SOKOBANJSKI FORUM => Politika => : Vojvoda Tatanka 22 May, 2008, 09:37:28 PM: Zavera ili ne?
: Vojvoda Tatanka 22 May, 2008, 09:37:28 PM
Evo teksta iz danasnjeg Kurira...

"Patrijarh srpski gospodin Pavle je svestan, komunikativan i adekvatno saraðuje tokom nege i rehabilitacionog tretmana, stoji u izveštaju lekara Vojnomedicinske akademije. S obzirom na ovu èinjenicu, nije jasno zašto je poglavar Srpske pravoslavne crkve razvlašæen, a vlast predata Sinodu. Predstavnici teorije zavere smatraju, ne bez argumenata, da je u pitanju pokušaj krila u SPC koje se zalaže za tešnju saradnju sa Katolièkom crkvom da preuzme kontrolu nad Crkvom.

Da je sve uraðeno bez blagoslova samog patrijarha, svedoèi i pisanje jednog dnevnog lista da je dva dana pre Sabora SPC Pavla, koji leži na VMA, posetila troèlana crkvena delegacija, koja mu je ponudila da potpiše ostavku na dužnost koju obavlja. Prema pisanju tog lista, patrijarh je odbio da potpiše dokument.

Takoðe, malo pre toga je vladika baèki Irinej Buloviæ takoðe donosio odreðeni papir na potpis Njegovoj svetosti patrijarhu Pavlu. Poglavar SPC je taj dokument samo odgurnuo rukom. Našem izvoru nije poznato šta je pisalo u njemu, ali se pretpostavlja da je to isti papir koji je kasnije donela pojaèana, troèlana delegacija. Postoji, naravno, moguænost i da je u pitanju bila neka druga odluka, koju srpski patrijarh takoðe nije hteo da aminuje. Inaèe, Irinej Buloviæ smatra se jednim od predvodnika ekumenistièkog pokreta u SPC i zagovornikom približavanja Pravoslavne i Rimokatolièke crkve.

Crkveni analitièar Živica Tutiæ kaže za da su, kad su u pitanju hrišæanske crkve, kod pravoslavaca i katolika poglavari u principu doživotni, što nije sluèaj kod protestanata. On dodaje da, s druge strane, crkva mora pronaæi unutrašnju snagu i pragmatizam da prevaziðe situaciju kada praktièno nema rukovodioca.

- Ima razlièitih stavova u samoj crkvi o tumaèenju Ustava SPC u ovakvoj situaciji. Ipak, lièno mislim da svaka pravoslavna crkva, kada je u nedoumici o nekom važnom pitanju, treba da se konsultuje i potraži savet od Carigradske patrijaršije jer je ona prva meðu svima i majka svih pravoslavnih crkava - naglašava Tutiæ.
Ovaj teolog kaže da je i u drugim pravoslavnim crkvama bilo sluèajeva da poglavari budu zamenjeni kada su duže vreme spreèeni da obavljaju dužnost.

- Ali ako se desi da patrijarh ozdravi, on može da razmotri sve odluke koje su u meðuvremenu donete i odluèi da li æe se s njima saglasiti, tražiti razjašnjenje ili dopunu - primeæuje Tutiæ.
Konzilijum lekara sa VMA izjasnio se da „složenost patrijarhovih oboljenja nalaže da leèenje, negu i praæenje zdravstvenog stanja treba nastaviti u bolnièkim uslovima“. Drugim reèima, za sada nema ni govora o prebacivanju na kuænu negu. Zbog toga pojedine žešæe pristalice patrijarha Pavla smatraju èak da se ovaj, kako ga zovu, živi svetac nalazi u nekoj vrsti bolnièkog pritvora. Opravdanje za tako nešto nalaze, izmeðu ostalog, i u èinjenici da ulazna vrata njegove bolnièke sobe èuvaju tri kaluðera...."

Da li je u pitanju Zavera, koji su motivi, koji su i ciji interesi da SPC priblizi Rimokatlickoj Crkvi?

Iz svega navedenog - mogu da zakljuèim da se vrši konstantan pritisak na našeg Partrijaha Pavla da potpiše papir kojim bi prestala njegova dugogodišnja Patrijarška služba a koji Partrijah po navodima novina veæ 2 puta odbije da potpiše... U meni se javlja sumnja da je u pitanju Zavera, koja ima za cilj približavanje Katolièkoj crkvi - A da podsetim da se Srbija ubrzano približava "Evropi", iz èega logièki mogu da povežem ovu prièu sa prièom Treæeg Svetskog Poretka, po kome æe svi živeti u jednoj zemlji     u kojoj æe postojati jedna Vera i na èijem æe èelu biti Veliki Monarh... Dakle, onima koji vrše pritisak na našeg Partrijaha je jasno u cilju da da našu Srpsku Pravoslavnu Crkvu približe - ujedine sa Rimokatolièkom crkvom, i onda bi se SPC stopila u Rimokatolièku i prestala da postoji... Dakle, mislim da žele da ugase našu pravoslavnu Veru, naše Obièaje i Svetkovine kako bi nas zaveli pod svoje a znaju da bi posao bio znatno olakšan kada bi uspeli da ugase SPC"...

Sta vi mislite o ovome, da li je Zavera, koji su motivi,interesi i ciljevi ove Zavere? :sad:

I NAJVAŽNIJE:
Kako da pomognemo i šta možemo da uèinimo da spasemo SPC dok još nije kasno? :undecided: