Skip to content

Sokobanja

Reklame


Sokobanja smestaj
Apartmani Bajiæ
Apartman Stanojevic, Sokobanja
Pansion Sunny
Apartmani Markovic
Piramida krasi Srbiju, a zbunjuje nauku

Merenja kod Vidovdanske crkve


Rtanj i dalje ne miruje. Ova re√®enica je utoliko apsurdna što se odnosi na naša savremena saznanja o ovoj planini. A √®injenica je, po svemu sude√¶i, da ovaj primaidalni gorostas u srcu Srbije – nikada nije ni mirovao. To je iskustvo ekipe nau√®nika i entuzijasta okupljenih u Centru za ekologiju i istraŇĺivanje „Duh Rtnja“. Kao i proteklih godina, i ove sezone nastavljaju da prou√®avaju fenomene koji se zbivaju na ovom √®udnovatom mestu, sa ciljem da dosegnu, kako kaŇĺu „do spoznaje prirode ove planine i svojstava koje ovakvo gigantsko trostrano piramidalno telo u vremenu i prostoru moŇĺe da ima kao krajnje efekte“.Energopotentne taèke

Tre√¶e oko i jedan od lidera ovog projekta Saša Na√įfeji ve√¶ gaje iskrenu, istovetnu istraŇĺiva√®ku strast prema fenomenima u centralnom delu naše zemlje. Ovaj skromni stru√®njak uvek svoj doprinos stavlja u drugi plan isti√®u√¶i znanja svih razli√®itih eksperata koji ulaŇĺu pozitivnu energiju u prou√®avanje ovog fenomena.
-Danas se postavlja pitanje da li je Rtanj drevna piramida ili remek delo prirode – po√®inje pri√®u Na√įfeji.- Da li je on perfektan geometrijski oblik koji je nastao pukim sleganjem tla i uticajima atmosferskih prilika? Postoje li indicije da se u našoj prošlosti neka inteligentna sila potrudila da ovaj izdvojeni kre√®nja√®ki masiv planski dobije pravilan oblik piramide?
Na√įfeji i naredniim pitanjima objašnjava svoje posve√¶eništvo ovom fenomenu.
- Zašto postoje mnoge podudarnosti planine Rtanj u odnosu na poznate svetske piramide? Zašto je nebo ovog podru√®ja Srbije poznato po najve√¶em broju vi√įenja luminiscentnih pojava neidentifikovanih lete√¶ih objekata?
Podse√¶amo da je „Tre√¶e oko“ od po√®etka uz istraŇĺiva√®ki tim „Duha Rtnja“ i da smo se, zajedno s vama √®udili i divili neobi√®nim rezultatima koje su nau√®nici donosili sa ove planine. Od pravilnih proporcija koje postoje kroz vrlo jasno izraŇĺene matemati√®ke relacije, do burnih reakcija koje su stigle i od elitnih stranih poklonika nauke ali i njenih još nedokazanih metoda.

Pitanja, pitanja... Odgovori još „vise“ u vazduhu, ali se mora ka njima...


 Kako kaŇĺe Na√įfeji, „sve ove pojave koje na Rtnju svakodnevno otkrivamo, samo delimi√®no mogu da zadovolje ljudsku radoznalost“.
Upravo zato je proteklog meseca ovaj raskošan izazov opet okupio stru√®njake razli√®itih profila da ponovo zapo√®nu jedno od niza eksperimenata koji √¶e se ove godine odvijati na ovoj planini. Rezulutati su veoma intrigantni, a sve govori kako √¶e se pred nama, o√®igledno na Rtnju odvijati bezmalo spektakularno, vrelo istraŇĺiva√®ko leto.
- Posebnu paŇĺnju ovog puta poklonili smo energopotentnim ta√®kama – kaŇĺe naš sagovornik.- Jop po√®etkom maja je ugledni fizi√®ar Goran Marijanovi√¶, ina√®e nosilac Teorije o kvatiranoj gustini energija i funkciji Rtnja u svojstvu multidimenzionalnog frekventnog oscilatora, obavio više preciznih merenja na lokalitetu Vidovdanske crkve. Ista merenja odvijala su se i na obliŇĺnjem lokalitetu neistraŇĺenog istoimenog arheološkog nalazišta u podnoŇĺju Rtnja.
I ranije se, kaŇĺe Na√įfeji, znalo za neobi√®nost tih mesta i njihovom blagotvornom dejstvu na zdravlje ljudi. To su pokazala i prošlogodišnja snimanja polikontrastnom interferentnom PIP kamerom od strane profesora dr Ljube Ristovskog, ali ove godine je otkriveno i nešto posebno.
- To je neverovatno jako elektri√®no polje u oblasti Vidovdanske crkve – nastavlja naš sagovornik.- Za ovaj fenomen ne postoji nau√®no objašnjenje, jer u blizini nema ni dalekovoda ni elektri√®nih ure√įaja, dakle ne postoji ni jedan izvor koji bi izazvao ovakvo polje.
Marjanovi√¶ je na drugom arheološkom lokalitetu izveo eksperiment pustivši u pogon Teslin trafo, sa hercijanskom (klasi√®nom) zavojnicom, ali i sa nehercijalnskom koju je Marjanovi√¶ sa√®inio po Teslinim i svojim nacrtima. Ono što je bilo zapanjuju√¶e, posle tih proba, jeste da su instrumeni pokazali prisustvo negativinih zra√®enja i anomalije sa vremenom!

