SOKOBANJSKI FORUM => Aktuelnosti => : Sale-X 05 March, 2009, 09:59:17 PM: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 09:59:17 PM
Parkovi prijateljstva

(http://www.rtvsb.net//images/stories/ekonomija/sadnicedrveca-velika2.jpg)

Humanitarna organizacija Naša Srbija obezbedila je školama u Šarbanovcu i Trgovištu 100 sadnica drveæa. Ove sadnice biæe  posaðene u dvorištima škola, danas i sutra, a ova akcija nastavlja se marta meseca sledeæe godine, kada æe se u dvorištima ovih škola biti postavljene sprave za zabavu dece.
    Park prijateljstva, u okviru akcije ''Pošaljite èestitku prijateljstva'',   zasaðen je danas u Žuèkovcu. Ovo je nastavak akcije koja je poèela juèe u Šarbanovcu. Humanitarna organizacija Naša Srbija, uz pomoæ JP Srbija Šume,  obezbedila je 100 sadnica drveæa za ove dve seoske osnovne škole.  U martu mesecu sledeæe godine, u dvorištima ovih škola biæe postavljene sprave za zabavu dece, èime æe akcija izgradnje parkova prijateljstva biti završena.


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 09:59:52 PM
Radovi na asfaltiranju

(http://www.rtvsb.net//images/stories/ekonomija/asfaltiranje-velika.jpg)

Radovi na asfaltiranju na teritoriji opštine zbog niskih temperatura odvijaæe se nešto sporije. Kako saznajemo od Bojana Todosijeviæa, direktora Direkcije za urbanizam i izgradnju, za asfaltiranje je neophodno da spoljna temperatura bude iznad pet stepeni, mada se može tolerisati i nešto niža temperatura. Pripremni radovi za asfaltiranje ne zavise od spoljne temperature i odvijaju se po planu. Obzirom da se asfaltiranje vrši preko tampon sloja eventualne padavine neæe ometati radove, kaže Todosijeviæ.

    Završeni su radovi na asfaltiranju lokalnog puta kroz Dugo Polje. Radi se o deonici od seoskog Doma do ukljuèenja na regionalni put ka Knjaževcu, dužine 2100m. PZP koje izvodi ove radove završava i  pripremne radovi za asfaltiranje puta ka Šarbanovcu.

     
   Radovi na rekonstrukciji lokalnih puteva Vrmdža - Vlaška mala i Vrmdža - Trgovište teku predviðenim tokom. Završeno je nasipanje puta tucanikom, sutra æe biti uraðen tampon sloj, a radovi na asfaltiranju trebalo bi da poènu u ponedeljak. Da li æe radovi poèeti na vreme zavisi od vremenskih prilika, s obzirom da æe se temperature za vikend spustiti ispod nule, a meteorolozi najavljuju i sneg.


    U toku su radovi na asfaltiranju lokalnog puta kroz Dugo Polje. Radove pod nadzorom Direkcije za urbanizam izvodi PZP Zajeèar, a asfaltira se deonica od seoskog Doma do ukljuèenje na regionalni put ka Knjaževcu. Širina puta je 4m i 20 cm, a debljina asfaltnog sloja je 7cm. Asfaltiranje æe biti završeno sutra u toku prepodneva, saznajemo od poslovoðe, Branislava Simiæa, a nakon toga slede radovi na ureðenju bankina.


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 10:00:30 PM
1609 nezaposlenih

U periodu januar-novembar 2008. godine ukupno je zapošljeno 779 nezaposlenih lica, od toga njih 500 na privremenim i povremenim poslovima, a 279 na neodreðeno vreme, saznajemo u Nacionalnoj službi za zapošljavanje u Sokobanji.

Novembra 2008. godine ukupno je bilo 1609 nezaposlenih lica, najviše nekvalifikovanih radnika - njih 527. Na ''birou'' je u novembru bilo i 146 lica za višom i visokom spremom.

Sokobanjska kancelarija Službe zapošljavanja u ovom trenutku nema kompletne statistièke podatke za 2008. godinu.

(http://www.rtvsb.net//images/stories/ekonomija/statistika_sluzbe_za_zaposljavanje_nov08.jpg)


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 10:01:27 PM
Realne naknade za korišæenje graðevinskog zemljišta

Opštinska uprava opštine Sokobanja od 2. februara zapoèinje akciju merenja korisnih površina objekata u Sokobanji, sa ciljem da se formira realna evidencija broja i velièine objekata u gradu kao bitnog elementa za obraèun naknade za korišæenje graðevinskog zemljišta. Pored objekata koji imaju dozvolu, u akciji æe biti mereni i nelegalno izgraðeni objekti, kaže Ivana Petkoviæ, naèelnica Opštinske uprave.

