Skip to content

Javna licitacija za zakup zemljiŔta
Na osnovu ĆØlana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Sl.glasnik RS», broj 62/06, 69/08 i 41/09) i ĆØlana 1. Odluke o odreĆ°ivanju nadležnog organa za sprovoĆ°enje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.list opštine Sokobanja» broj 13 /2009), predsednik opštine Sokobanja je dana 01.4.2010 godine, doneo

ODLUKU O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SOKOBANjA i o raspisivanju OGLASA ZA JAVNU LICITACIJU ZA DAVANjE U

ZAKUP POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

- Predmet javnog nadmetanja -

1. Raspisuje se oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Sokobanja u sledeƦim katastarskim opštinama: Beli Potok, Trgovište, Nikolinac, Blendija i Šarbanovac. Licitacioni korak iznosi 500,00 dinara.

2. Uvid u dokumentaciju: grafiĆØki pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koje je predmet izdavanja u zakup, može se izvršiti u zgradi Opštine Sokobanja, u kancelariji br. 16 svakog radnog dana od 9 do 12 ĆØasova. Kontakt osoba je Vladimir RakiƦ, tel. 018830030 lokal 614.

3. Zemljište iz ovog oglasa daje se u viĆ°enom stanju i zakupac se ne može pozivati na njegove fiziĆØke nedostatke.

4. Obilazak poljoprivrednog zemljišta, koje se daje u zakup može se izvršiti:
za KO Beli Potok dana 11.5.2010.godine od 9,00 ĆØasova
za KO Trgovište dana 11.5.2010.godine od 12,00 ĆØasova
za KO Nikolinac dana 12.5.2010.godine od 9,00 ĆØasova
za KO Blendija dana 12.5.2010.godine od 12,00 ĆØasova
za KO Šarbanovac dana 13.5.2010.godine od 9,00 ĆØasova

5. Ukoliko nakon raspisivanja Oglasa za javno nadmetanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini doĆ°e do promena površine iz oglasa po bilo kom zakonskom osnovu dalji postupak davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup Ʀe se sprovesti samo za tako utvrĆ°enu površinu zemljišta.

6. Sve troškove koji nastanu po osnovu zakupa poljoprivrivrednog zemljišta u državnoj svojini snosiƦe lice koje dobije to zemljište u zakup.

7. Zemljište iz ovog Oglasa daje se u zakup iskljuĆØivo za poljoprivrednu proizvodnju i ne može se koristiti u druge svrhe.

8. Zemljište iz ovog oglasa ne može se davati u podzakup.


II
– Uslovi za prijavljivanje na javno nadmetanje-

1. Pravo uĆØešĆ¦a u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ima:
-pravno i fiziĆØko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

2. Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje ponuĆ°aĆØ dokazuje originalnim dokumentima, odnosno overenim fotokopijama i to:
- liĆØna karta za fiziĆØka lica, odnosno, izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica;
- važeƦi izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava;

3. PonuĆ°aĆØi su dužni da zajedno sa prijavom za javno nadmetanje dostave dokaz o uplati depozita u taĆØnom dinarskom iznosu navedenom u tabeli iz taĆØke I ovog oglasa.
za svako javno nadmetanje pojedinaĆØno, na raĆØun Opštinske uprave opštine Sokobanja broj:840-749804-49.

4. Svim ponuĆ°aĆØima, osim najpovoljnijem, uplaƦeni depozit Ʀe se vratiti nakon javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuĆ°aĆØu depozit Ʀe biti uraĆØunat u godišnju zakupninu. U sluĆØaju

da najpovoljniji ponuĆ°aĆØ odustane od svoje ponude depozit se ne vraƦa.

5. Ukoliko izlicitirana cena prelazi dvostruki iznos poĆØetne cene, potrebno je da najpovoljniji ponuĆ°aĆØ, u toku nadmetanja, dopuni depozit do 50% izlicitirane cene.

6. Javno nadmetanje Ʀe se održati ukoliko bude blagovremeno dostavljena najmanje jedna prijava.

7. Pravo uĆØešĆ¦a u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u prvom i drugom krugu nemaju pravna i fiziĆØka lica koja nisu ispunila sve
obaveze iz ranijih ili tekuƦih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini kao i ona koja su izvršila ometanje poseda poljoprivrednog zemljišta ili koja su

narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup.


