Skip to content

Sokobanja

Reklame


Sokobanja smestaj
Apartmani Bajiæ
Apartman Stanojevic, Sokobanja
Pansion Sunny
Apartmani Markovic
30% veæa poseæenost nego lane
 Da predanost poslu, štednja i plodotvorna saradnja sa svima koji doprinose razvoju, i to bez nadoknada za takav rad, imaju šanse, svedo√®i veliki infrastrukturni zamah i drugi uspesi lokalne samouprave u Sokobanji.

Ovde √¶e uskoro biti otvoren kompleks bazena sli√®an akva-parku, a sledi gradnja još tri bazena sa termalnom vodom, sportske hale i fudbalskih terena, tako da se o√®ekuje da slede√¶a godina bude još bolja od ove, koja je ve√¶ „vi√įena“ kao rekordna. O toj perspektivi, ali i o problemima i izazovima pred kojim je mlad i stru√®ni tim na √®ijem je √®elu, govori za Danas Dimitrije Luki√¶, predsednik Opštine Sokobanja.

Trenutno ste u vrhu srpskog turizma. Po pose√¶enosti i broju no√¶enja ispred su samo Zlatibor i Beograd, ali je mnogo zna√®ajnije što je ostvaren rast od preko 30 odsto u odnosu na lane. Da li je takav trend odrŇĺiv?

- Sokobanja je u vrhu srpskog turizma ve√¶ 174 godine, tako da ovaj uspeh nije stvar trenutka, ve√¶ rezultat strpljivog i sistemati√®nog rada. Zlatibor i Beograd imaju druga√®iju strukturu i karakter turisti√®kog proizvoda, samim tim i druga√®iju klijentelu, pa su ove statisti√®ke veli√®ine neuporedive. Realan pokazatelj je uporedni pregled broja gostiju i broja no√¶enja u srpskim banjama, i drago nam je što u tom segmentu beleŇĺimo bolje rezultate u odnosu na direktnu konkurenciju. Naravno, bilo bi neskromno i nerealno kada bi ovaj uspeh pripisali isklju√®ivo lokalnim prilikama. √ąinjenica je da je srpski turisti√®ki proizvod još skroman i nedovoljno poznat √®ak i srpskim turistima, kao što je √®injenica i da postoji interesovanje za taj proizvod. U takvim okolnostima, renomirane srpske turisti√®ke destinacije naizmeni√®no izbijaju u prvi plan po interesovanju i pose√¶enosti turista. Ovih godina to je Sokobanja. Naravno da smo na to ponosni, kao što ne√¶e biti tragi√®no kada to bude bio neko drugi. Bilo bi nerealno kada bi o√®ekivali da svake godine beleŇĺimo ovakav rast, izme√įu ostalog i zato što naši smeštajni, ugostiteljski i infrastrukturni kapaciteti taj trend ne bi mogli da prate. Zato je potrebno da trend bude konstantno pozitivan, umeren i prilago√įen našim kapacitetima, kako bi gost bio zadovoljan obimom, ali i kvalitetom usluga koje dobija.

U više analiza i planova koje je prezentovala lokalna samouprava isti√®e se da je na teritoriji opštine evidentno da je infrastruktura prili√®no zastarela i da su neophodna zna√®ajna sredstva za rekonstrukcije. Kako uspevate da rešite taj problem kada se zna da je smanjen transfer sredstava iz Republike?

- Zahtevani standardi u pogledu stanja infrastrukture, vodosnabdevanja, komunalne opremljenosti i usluga u turisti√®kom mestu daleko su viši od srpskog proseka pa su neophodna i zna√®ajno ve√¶a sredstva. Smanjenje transfernih sredstava ka lokalnim samoupravama, kao i smanjenje lokalnih izvornih prihoda stavilo nas je pred velike izazove. Sokobanja je uspela ovaj problem da prevazi√įe zahvaljuju√¶i razumevanju resornih ministarstava Vlade. Tu pre svega mislim na Ministarstvo rudarstva, Ňĺivotne sredine i prostornog planiranja, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja - sektor NIP, Ministarstvo infrastrukture i energetike i Ministarstva za ljudska i manjinska prava, drŇĺavnu upravu i lokalnu samoupravu. UdruŇĺenim sredstvima ovih ministarstava i lokalne samouprave uspeli smo da realizujemo zna√®ajne projekte. Osim toga, sproveli smo vrlo zna√®ajne mere štednje i racionalizacije, tako da sada budŇĺetski korisnici imaju 20 odsto manje zaposlenih nego pre tri godine. Naravno, vodili smo ra√®una o socijalnom momentu, tako da je ovaj proces sproveden bez socijalnih potresa.

Trenutno je glavna preokupacija završetak kompleksa bazena, koji su decenijama nedostajali Sokobanji. Da li √¶e radovi biti završeni na vreme i šta √¶e za vaš grad zna√®iti otvaranje ovog savremenog rekreacionog centra?