Èlanovi Komisije za merenje imaæe legitimacije koje su dužni da pokažu prilikom predstavljanja. Graðani æe blagovremeno biti obaveštavani u kojim ulicama, odnosno u kojim delovima grada i u kom periodu æe se vršiti merenja. U dogovoru sa koordinatorom Opštinske uprave, Predragom Boškoviæem, moguæe je odreðivanje i drugih termina.

Ukoliko graðani ne dozvole komisiji rad, meriæe se gabarit objekata, što ne znaèi da se graðani ne mogu naknadno javiti Opštinskoj upravi i ugovoriti termin ponovnog merenja, objasnila je Ivana Petkoviæ, naèelnica Opštinske uprave.

(http://www.rtvsb.net/images/stories/ekonomija/komisija_za_merenje_legitimacija_01.jpg)


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 10:02:00 PM
Pre privatizacije specijalnih bolnica izraditi strategiju razvoja banja

''Naš zahtev za izradu Strategije razvoja banja nalazi uporište u èinjenici da je, generalno gledajuæi, ishod veæine privatizacija nezadovoljavujæi, pogotovo hotelsko - turistièkih kapaciteta u banjama. Zadatak svake strategije jeste dvojak, i to da prikupi podatke na osnovu kojih se može definisati stanje u odreðenoj oblasti i da dâ predlog za dalji razvoj, što treba da bude vizija naše države kako, posle vek i po postojanja, banjski turizam dovesti na nivo prepoznatljivog turistièkog proizvoda koji može da obezbedi veliki finansijski priliv u budžet.'' stoji u saopštenju Upravnog odbora Udruženja banja Srbije koje je juèe pristiglo u našu redakciju.

U radu sednice UO uèestvovali su svi direktori specijalnih bolnica u banjama.


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 10:02:28 PM
Uvid u Predlog programa davanja u zakup prostora na šetalištu

Udruženje sokobanjskih preduzetnika dobilo je od Opštinske uprave Predlog programa davanja u zakup prostora mermernog šetališta u Sokobanji. Prema ovom predlogu za izdavanje je ponuðeno ukupno 19 lokacija u ekstra zoni. Sekretar Opšteg udruženja preduzetnika, Aleksandar Jankoviæ, uputio je poziv svim zainteresovanim preduzetnicima da se u prostorijama Udruženja upoznaju sa predloženim programom.

Javna rasprava o Predlogu programa zapremanja prostora mermernog šetališta u Sokobanji biæe održana 12. februara.


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 10:02:59 PM
Prvi sastanak komisije za strateško planiranje lokalnog ekonomskog razvoja

Prvi sastanak komisije za strateško planiranje lokalnog ekonomskog razvoja opštine Sokobanja održan je danas. Na sastanku je predstavljen projekat Strateškog plana koji opština Sokobanja sprovodi u saradnji sa nemaèkom agencijom za tehnièku saradnju GTZ (ge -te-cet), kojim æe opština definisati kljuène oblasti ekonomskog razvoja i prioritetne projekte èija æe realizacija omoguæiti brži razvoj privrede i kvalitetniji život graðana. Komisija ima 29 èlanova, predstavnika organizacija i udruženja koja su od znaèaja za razvoj Sokobanje.


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 10:03:17 PM
Prethodna studija opravdanosti gasifikacije istoène Srbije
 
  Ovih dana biæe javno predstavljena prethodna studija opravdanosti gasifikacije istoène Srbije završena krajem decembra prošle godine, kojom je Regionalna agencija za razvoj istoène Srbije konkurisala kod NIP-a.

Obraðivaè prethodne studije opravdanosti je Rudarsko geološki fakultet iz Beograda. RARIS je konkurisao za sredstva NIP-a za 2009. godinu za izradu i Idejnog projekta, koji æe najverovatnije biti završen tokom ove godine, kaže Vladan Jeremiæ direktor RARIS_a.

Prema njegovim reèima planira se da u 2010. godini bude završen i glavni projekat, nakon èega, ukoliko se pojavi investitor može da krene realizacija projekta gasifikacije istoène Srbije, kojom æe biti obuhvaæena i Sokobanja.


