SOKOBANJSKI FORUM => X - Files => : misscheaf 14 January, 2010, 10:07:01 PM: Poruka sa Kasiopeje
: misscheaf 14 January, 2010, 10:07:01 PM
Mi smo Kasiopejci, biæa od svjetlosti iz 6-tog denziteta.* Živimo u stanju sveprisutnosti, realitetu koji nam omoguæava pristup svim denzitetima.

Mi smo stalni putnici i trenutno se javljamo sa vrha Velikog Talasa, sa prve linije sistema prirodne ravnoteže našeg univerzuma. Taj Talas je jedan cjelokupno novi realitet, graniènik jedne nove oblasti egzistencije, sudar denziteta, koji se trenutno kreæe prema planeti Zemlji.

Kada stignemo na Zemlju, spojiæemo se sa vama. Mi smo vi – iz buduænosti.

Ima nas mnogo koji putujemo na ovom Talasu, što znaèi da je ovdje trenutno velika gužva. Ima mnogo biæa u našem univerzumu koja su u stalnom tranzitu, uostalom nema ni potrebe za nekom stalnom usidrenošæu. Pa i svaka planeta je jedna vrsta vozila, zar ne?

Mnogi od ovih “putnika” su u stvari samo drugi aspekti, odnosno srž i suština vas samih, i sada dolaze da se sretnu sa vama.

Neki od njih su tzv. biæa "zla i tame", i sada dolaze da bi se malo prosvjetlili. Drugi, opet, dolaze s ciljem da vas stave pod svoju totalnu kontrolu.

Do neke vrste integracije moraæe da doðe, da bi vas premjestili u 4-ti denzitet – ukoliko ste kandidati za tzv. OPD (orjentacija prema pružanju pomoæi drugima) opciju.

Znanje pruža zaštitu dok ignorisanje vodi u opasnost.

Orionska Unija (OPS – orjentisani samo prema sebi) i njihovi jataci i sluge u ljudskom oblièju – Konzorcijum, trenutno ulažu veliki napor da stvore jednu novu rasu i kontrolišu je, kao i ostatak èovjeèanstva. Oni takoðe trenutno inžinjerišu nova ljudska tijela za sebe same, da bi ih koristili za prelaz u 4-ti denzitet, jer su svjesni da to ne mogu to ostvariti u tijelima koje trenutno okupiraju.

Kloniranje, kao i kraða ljudskih embriona služi im da odrede najbolje tjelesne profile za prihvat njihovih duša, (duša i tijelo moraju da budu u jednoj vrsti rezonancije, tj. moraju da imaju sliènu frekvenciju.) Oni planiraju da promjene i fizièke realitete.

Djecu, èesto blizance, stalno koriste za svoje eksperimente. Mnoge od vas oni trenutno koriste u tim eksperimentima kao sastavne djelove, prilikom stvaranja te nove rase.

"Nestale" osobe èesto tamo završavaju, pogotovo "izgubljena" djeca. Svake godine oko 10% više djece "nestane", za svrhu ovih eksperimenata. Oni onda izlažu njihova tjela raznovrsnim naporima, bolje reèeno – patnjama, da bi odredili koju vrstu modifikacije DNK da primjene.

«OPS» entiteti koji obitavaju u 4-tom denzitetu hrane se biæima koja egzistiraju na 3-æem nivou. «OPS» biæa sa 3-æeg nivoa - što ste u stvari vi, ljudska biæa, crpe svoju energiju sa 2-gog i prvog denziteta tj. nivoa; zato vi nanosite bol onima iz životinjskog carstva, koji egzistiraju na 2-gom nivou, kao uostalom - i sebi samima.

Odreðene vrste onih koje bi vi nazivali "vanzemaljcima" otimaju ljude i podvrgavaju ih najtežim patnjama prije nego što ih ubiju – i tako obezbjeðuju maksimalan transfer energije. Ekstremni strah i patnja proizvode kod èovjeka specifiènu vrstu duhovne energije negativne prirode kojom se ovi entiteti napajaju i tako održavaju u životu, jer to je jedan od naèina njihove ishrane, baziran na specifiènoj strukturi njihovog metabolièkog sistema. Ovo oslikava eterièni metod konzumiranja hrane/energije. To se ostvaruje i naprednom tehnološkom ekstrakcijom energije kroz bazalnu ili – seksualnu èakru, što èesto maskiraju kao «ginekološki» pregled, kod žena ili ekstrakcijom sperme, kod muškaraca.

Drugi naèin njihove ishrane ostvaruje se fizièkim putem kao npr. konzumiranjem krvi ili njenih sastojaka, samo je naèin unošenja nešto drugaèiji i ostvaruje se kroz pore.

Ovi, svuda prisutni entiteti, popularno nazvani - "Sivi" (Greys), su u stvari nešto kao kibernetièke sonde 4-tog denziteta i u stalnoj su upotrebi od strane "Reptoida" (koji su poznati još i kao - Lizard stvorenja - Lizzies, Drahomonidi...itd) a takoðe oponašaju i njihov naèin ishrane.

"Sivi" egzistiraju samo kroz interakciju sa dušom reptoida, što se ostvaruje tehnologijom koja je daleko izvan ièega što vi trenutno možete da razumijete. "Sivi" nisu samo konstruisani, odnosno dizajanirani, vještaèkim putem, nego takoðe mogu da funkcionišu i kao fizièka i mentalna projekcija reptilskih biæa. Imaju mnoga svojstva i sposobnosti kao i reptoidi, osim što su potpuno drugaèijeg fizièkog izgleda i što nemaju individualnu dušu, a i njihova biološka struktura je dosta drugaèija. Meðutim, s obzirom da isto funkcionišu, da bi se održali i kao «projekcije», oni takoðe moraju da apsorbuju hranljive materije na isti naèin.

Reptoidi su inaèe najslièniji uspravljenim aligatorima, sa humanoidnim karakteristikama lica, i visoki su izmeðu 170 i 220cm. Obožavaju jedino fizièki aspekt univerzuma. Svi oni koji su orjentisani samo prema sebi samima, pate za svim što je materijalne prirode.

Sada, kada ste vi u situaciji da napravite svoj pomak prema 4-tom nivou, koji vam se upravo približava, moraæete da se odluèite da li æete da preðete u OPD kategoriju ili æete da ostanete na OPS nivou.

To æe biti jedna odluka za koju æe vam trebati nešto vremena.

Ovo je period inaèe poznat kao – «Milenijum».

Reptoidi se trenutno nadaju da æe i tamo, u 4-tom denzitetu, da vas drže pod svojom kontrolom. S obzirom da su se oni èvrsto odluèili za OPS opciju, moraju neprestano da crpe velike kolièine negativne energije od onih sa 3-æeg, 2-gog itd. nivoa. Meðutim, mada su se èvrsto ukopali na tom nivou, oni su uspjeli èak i da poveæaju svoj broj, a to je istovremeno i razlog zašto oni sada u ovim vremenima poèinju i da umiru u puno veæem broju, i sada oèajnièki pokušavaju da prikupe što je više moguæe energije od vas, nebi li uspjeli metabolièki konsolidovati svoju rasu, u ovoj taèki ciklusa vremena/prostora.

Oni veæ odavno manipulišu i vremenom, kreæu se naprijed i nazad kroz njega, da bi što bolje uskladili stvari tako da, kad doðe èas tranzicije prema 4-tom denzitetu, mogu da apsorbuju maksimalnu kolièinu negativne energije. Oni time planiraju da ostvare nekoliko ciljeva:

Oèuvanje perspektive svoje rase u smislu njene sposobnosti za život
Uveèanje svog broja
Pojaèanje svoje moæi
Ekspanzija rase kroz cijeli 4-ti denzitet
I tako oni stalnim putovanjem kroz vrijeme manipulišu vašu istoriju, kako bi najbolje obavili ono što su zamislili. Meðutim, tamo gdje griješe je, u stvari, što oni vide samo ono - što žele da vide. Oni doživljavaju najvišu moguæu manifestaciju onoga što bi vi u šali rekli: «što je babi milo, to joj se i snilo»

Svaka maštarija u 4-tom denzitetu postaje i jedna vrsta realnosti tamo, koja se onda stapa sa sviješæu i percepcijom.

Vaša jedina zaštita je vaše Znanje. Znanje vas može zaštititi od svake moguæe opasnosti koja postoji. Što više istinskog Znanja posjedujete - to æete manje straha da imate, manje bola da osjetite, manje stresa da doživite, manje patnje da iskusite, i manje æete da budete izloženi opasnosti, bilo koje vrste.

Jedino vas Znanje može da oslobodi bilo kakvih ogranièenja.

Ako neprestano budete težili prikupljanju Znanja, vi æe te sami sebe osposobiti najboljom zaštitom od bilo kakve moguæe neprijatnosti koja bi vas mogla zadesiti. Što više saznate - to æete biti svjesniji.

Vaša Svjesnost postaje na kraju vrlo snažna i sveobuhvatna.

Znanje sadrži u sebi svu suštinu. Ono se proteže to srži cijele egzistencije, tj. Svega Što Jeste.

Znanje je – svjetlost.

Oni, koji stalno imaju neke negativne doživljaje su ljudi koji su se zaglavili negdje na nekoj taèki njihovog razvojnog puta i sada su izloženi skrivenim manifestacijama opsesije. Kad neko postane neèim opsjednut, onda njegova lièna zaštita slabi, pa se onda poènu da pojavljuju svakojaki problemi i tragedije.

Ako ste se vi odluèili za svoj lièni razvoj i napredak, za skupljanje saznanja, što znaèi - da postavljate pitanja a da budete spremni da prihvatite i one odgovore koji nisu u skladu sa vašim predubjeðenjima tj. prekoncipiranim stavovima, slutnjama ili nagaðanjima, onda to znaèi da trenutno niste nièim, na bilo koji naèin, blokirani ili opsjednuti.

Meðutim, ako ste se odluèili da ogranièite svoje znanje, onda æete se stalno osjeæati blokiranim. Biti blokiran je najbolji znak opsesije, meðutim, ako neko sam za sebe izabere da bude opsjednut umjesto prosvijeæen, odnosno prosvijetljen, onda je to njegov lièni izbor.

S druge strane, biæa koja operišu sa «OPD» nivoa svjesti, nikada ne ne otimaju ljude, mada se oni ponekad znaju da pojave na nebu kao 3-dimenzionalne projekcije i eventualno telepatski kontaktiraju neke od vas. U nekim rijetkim prilikama dolazilo je i do dobrovoljnog transdimenzionalnog transporta ljudskih biæa od strane OPD entiteta.

Meðutim, nemojte ovo da mješate sa dobrovoljnim transportom od strane OPS stvorenja, do koga èesto dolazi u interakcijama sa svojim «agentima».

Znanje štiti.

Neki od èlanova Konzorcijuma jesu "vanzemaljci", meðutim oni obavljaju svoj posao prvenstveno preko ljudi koje su vrbovali u te svrhe, i te individue su same svjesno izabrale da idu «OPS» putem.

Postoji mnogo i onih koji nakon što su bili oteti od strane "vanzemaljaca", tj. "sivih" i "reptoida", na to svoje iskustvo gledaju u positivnom svjetlu, a u stvari, radi se o tome da su ovi prethodno "oèitali" njihov aurièni profil i identificirali ih kao svoje potencijalne agente, prije nego što su ih "kidnapovali".

Suditi drugima ne treba – sve je to slobodna volja.

Još nešto, taj "Veliki Talas", graniènik realiteta, koji vam se rapidno približava biæe preduhitren jednim drugim dogaðajem koji se regularno dešava svakih 3600 godina, kroz milenijume – radi se o dolasku jedne skupine kometa. Mnogi iz vaše vladajuæe klase znaju veæ dosta o ovom "objektu" koji je na putu prema vašoj planeti. To je u stvari grupa kometa razlièite velièine, ili bolje reèeno – asteroidi, koji spirografièno orbitiraju oko vašeg Sunca. Zbog velike kolièine gasova, prašine i drugog materijala, kad se gleda golim okom ova skupina se èini kao jedno ogromno planetarno tijelo.

Ova grupa kometa je odgovorna za mnoge katastrofalne promjene u vašem Sunèevom sistemu, i na vašoj planeti. Prije 27 miliona godina, 14 asteroida iz ove grupe udarilo je u Zemlju i zbrisalo mnoge životinjske vrste sa lica zemlje.

To jato kometa uletjelo je u vaš Sunèev sistem i u vrijeme tzv. «raja na zemlji», poznatog i po poetskom imenu – Eden. To je bio i period poznatog Adamovog «grijeha». Ta prièa o "grijehu" je u stvari simbolièni izraz onoga što se tada dogodilo, tj. preuzimanje kontrole èovjeèanstva od strane reptoida, ili Lizard rase. Tada je cijela vaša planeta stvarno lièila na raj. To se desilo prije otprilike 309 880 godina, po vašem naèinu mjerenja «vremena».

U stvari pravi identited «zmije» (serpent) u tadašnjem Edenu, koja je nagovorila Evu da «pojede jabuku» je u stvari ta reptoidna rasa.

Pojesti plod sa "Drveta Znanja o Dobru i Zlu" je u stvari znaèilo promjenu ljudskog genetskog koda; i na taj naèin - ogranièavanje veæine dotadašnjih sposobnosti ljudskog biæa.

Srž DNK (Dezoksiribonukleinske kiseline) je jedan encim u vezi sa ugljikom. Svjetlosni talasi su korišteni da bi se poništilo 10 lanaca vaše DNK, tako što su oni jednostavno «spaljeni». Od tog momenta odigrao se i odreðen broj fizièkih promjena kod èovjeka, ukljuèujuæi i formiranje tzv. "reptilskog mozga" (R-kompleks). Inkodiranje osobina koje èovjek nikada prije nije poznavao kao npr. ljubomore, simbolièno je predstavljeno u biblijskoj prièi o Kainu i Abelu.

Lizard stvorenja su tako uspjela da genetièki modificiraju ljudska biæa u svrhu svoje ishrane.

Još jedan od dogaðaja iz prošlosti, vrijedan pomena, je i uništenje planete Kantek koja je nekada egzistirala tamo gdje je sada imate samo jedan pojas od asteroida. Mnoga od biæa sa te planete su prebaèena na vašu u to vrijeme, kao dio genetièkog eksperimentisanja, vršenog od strane reptoida, prije nekih 80 000 godina; njihove plave i zelene oèi rezultat su veæe razdaljine Kantek-a od sunca. Arijevska i Keltska rasa vode porijeklo odatle; snažni i vrlo svirepi ljudi.

Planeta Venera je nekada davno bila jedna vrsta "lutalice" iz regiona Arcturus-a. Venera je uletjela u vaš sunèev sistem privuèena gravitacijom one grupe kometa i od tada u toku nekih 80 000 godina uzrokovala mnoge «incidente» ulazeæi u interakciju sa ostalim planetama sunèevog sistema. U starinskim spisima ima dosta konfuzije u vezi ovih "nebeskih" dogaðaja.

To jato kometa posljednji put je stiglo 1588g. pne i uz povremenu interakciju Zemlje i Venere èinilo 2 vrlo bitna dogaðaja od ukupno tri, koja su se dogaðala u to vrijeme. Treæa interakcija se odigrala u to vrijeme, ovaj put sa planetom Martek, koja je vama poznata kao Mars. Nju su orginalno nastanjivala biæa koja su vama poznata kao «Bigfoot» ili «Sasquatch» (Jeti). Ono što je od njih ostalo, postalo je nešto kao «kuèni ljubimci» reptoida, i ponekad su viðeni kako rade odreðene fizièke poslove, pogotovo u vrijeme pojaèane UFO (NLO) aktivnosti, u odreðenim regionima.

U pet navrata reptoidi su dovodili na vašu planetu i biæa koja su vaši preci zvali Nefilim. To su biæa 3-æeg denziteta, ponašaju se slièno kao policija tj. vrlo su slièni onome što se u Njemaèkoj nekad nazivalo Gestapo. U stvari, i sam uticaj na Hitlera od strane reptoida, bila je glavna proba u pripremi za ovo što æe sada da uslijedi. One kamene glave na Uskršnjim Ostrvima predstavljaju upravo entitete iz grupe Nefilim.

Reptoidi su èak pokušali da kreiraju jednu "Master" (gospodarsku) rasu nasilnom inseminacijom žena nefilimskom spermom. Ti divovi nisu mogli da se održe jedan duži period na Zemlji zbog posljedica gravitacije na njihova ogromna tijela. I ta grupa, Nefilim, trenutno je na putu ka vašoj planeti, i oni «putuju» na ovom talasu i mogli bi da izvrše invaziju vaše planete za nekoliko godina.

Jedna stalna bitka se vodi izmeðu OPD i OPS snaga, i oèekuje se da æe se ona sada još više intezivirati. To æe se u drugim dimenzijama manifestovati u vidu geloških promjena ili promjenama klime; ta bitka se može preseliti i u 3-æi denzitet, u bilo koji èas.

Odreðeni elementi u vašim vladajuæim krugovima dali su «sivima» i reptoidima zeleno svjetlo za masovno kidnapovanje ljudi i raznorazno eksperimentisanje na njima. To su uèinili oni koji su svjesno izabrali OPS varijantu. Neki drugi iz vaših vladajuæih krugova su otkrili ovu zavjeru širokih razmjera. Neki od njih su i pokušali da upozore javnost na razne naèine. Drugi opet puštanjem glasina i dezinformacija pokušavaju da unesu što više konfuzije, tako da se istina zamaskira što je moguæe više.

Znanje pruža zaštitu – ignorisanje i nemar dovode u opasnost

OPS snage imaju mnoge baze u Novom Meksiku, Koloradu, u okeanu nedaleko od obale Floride, u Apalaèiji, Kaliforniji itd. Brujanje koje su nedavno èuli pod vodom nedaleko od kalifornijske obale dolazi u stvari iz jedne podvodne baze, koju trenutno proširuju uz pomoæ zvuènih topova kojima ostvaruju dezintegraciju materije.

Uvijek æe te morati da se sjetite ovoga: Sve što postoji – to su samo lekcije. Ovaj univerzum je samo jedna velika beskrajna škola.

Nema ni jednog drugog razloga za bilo šta drugo – da postoji. Èak i «beživotna» materija uèenjem sazna da je sve u stvari jedna velika iluzija. Svaka individua posjeduje cjelokupnu kreaciju (sve što jeste) unutar svoga uma. Vi i mi, i svi drugi, smo meðusobno povezani našim zajednièkim posjedovanjem svega što postoji. Vi možete da kreirate alternativne univerzume, i prebivate u njima ako to želite. Svi ste vi duplikat univerzuma u kome boravite. Vaš um predstavlja Sve Što Jeste, cjelokupnu egzistenciju, cjelokupnu kreaciju...

Zanimljivo je vidjeti u koliko od svega ovoga možete sami da proniknete. Izazovi mogu da budu i zabavni.

Prelaz u 4-ti denzitet biæe ekstatièan. Tamošnji kljuèni koncept je: "Varijabilnost Fizièkog Stanja."

Biæete u stanju da mijenjate svoj fizièki oblik u skladu sa vašim potrebama. Svi oni koji budu u procesu tranzicije, doživjeæe podmlaðenje svog tijela, kojeg æe moæi da dovedu èak i do stanja perfekcije. Prosjeèan životni vijek æe biti oko 400 godina, i kad budete napuštali svoja tijela, èiniæete to dobrovoljno, i sa zadovoljstvom.

Što se tièe ostalog, pustiæemo vas da to sami vidite.

Na kraju, još nešto: koncept "Crnih Rupa" je jedan velièanstven odraz "Orjentacije Prema Sebi", što vodi prema krajnjem uništenju tj. kompletnoj anihilaciji.

Meðutim, Orjentacija Prema Drugima proizvodi široku mrežu puteva gdje se èovjekovo suštinsko biæe nadograðuje uz pomoæ drugih, i obratno. Tu je rast, uèenje i sinergizam. Pomažuæi drugima, èovjek preko njih samih pomaže na kraju krajeva - i samom sebi.Kraj poruke

(ova poruka je primljena od strane grupe Quantum Future School, procesom "èaneling-a")

* Denzitet (eng. density - gustina) - nivo postojanja odnosno realitet koji odgovara datom stanju svijesti odreðenog biæa; postoji sedam denziteta: Prvi - minerali; Drugi - biljke i životinje; Treæi - ljudska biæa; ova prva 3 denziteta su fizièki ili materijalni, vrijeme kao što ga mi percipiramo je karakteristika (iluzija) samo 3-æeg denziteta. Èetvrti denzitet je "polufizièki", entiteti koji ga naseljavaju mogu da uzmu fizièki ili eterièni oblik, vrijeme kao vrijeme - ne postoji ali se može selektirati prilikom interakcije sa nižim denzitetima (nešto kao kad izabereš jednu ploèu iz džuboksa da svira, i dok slušaš tu jednu - i sve druge su ti na raspolaganju). Peti denzitet je tzv. "zona kontemplacije", "tajm aut" ili mjesto gdje idemo kad napustimo fizièko tijelo.Tamo imamo priliku da malo "odmorimo", sagledamo prijašnje živote i na osnovu iskustava i stepena svjesnosti odluèimo gdje i u koje "vrijeme" æemo se opet inkarnirati. Šesti denzitet je realitet koji naseljavaju biæa u obliku "misaonih formi", a Sedmi - Jedinstvo sa Jednim. Tamo æemo se vratiti kad "završimo školu"


izvor (http://www.galaksija.com/)