- Radovi bi trebalo da budu okon√®ani u narednih mesec i po dana. Radi se o objektu koji je u svim razmišljanjima, kako lokalnog stanovništva, tako i sokobanjskih gostiju istican kao najpoŇĺeljniji i najpotrebniji. Time √¶e suštinski biti unapre√įen sokobanjski turisti√®ki proizvod, mo√¶i √¶emo da se obratimo zahtevnijoj i plateŇĺno sposobnijoj turisti√®koj klijenteli, stvori√¶emo uslove za nove preduzetni√®ke aktivnosti na ovom prostoru, a ve√¶ sada raste interesovanje, a samim tim i vrednost okolnog gra√įevinskog zemljišta.

Na √®emu se još radi da Sokobanja privu√®e, ako ne ve√¶i broj namernika, onda plateŇĺnijih turista, moŇĺda i iz inostranstva?

- U ovom trenutku, u gradnji, sa rokom završetka radova do kraja godine jeste sportska hala, koja je tako√įe decenijama nedostajala Sokobanji. Time √¶e biti stvoreni uslovi za ozbiljnije bavljenje sportsko-rekreativnim turizmom. Pored toga, na lokalitetu Podina, neposredno uz kompleks sportskih bazena, u pripremi je gradnja modernog fudbalskog centra, za šta je interesovanje pokazala firma „NASCOM SPORTS“ iz Holandije, a lokalna samouprava je ve√¶ otpo√®ela radove i izgradila jedan fudbalski teren. Upravo ovih dana, izdali smo gra√įevinsku dozvolu i preduze√¶u „Voda Sin√įeli√¶“ d.o.o. R.U.C. „ŇĹdrelo“ iz Petrovca na Mlavi , koje √¶e na lokalitetu popularno nazvanom „Limun banja“ izgraditi sportsko rekreativni objekat sa jednim zatvorenim i dva otvorena bazena sa termalnom vodom, √®ime √¶e biti produŇĺena turisti√®ka sezona i na zimske mesece.R.U.C. "ŇĹdrelo" kod Petrovca na Mlavi

MoŇĺe li vaša komuna da Ňĺivi samo od banjskog turizma? U Strateškom planu za lokalni ekonomski razvoj istaknut je veliki zna√®aj poljoprivrede i još nekih delatnosti?

- Vrlo √®esto i nepravedno zaboravlja se √®injenica da je Sokobanja i zna√®ajan rudarski grad, jer se u selu √ąitluk, na 14 km od Sokobanje nalazi Rudnik mrkog uglja Soko, koji zna√®ajno uti√®e na privrednu i socijalnu sliku ne samo Sokobanje, ve√¶ i opština u okruŇĺenju. √ąinjenica da polovina stanovnika opštine Ňĺivi na selu podrazumeva i da je agrar vrlo zastupljen. Me√įutim, i ovde se suo√®avamo sa tipi√®nim problemima srpskog sela kao što su zastarelost mehanizacije, usitnjenost poseda, stara√®ka doma√¶instva, nedovoljna i nepravilna primena agrotehni√®kih mera... Ohrabruje √®injenica da se u poslednjih nekoliko godina afirmisalo više vrlo uspešnih proizvo√įa√®a u oblasti govedarstva i ov√®arstva, vo√¶arstva, ratarstva, p√®elarstva, otkupa i prerade lekovitog bilja... Razumevanjem Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede uvaŇĺeni su oteŇĺani uslovi za bavljenje poljoprivredom u našem kraju, pa preko 2.800 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava ostvaruje pravo na subvencije. Tako√įe, u saradnji sa Ministarstvom, ovih dana pokre√¶emo projekat donacije visokokvalitetnih steonih junica simentalske rase perspektivnim poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije opštine.

Iako se ovde manje ose√¶a kriza nego u susednim opštinama, √®injenica je da se smanjuje broj stanovništva, pogotovo u selima. Šta √®ini lokalna samouprava da ublaŇĺi ovaj fenomen?

- Na Ňĺalost, migracije iz sela ka opštinskim centrima, kao i iz manjih ka ve√¶im gradovima jednosmeran su i nepovratan proces. Pogrešno je gajiti iluziju da se pojedina√®nim akcijama sa nivoa lokalnih samouprava ovaj problem moŇĺe ublaŇĺiti. Specifi√®nosti pojedinih lokalnih samouprava, a koje sam u slu√®aju Sokobanje prethodno opisao, doprinose da kod nas ovaj trend bude nešto manje izraŇĺen nego u jugoisto√®noj Srbiji uopšte. Višedecenijska zapostavljenost, u kombinaciji sa aktuelnom krizom sa jedne strane, i višim stepenom informisanosti mladih ljudi iz ovih krajeva o mogu√¶nostima ne samo van rodnog kraja, ve√¶ i van granica Srbije sa druge strane, uzimaju danak u izrazito nepovoljnim demografskim trendovima. I kao što ovaj fenomen nije nastao u jednom trenutku i jednim √®inom, tako na takav na√®in i simboli√®nim i parcijalnim merama ne moŇĺe ni da bude rešen. Delimi√®no rešenje, koje je u nadleŇĺnosti lokalne samouprave, jeste poboljšanje stanja infrastrukturne opremljenosti ruralnih sredina i podrška merama ekonomskog osnaŇĺivanja, pre svega u oblasti savremene i specijalizovane poljoprivredne proizvodnje.