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 10:03:47 PM
9 miliona za sportske klubove i udruženja

(http://www.rtvsb.net//images/stories/ekonomija/indirektnikorisnicibudzeta01.jpg)
 
  Juèe je održan sastanak na kome su predstavnici lokalne vlasti upoznali indirektne korisnike budžeta Opštine Sokobanja iz kategorije sportskih klubova i udruženja graðana sa visinom i naèinima raspodele dela budžeta opštine namenjenih za finansiranje njihovih aktivnosti. Veæina indirektnih budžetskih korisnika moæi æe ove godine da raèunaju otprilike na polovinu sredstava koje su predvideli svojim programima. Predsednik opštine Sokobanja, Dimitrije Lukiæ, kaže da su nezadovoljstvo ovakvom raspodelom iskazali pre svega predstavnici košarkaškog i fudbalskog kluba. Do poèetka projektnog finansiranja, za koje æe klubovi i udruženja morati da unaprede svoje kadrovske kapacitet , nastaviæe se sa finansiranjem iz budžeta.

Ove godine iz budžeta Opštine Sokobanja finansiraæe se ukupno trideset lokalnih i meðuopštinskih udruženja graðana, devet sportskih klubova i Fudbalski savez opštine. Za ove potrebe iz budžeta æe biti izdvojeno ukupno 9 miliona dinara.


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 10:04:17 PM
Manje lokacija za izdavanje na šetalištu ?
 

 Javna rasprava povodom predloga programa za izdavanje prostora mermernog šetališta, biæe održana 12. 02. u maloj sali skupštine opštine Sokobanja sa poèetkom u 11 èasova. Sva zainteresovana pravna i fizièka lica mogu da uèestvuju na ovoj javnoj raspravi i da stave svoje primedbe kako bi se usaglasio predlog odluke koji kasnije ide na Skupštinu, kaže Ivana Petkoviæ, naèelnica Opštinske uprave. Poèetna cena je 319 dinara po metru kvadratnom dnevno. Ove godine je predviðen nešto manji broj lokacija u odnosu na raniji period.

(http://www.rtvsb.net//images/stories/slike_grada/centar_setaliste.jpg)


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 10:04:39 PM
Predlog programa zapremanja mermernog šetališta
 
(http://www.rtvsb.net/images/stories/slike_grada/centar_tezga_crkva.jpg)

Predlogom programa zapremanja prostora mermernog šetališta u Sokobanji, za postavljanje manjih montažnih objekata predvidjeno je 19 lokacija i to: 6 za prodaju bižuterije i suvenira, 5 za prodaju sladoleda iz zamrzivaèa, 3 lokacije za aparate za kokice, dve za umetnièke slike i po jedna lokacija za umetnika portretistu, za sladoled na toèenje i zabavna sredstva. Predlaže se izdavanje lokacija za period od 1.aprila do 31.oktobra ove godine, putem javnog nadmetanja, uz garantovani iznos za uèešæe na nadmetanju od 30.000 dinara za jednu lokaciju. Predlogom programa predvidjeno je postavljanje letnjih bašti ispred poslovnih prostorija za privremeno pružanje ugostiteljskih usluga, kao i postavljanje vitrina, frižidera za sladoled i stalaka za izlaganje i prodaju robe ispred poslovnog prostora - samo uz objekat, u širini poslovnog prostora i uz uslov da ne ometaju kretanje pešaka. Drvene kuæice na prostoru Bašte ''Ozren'' predvidjene su za sajmove i manifestacije u periodu od maja do oktobra.

Javna rasprava o Predlogu programa za zapremanje prostora mermernog šetališta biæe održana 12. februara u maloj sali Skupštine opštine Sokobanja, sa poèetkom u 11 èasova. Sva zainteresovana pravna i fizièka lica mogu da uèestvuju na raspravi i da iznesu primedbe kako bi se prpremio predlog odluke za skupštinsko razmatranje i donošenje.


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 10:04:56 PM
Komisija za merenje površina objekata poèela rad
 
Opštinska komisija za merenje korisnih površina objekata u Sokobanji, poèela je sa radom podeljena u tri dvoèlane ekipe. Jedna ekipa radi na bloku koji okružuju ulice: 27. marta, Mitropolita Mihaila, Nemanjina i Alekse Markišiæa. Druga ekipa radi na bloku koji okružuje ulice: 27. marta, Radeta Živkoviæa, Alekse Markišiæa i Nemanjina, a treæa u Ulici A. Markišiæa od raskrsnice sa Nemanjinom ka izlazu ka Aleksincu. Koordinator komisije, Predrag Boškoviæ, uputio je poziv graðanima koji su veæ zaduženi rešenjima za naknadu za korišæenje graðevinskog zemljišta, da pripreme ista kako bi komisiji olakšali rad. Procena je da æe komisija posao evidentiranja i merenja objekata u Sokobanji završiti za 4-6 meseci.


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 10:05:19 PM
''Adonis'' na Festivalu èaja u Nišu
 
(http://www.rtvsb.net/images/stories/ekonomija/fest_caja_adonis_01.jpg)

Sokobanjsko preduzeæe Adonis uèestvuje i na ovogodišnjem, šestom, Festivalu èaja koji je otvoren juèe u Domu vojske u Nišu. Kako saznajemo od vlasnika, Nebojše Stanojeviæa, poseta i tok sajma su na zadovoljavajuæem nivou, a štand ''Adonisa'' je zapažen. Organizatori ove manifestacije su Film Publik iz Niša i Udruženje za lekovito bilje, dr Jovan Tucakov. Na Festivalu uèestvuje 17 izlagaèa iz Srbije i Crne Gore. Festival traje do nedelje, 8. februara.


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 10:05:41 PM
Ekonomska kriza i u Sokobanji: zatvoreno 40-ak preduzeæa
 
(http://www.rtvsb.net/images/stories/ekonomija/radnje_02.jpg)

Kao posledica ekonomske krize, u Sokobanji je od oktobra meseca zatvoreno 40-ak privatnih preduzeæa, kaže Aleksandar Jankoviæ, sekretar Udruženja preduzetnika.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja kao vid pomoæi malim i srednjim preduzeæima, otvorilo je konkurs za podsticajna sredstva koji podrazumeva 2 linije: kreditna i bespovratna sredstva.

Bliže informacije i svu potrebnu dokumentaciju za konkurisanje preduzetnici mogu dobiti u kancelariji Udruženja.


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 10:06:07 PM
Budžet opštine Sokobanja na internetu
 
(http://www.rtvsb.net/images/stories/ekonomija/budzet_opstine_sokobanja_01.jpg)

Na zvaniènoj prezentaciji lokalne samouprave odnedavno svi zainteresovani gradjani, koji imaju pristup Internetu, mogu da se precizno informišu o stanju opštinskog budžeta, odnosno o njegovoj realizaciji, kroz dnevne preglede promena u prihodima i rashodima sa grafièkim prikazom promena. Predsednik opštine, Dimitrije Lukiæ, kaže da je ovakva internet prezentacija nešto novo u funkcionisanju lokalne samouprave u Srbiji, a svrha je javnost u radu Opštinske uprave i Budžeta opštine Sokobanja, kao i predsednika Opštine – odgovornog za izvršenje Budžeta. Uskoro æe biti postavljen i plan javnih nabavki Opštinske uprave i svih direktnih korisnika Budžeta opštine Sokobanja, tj. svih javnih preduzeæa, ustanova i službi koje se finansiraju iz Budžeta. To æe svim zainteresovanim licima omoguæiti uèešæe u procesima javnih nabavki bez posebnog poziva, a vremenom æe biti formirana i baza potencijalnih ponudjaèa – navodi predsednik Lukiæ i naglašava da se time znaèajno doprinosi javnosti u radu i otvorenosti lokalne samouprave prema budžetskim korisnicima i poreskim obveznicima.


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 10:06:53 PM
Udruženje preduzetnika uèestvuje u protestu Asocijacije malih i srednjih preduzeæa
 
(http://www.rtvsb.net/images/stories/ekonomija/protest_preduzetnika.jpg)

Udruženje preduzetnika Sokobanje, kao èlan i jedan od osnivaèa Asocijacije malih i srednjih preduzeæa Srbije, podržava i uèestvuje u javnom protestu koji je Asocijacija pokrenula zbog ukidanja slobode udruživanja radnika i poslodavaca u Srbiji. Protest je pokrenut jer je Odbor za utvrðivanje reprezentativnosti suspendovan na dan kada je trebalo da utvrdi reprezentativnost ove Asocijacije i proveri reprezentativnost Unije poslodavaca Srbije i Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost. Unija poslodavaca Srbije, koja nije u zakonskom roku podnela potrebna dokumenta radi potvrde svoje reprezentativnosti – zbog èega je ministar trebao da da donese rešenje o gubitku iste, izneverila je interese poslodavaca Srbije samim tim što je potpisala Prošireno dejstvo kolektivnog ugovora, kaže Dragoslav Stefanoviæ predsednik skupštine sokobanjskog Udruženja preduzetnika. Do ispunjenja zahteva Asocijacija æe koristiti sve oblike demokratskog protesta, zbog grubog ugrožavanja slobode udruživanja radnika i poslodavaca u Srbiji.