Nebi√®ne „slu√®ajnosti“


-Kuriozitet je √®injenica da je u ponovljenom merenju na istoj lokaciji, ali nakon rada Teslinog transformatora uo√®en „negativan otklon“ kazaljke instrumenta za šta trenutno nema racionalnog objašnjenja – nastavlja on.- Zato √¶e u narednim merenjima biti cilj da se u sli√®nim uslovima razjasni uo√®eni efekat koji je bio pra√¶en i teško objašnjivim sinhronicitetima. Nizom gotovo neverovatnih „slu√®ajnih“ doga√įaja spojenih u nekoj svojoj sadrŇĺajnoj svrsishodnosti. Na istoj lokaciji su se tokom ovog i ranijih eksperimenata dešavale fenomenološke pojave koje upu√¶uju na razmišljanja o pojmu i shvatanju vremena.
Fenomen o kojem Na√įfeji govori odnosi se na dve poruke tokom eksperimenata putem sms koje su imale sadrŇĺinu vezanu za uskla√įivanje vremenskih zona. Tako√įe, tokom prvog januara ove godine na istoj lokaciji pristigla je sms poruka mobilnog operatera sa pozitivnim Ňĺeljama ali – za 2014. godinu!

Magloviti vrtlog?


 Tokom eksperimenata sa hercijanskim transformatorom jedna od fotografija izdvojila se po svojoj neobi√®nosti u vidu maglovitog vrtloga oko Marijanovi√¶evog asistenta. Naknadno je proveravan digitalni zapis fotografije za koju je utvr√įeno da joj nije menjana izvornost podataka, niti da je bilo naknadnih obrada.
Kako objašnjava Na√įfeji, prime√¶eno je kod više ljudi tokom boravka na Rtnju da foto i video kamere nisu uvek „poslušne“, a tako√įe, kod novih automobila sa bogatijom elektronikom, displeji i pokaziva√®ke table nisu bile u funkciji u blizini ovih energetskih polja.

IstraŇĺiva√®ki festival


Novi istraŇĺiva√®ki festival na Rtnju do√®eka√¶e u julu i avgustu brojne stru√®njake iz Srbije, Evrope i sveta u periodu od 29. jula do 7. avgusta. Plan je da ovu manifestaciju prati rad 30 istraŇĺiva√®a i 15 predava√®a. Merenja √¶e obuhvatiti domen mehani√®kih talasa: infra i ultra zvuk, ali i geopatogena, bioenergetska i druga magnetna zra√®enja. Tako√įe, bi√¶e obavljena i aerofoto, ali i snimanja polikontrastnom interferentnom fotografijom (PIP).
Sve ovo pomoæi æe jasnijim zakljuècima i detaljnijim analizama fenomena Rtnja.
PREGLED IZVRŠENIH MERENJA - Goran Marjanovi√¶

Uredjaji:

 1. TRIFIELDR METER, Model 100XE, Made in USA.

Iako se uglavnom koristi za detekciju elektri√®nog, magnetnog i radio-frekventnog “smoga”, ovaj uredjaj omogu√¶uje merenje veoma malih promena ja√®ine iznimno slabih stati√®kih (DC ili "prirodnih") elektri√®nih i magnetnih polja kao i direktno merenje snage izvora radio i mikro talasa.

Za merenja promenjivog magnetnog polja uredjaj ima dva merna opsega. Prvi je namenjen za merenje magnetnog polja od 0 - 100 miligaussa a drugi, precizniji opseg, namenjen je za merenje magnetnog polja od 0 - 3 miligaussa.