Da li je, u tom smislu, izlaz i u seoskom i agro-turizmu?

- Naravno, i sa zadovoljstvom isti√®em √®injenicu da ve√¶ nekoliko sela u našoj opštini kao što su Banja Jošanica, Trubarevac, VrmdŇĺa, Sesalac, Resnik, Vrbovac, beleŇĺe zna√®ajne rezultate u oblasti seoskog, lovnog i ribolovnog turizma.

Sokobanjsko opštinsko ve√¶e broji 11 √®lanova. Da li je to prednost ili ko√®nica, znaju√¶i da strana√®ke √®arke √®esto mogu da zako√®e bitne odluke?

Verujem da √¶e √®itaoci Danasa druga√®ije gledati na ovaj podatak ako znaju da u opštini Sokobanja odbornici, ve√¶nici, √®lanovi upravnih i nadzornih odbora i komisija ne primaju nadoknade za svoj rad. Mislim da smo po tome jedinstveni u Srbiji. Ne postoje problemi u funkcionisanju opštinskog ve√¶a, jer su ve√¶nici odgovorni i dobronamerni ljudi, a ve√¶e se sastoji od samo dve politi√®ke grupacije - DS i URS.Opština Sokobanja


Zaštita geografskog porekla

Proizvo√įa√®i iz vašeg kraja poznati su, izme√įu ostalog, po medu, lekovitom bilju, kvalitetnom siru, jagnje√¶em mesu i drugim produktima, a planirate da se zaštiti geografsko poreklo takvih proizvoda iz nezaga√įene prirode. Da li je to mogu√¶e brzo ostvariti?

Svakako, jer osim administrativne procedure nema drugih prepreka. Sokobanja je jedno od retkih mesta u Srbiji koje nema ni jednog registrovanog industrijskog zaga√įiva√®a, tako da postoje svi preduslovi za zaštitu geografskog porekla i osobina zdrave hrane.

Od elektrotehnike do opštine

Predsednik opštine Sokobanje Dimitrije Luki√¶, (kontakt: predsednikŇĹopstinasokobanja.com) ro√įen 31. oktobra 1969. godine u Nišu. Po zanimanju je diplomirani inŇĺenjer elektrotehnike. OŇĺenjen je i otac je dvoje dece. Odbornik je Demokratske stranke u SO Sokobanja u dva mandata. Predsednik je opštinskog ogranka DS u Sokobanji, a predsednik IO SO Sokobanja bio je u periodu 2000 - 2004. Posebno se istakao u pripremi programa i projekata za konkurisanje kod nevladinih i donatorskih organizacija. Za predsednika opštine Sokobanja izabran je na sednici SO Sokobanja odrŇĺanoj 30. juna 2008. godine.

Autor: B. BoŇĺi√¶, Danas
Komentari (1)Add Comment
...
napisao zedni mile , 13, August, 2011
au, ovaj b.bozic mora da je pojeo vola ;D
Prijavite neodgovarajući komentar
glasaj protiv
glasaj za
Glasova: +5

Napišite komentar
smanji | povećaj

busy
 

Reklame


Vila √ąair
Kaskade & Panonija - pansion i apartmani
Apartmani Banjica
Vila Natalija
Apartmani Relax
Apartmani Erdeljanov

Doèek Nove godine

Doèek Nove godine Sokobanja

PrijavljivanjeZaboravili ste lozinku?
Nemate nalog? Napravite nalog

Kontakt

Info centar Soko Banja 018-833-988 info@soko-banja.org

SmeŇ°taj

Sokobanja

Prethodne i ove godine privatni smestaj sokobanja 2018 je postao popularan zbog vaucer Sokobanja sobe moguænost. Mnogi stanodavci ponudili su ovu moguænost gostima. Cene smestaja u sokobanji 2018 iste su kao i lane. Izdavanje stanova u Sokobanji kao i izdavanje sobe Sokobanja kao i sobe sa kupatilom u Sokobanji sada se nude preko vauèera. Soko banja smestaj sada se nudi na nekoliko naèina u nekoliko kategorija:

Sokobanja vauèeri

Statistika

Na sajtu su trenutno 0 gost/a i 0 clan/a.
mod_vvisit_counterDanas100
mod_vvisit_counterJuce253
mod_vvisit_counterOve nedelje353
mod_vvisit_counterOvog meseca5795