je veliki greh, koji je Sam Hristos osudio. «Nisu li se desetorica oèistila? A gde su devetorica?» (Lk. 17, 17) – upitao je gubavca koji se vratio da Mu zahvali. Hristos je oèekivao zahvalnost od desetorice gubavaca ne radi Sebe nego radi njih samih, jer bi im ona donela korist.TANGALAŠKA HOÆE DA NAS VIDI TUŽNE

- Starèe, zbog èega moju radost naglo smenjuje tuga?
- Nagli prelaz od radosti ka tuzi je najèešæe zbog iskušenja. Zlobni tangalaška se bori sa èovekom, a posebno sa prijemèivim i po prirodi životno radosnim, koji teži da živi duhovnim životom. Ali zbog èega mi da dozvolimo tangalaški da to radi? Zar radost nije bolja od tuge? Zar ljubav nije bolja od zlobe?

- A ja ponekad upadnem u tugu, a ne znam uzroke.
- Tangalaška ne želi da se èovek raduje. On nalazi naèina da ogorèi I one koji imaju povoda za to kao i one koji nemaju. Što se tebe tièe, èini mi se da hoæe da te dovede do razoèarenja, I sve više te opkoljava tankim nitima. Ako bi te vezao konopcem onda može se reæi postoji povod za ogorèenost. Ali se tebi te tanke niti èine kao konopci i zato sve to preživljavaš. Ne muèi se bez razloga jer time raduješ tangalašku i ogorèavaš Hrista. Da li želiš da Hristos bude ogorèen?

- Ne starèe, ali …

- Nikakvo “ali”! “Neka se ad ogorèi!”

- Neka se ogorèi!

TUGA ISCRPLJUJE NAŠE DUŠEVNE I TELESNE SNAGE

- Starèe èesto me boli stomak i teško mi je da ispunjavam svoje monaške obaveze.


- Ti sve sediš i razgovaraš sa svojim pomislima, sve vidiš crno i muèiš se uzalud zato i stradaš duševno i telesno. Kao posledica toga i stomak poèinje da te boli i gde potom naæi snagu za duhovno? Može se popiti lek i otkloniti bol, ali ako se ne izbaviš od tuge stomak æe opet poèeti da te boli. Ne primaj pomisli koje te dovode do razoèarenja da ne bi uèinio beskorisnim te darove koje ti je Bog dao. Što pravilnije budeš gledao na stvari tim æeš više imati mira, biæeš zdraviji i prestaæeš da piješ lekove.

Tuga razoružava èoveka. Isisava sve sokove duševnih i telesnih sila i ne dozvoljava da se nešto radi. Truje dušu i unosi nered u telo. Udara po svim osetljivim mestima na telu, izaziva strah i njime èoveka iznurava. Otrov uninija može da obori ne samo èoveka sa slabim organizmom veæ i veoma jakog. Ima ovde jedna sestra. Znate koliko ima snage? I na duhovnom planu je odlièna i na poslušanju! Može da uredi ceo manastir, ali zbog uninija ništa ne radi, propada uzalud. Tako je jak motor, a radi bez koristi.

Preuzeto sa:
http://www.pravmir.ru/article_3740.html (http://www.pravmir.ru/article_3740.html)

prevod sa ruskog:
Dr Radmila Makismovic