Merenje promenjivog elektriènog polja moguæe je u opsegu od 0 - 1000 V/m.

Radio i mikrotalasna merenja omoguæuje ugradjeni detektor EM talasa za opseg frekvencija od 100 KHz do 2,5 GHz, èiji je intenzitet zraèenja (power density) od 0.01 - 1 mW/cm2.

 

2. Teslameter TM40, LC Electronic, made in Germany.

Meri promenu jaèine magnetnog poljau opsegu od 0 Р1999 nT (nano Tesla). Obzirom da je 1 miligauss = 100 nT, ovaj uredjaj omoguæuje vrlo precizna merenja veoma slabih magnetnih polja.

 

Prirodne vrednosti, granica bioloških efekata:

 Postojani deo magnetnog polja Zemlje (DC, prirodno magnetno polje) na njenoj površini je oko 30 mikro Tesla (0.3 gaussa ili 30 000 nT). Prosek za Srbiju je 47,5 mikro Tesla dok je u podru√®ju Zlota ja√®ina magnetnog polja √®ak 150 mikro Tesla. Drugi deo Zemljinog magnetnog polja √®ine promenjiva polja mnogo manjeg intenziteta koja poti√®u od uzro√®nika u zemljinoj kori, usled Sun√®eve aktivnosti, Sun√®evog vetra i sl. Razli√®itih su perioda - od nekoliko godina do desetih delova sekunde, faza i amplituda – od nekoliko nT do nekoliko desetina nT.

Prirodno, stati√®ko, elektri√®no polje na površini Zemlje ima vrednost od oko 150 V/m i opada sa visinom dok njegove standardne prirodne fluktuacije imaju prose√®nu vredenost od oko 0.0001 V/m. Uku√¶nimuslovima, elektri√®napoljaobi√®novarirajuod 1 - 2 V/mali usledradabrojnihelektri√®nihuredjajaovavrednostmoŇĺedosti√¶i5 - 40 V/mau blizini elektri√®nih uredjajai preko 200 V/m.

Biološkiefektielektromagnetnih polja na √®oveka po√®inju se ispoljavati ukoliko je ja√®ina ACmagnetnogpoljablizu3 miligaussa, ja√®ina ACelektri√®nogpoljave√¶a od 1 kV/miako je intenzitet radioilimikrotalasnogzra√®enja ve√¶i od pribliŇĺno0.1 mW/cm2.

 

Merenja:

 

1. Prva merna ta√®ka bila je √ąestobrodica, na samom prevoju.

Izmereno magnetno polje: M = 4 nT,

Izmereno elektrièno polje: E = 30 V/m

Izmereno radio/mikrotalasno polje: R/m< 0.01 mW/cm2

 

2. Silazni deo puta sa √ąestobrodice, kontroverzna nizbrdica na kojoj vozila usporavaju (vidi se Krivi Vir sa leve strane).

M = 4 nT,

E = 20 V/m

R/m< 0.01 mW/cm2

             Napomena: pri laganom pomeranju uredjaja napred-nazad i/ili levo-desno, uo√®eni su izuzetno jaki pikovi na mernom opsegu 0-3 miligaussa. Nagli, izuzetno oštri i vrlo snaŇĺni otkloni kazaljke (do maksimuma mernog podru√®ja) na uredjaju 1., ukazuju na mogu√¶nost i veliku verovatno√¶u postojanja veoma velike vrednosti stati√®kog (DC) magnetnog polja u toj oblasti. Naknadna merenja √¶e pojasniti uo√®eni efekat ali trenutno, drugo objašnjenje nemamo. Naglašavamo da pikovi ovakvog intenziteta i oštrine nisu uo√®eni ni na jednoj drugoj mernoj ta√®ki.

 

3. Ulaz u naselje Rtanj, preko puta hotela.

M = 30 nT,

E = 50 V/m

R/m< 0.01 mW/cm2

 

Napomena: nešto ja√®e magnetno i elektri√®no polje moŇĺe se objasniti blizinom voda elektri√®ne mreŇĺe.

 

4. Crkvica, stara, u oltaru.

 

M = 4 nT,

E = 70 V/m

R/m< 0.01 mW/cm2

 

Napomena: Ovako veliku vrednost E polja isti uredjaj pokazuje na udaljenosti 1 m od (CRT) TV ekrana. Ipak, na ovoj lokaciji, u krugu od više stotina metara,  nije uo√®en nikakav elektri√®ni vod, uredjaj ili bilo šta drugo što bi moglo izazvati ovako veliku vrednost elektri√®nog polja. Za ovaj efekat nemamo objašnjenje.