III
– Dokumentacija za prijavljivanje na javno nadmetanje –


  •  formular za prijavljivanje (popunjen u celosti i potpisan);
  •  dokaz o uplati depozita;
  •  liĆØna karta za fiziĆØka lica, odnosno, izvod iz privrednog registra (ne stariji od šest meseci do dana objavljivanja oglasa) za pravna lica;
  •  važeƦi izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava.


Formular prijave i adresirane koverte, odnosno štampane nalepnice sa adresom
opštine, se mogu preuzeti svakog radnog dana na pisarnici Opštine Sokobanja. Potrebno je
da se ponuĆ°aĆØ blagovremeno upozna sa saržajem formulara prijave.

Prijava na oglas se podnosi u zapeĆØaƦenoj koverti na kojoj mora da piše:

Na prednjoj strani:
- Adresa: Opština Sokobanja, ulica i broj: Svetog Save br.23, Komisiji za sprovoĆ°enje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
- Broj javnog nadmetanja (navesti i KO).

Na zadnjoj strani:
- ime i prezime/naziv i adresa ponuĆ°aĆØa

Zajedno sa prijavom na oglas dostavlja se navedena dokumentacija.


IV
– Rok za podnošenje prijave -

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 12,00 sati, dana 17.5.2010.godine. Blagovremenim Ʀe se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Opštinske uprave

Opštine Sokobanja do navedenog roka. Nepotpune i neblagovremene prijave neƦe se razmatrati.


V
– Javno nadmetanje -

Javno nadmetanje za davanje u zakup zemljišta iz taĆØke I. ovog Oglasa održaƦe se u zgradi Opštine Sokobanja , ulica i broj: Svetog Save br 23., i to:

1. K.O. Beli Potok dana 18.5.2010.godine sa poĆØetkom u 10,00 ĆØasova;
2. K.O. Trgovište dana 18.5.2010.godine sa poĆØetkom u 10,20 ĆØasova;
3. K.O. Nikolinac dana 18.5.2010. godine sa poĆØetkom u 10,40 ĆØasova;
3. K.O. Blendija dana 18.5.2010. godine sa poĆØetkom u 11,00 ĆØasova;
3. K.O. Šarbanovac dana 18.5.2010. godine sa poĆØetkom u 11,30 ĆØasova.


VI
- PlaƦanje zakupnine -

Zakupnina Ʀe biti preraĆØunata u evre po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan javne licitacije.
Zakupnina se plaƦa unapred u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.VII
– Sredstva obezbeĆ°enja plaƦanja -


Najpovoljniji ponuĆ°aĆØ je u obavezi da u roku od 7 dana od pravosnažnosti odluke dostavi dokaz o uplati zakupnine u iznosu utvrĆ°enom pravosnažnom odlukom o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, umanjenom za iznos uplaƦenog depozita, koje Ʀe dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko Opštinske uprave Opštine Sokobanja.

Za ugovore ĆØiji je rok trajanja duži od jedne godine zakupac plaƦa zakupninu najkasnije do 30.septembra za svaku narednu godinu zakupa, a uz uplatnicu za prvu godinu zakupa  dostavlja i :
  •  garanciju poslovne banke u visini godišnje zakupnine poljoprivrednog zemljišta ili
  •  rešenje o upisu hipoteke na nepokretnosti u visini dvostruke vrednosti godišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta ili
  •  ugovor o jemstvu jemca
  •  skladišnica.

Ukoliko zakupac ne dostavi uplatu iz stava 2. ove taĆØke ugovor o zakupu se raskida a zakupnina Ʀe biti naplaƦena iz sredstava obezbeĆ°enja naplate.
Ovu odluku objaviti u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave "Službeni list opštine Sokobanja", na oglasnoj tabli Opštinske uprave Sokobanja i mesnim kancelarijama,preko
lokalnih medija i na veb strani, s tim što Ʀe se rok za podnošenje prijava raĆØunati od dana objavljivanja u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave « Službeni list opštine
Sokobanja ».

Broj: I 01-320-31/10-01 PREDSEDNIK OPŠTINE
Dana:01.4.2010.godine Dimitrije LukiƦ


Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy
 

Statistika

Na sajtu su trenutno 0 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas109
mod_vvisit_counterJuce294
mod_vvisit_counterOve nedelje403
mod_vvisit_counterOvog meseca1625