 

5. Livada ispred nove crkvice,

 

M = 4 nT,

E = 30 V/m

R/m< 0.01 mW/cm2

 

6. Kamenje na lokaciji sa jakim bioenergetskim zraèenjem /prema merenju Prof.Dr. Lj.Ristovski, PIP kamera/

M = 6 nT,

E = 60 V/m

R/m< 0.01 mW/cm2

Napomena: U blizini ove merne ta√®ke postoji elektri√®ni vod. Ja√®ina magnetnog polja na banderi u visini √®oveka iznosila je 24 nT. Velika vrednost E polja moŇĺe se objasniti blizinom tog elektri√®nog voda ali ipak, zbog njegove relativno velike udaljenosti od oko 10 m, to ipak ne bi morao biti jedini a pogotove ne i klju√®ni razlog …

 

Završna razmatranja:

 Nakon izvršenih merenja na mernoj ta√®ki 6 uklju√®eni su Teslini transformatori sa klasi√®nom i specijalnom zavojnicom da bi se video uticaj ambijentalnog polja na njihov rad. Ovaj deo analize √¶e biti dat u posebnom radu. Ipak, ono što se pokazalo kao pravi kuriozitet je √®injenica da je u ponovljenom merenju na istoj lokaciji - ali nakon rada Teslinog transformatora uo√®en “negativan otklon” kazaljke instrumenta 1 u poloŇĺaju 0-3 miligaussa, za šta trenutno nemamo nikakvo racionalno objašnjenje. Iako veoma mala u kvantitativnom smislu, razlika u ravnoteŇĺnom poloŇĺaju kazaljke kada je instrument isklju√®en i njenog “negativnog” poloŇĺaja kada je instrument uklju√®en, što je dokumentovano filmskim zapisom, ne bi smela biti zanemarena jer ukazuje na vrlo neobi√®nu promenu magnetnih osobina tla (ili vakuumske strukture, ili …?), najverovatnije usled dejstva bioenergetskog polja Tesline dodatne zavojnice /emisija bio polja ovog kalema je potvrdjena iz kancelarije Dr. H.Oldfield-a, konstruktora PIP kamere/ i njene afirmativno-destruktivne interakcije sa ambijentalnim bio-poljem na toj lokaciji. √ąinjenica da uredjaj 2, iako osetljiviji, nije zabeleŇĺio nikakvu promenu, moŇĺe se objasniti time što on prikazuje samo digitalizovane vrednosti. U svakom slu√®aju, trudi√¶emo se da narednim merenjima u sli√®nim uslovima pojasnimo uo√®eni efekat koji je bio pra√¶en i teško objašnjivim sinhronicitetima – nizom gotovo neverovatnih “slu√®ajnih” dogadjaja spojenih u nekoj svojoj sadrŇĺajnoj svrsishodnosti, a što nam se na istoj lokaciji dešavalo i ranije …

Dalja, brojnija i raznovrsnija merenja, ukljuèujuæi i domen mehanièkih talasa: infra i ultra zvuk, geo-patogena, bioenergetska i druga zraèenja iz oblasti suptilnih energija biæe nam osnov za detaljniju analizu i jasnije zakljuèke.

foto: M Nini√¶ / V BoŇĺinovi√¶, tekst: Zoran Nikoli√¶

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy
 

Reklame


Vila √ąair
Kaskade & Panonija - pansion i apartmani
Apartmani Banjica
Vila Natalija
Apartmani Relax
Apartmani Erdeljanov

Doèek Nove godine

Doèek Nove godine Sokobanja

PrijavljivanjeZaboravili ste lozinku?
Nemate nalog? Napravite nalog

Kontakt

Info centar Soko Banja 018-833-988 info@soko-banja.org

SmeŇ°taj

Sokobanja

Prethodne i ove godine privatni smestaj sokobanja 2018 je postao popularan zbog vaucer Sokobanja sobe moguænost. Mnogi stanodavci ponudili su ovu moguænost gostima. Cene smestaja u sokobanji 2018 iste su kao i lane. Izdavanje stanova u Sokobanji kao i izdavanje sobe Sokobanja kao i sobe sa kupatilom u Sokobanji sada se nude preko vauèera. Soko banja smestaj sada se nudi na nekoliko naèina u nekoliko kategorija:

Sokobanja vauèeri

Statistika

Na sajtu su trenutno 1 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas106
mod_vvisit_counterJuce253
mod_vvisit_counterOve nedelje359
mod_vvisit_counterOvog meseca5801