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 10:07:14 PM
"Berbersko-frizerske usluge" èetiri meseca nakon privatizacije posluje stabilno

Kako saznajemo od direktora preduzeæa Berbersko-frizerske usluge, Gorana Brankoviæa, poslovanje ovog preduzeæa je na nivou sliènom onom koji je imalo pre privatizacije. Šestoro zaposlenih, kao i ranije, nema fiksnu zaradu, veæ ona zavisi od prometa. Novi vlasnik, Željko Barišiæ iz Beograda, do sada je izmirio deo obaveza ovog preduzeæa koje su u trenutku privatizacije iznosile 327 000 dinara. Vlasnik je za kraj ovog meseca najavio generalno renoviranje unutrašnjosti lokala, kao i nabavku savremenijih materijala i alata. „Berbersko-frizerske usluge“ kao i veæina sokobanjskih radnji najveæi promet beleži tokom letnjih meseci, kaže Brankoviæ, a najava vlasnika je da æe lokal biti završen i ureðen pred Osmi mart , kada se takoðe znatno poveæava promet.


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 10:07:30 PM
Program kreditne podrške opštinskoj infrastrukturi
 
Sutra æe u Zajeèaru predstavnicima opština i komunalnih preduzeæa Borskog i Zajeèarskog okruga biti prezentovan ''Program Kreditne podrške opštinskoj infrastrukturi''. Program je finansiran od strane Nemaèke razvojne banke KfW, a sprovodi ga Stalna konferencija gradova i opština uz tehnièku pomoæ GFA konsultantske kuæe. Opštinama i gradovima stavlja se na raspolaganje kreditna linija u vrednosti od 50 miliona evra za unapreðenje opštinske infrastrukture, kao i besplatna Tehnièka podrška, kao druga komponenta programa. Kreditna linija Nemaèke razvojne banke KfW je na raspolaganju do juna 2010. godine, sredstva æe biti distribuirana kroz nekoliko domaæih poslovnih banaka, a sami uslovi kreditiranja æe biti povoljniji od važeæih tržišnih uslova, stoji u saopštenju za medije Republièke agencije za razvoj istoène Srbije, RARIS.


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 10:07:54 PM
Predsednik najavljuje racionalizaciju ponašanja Uprave i budžetskih korisnika
 
(http://www.rtvsb.net/images/stories/ekonomija/dimitrije_lukic01.jpg)

Na prvoj narednoj sednici Opštinskog veæa biæe usvojen plan ušteda, odnosno racionalnog ponašanja svih korisnika budžeta opštine Sokobanja i Opštinske uprave u predstojeæem periodu – najavio je predsednik Opštine Dimitrije Lukiæ. Politika racionalnog ponašanja imaæe dva pravca – punu odgovornost prilikom realizacije investicija i svodjenje na najmanju moguæu meru svih troškova Budžeta koji su postojali, a nisu neophodni. Predsednik Lukiæ je naveo da je nova godina krenula kako se i oèekivalo - svetska ekonomska kriza još nije direktno pogodila Srbiju u punom obimu, ali u uslovima njenog psihološkog efekta obaveze prema Budžetu i uopšte obaveze iz poslovnih odnosa, a time i Budžet u celini, ne realizuju se u obimu u kome se to oèekivalo i ovo je po svemu vanredno vreme koje zahteva i vanredne postupke, odnosno vanredno ponašanje. Odluka o racionalizaciji ponašanja je odraz odgovornog odnosa prema novcu poreskih obveznika i namere da se nastupajuæe vreme, koje æe sigurno teško pogoditi i opštinski budžet i ponašanje svih budžetskih korisnika, iskoristi tako da se ne ugrozi elementarno funkcionisanje Budžeta, ali da se, s druge strane, pripreme i saèuvaju u punom kapacitetu i Opštinska uprava i budžetski korisnici za kvalitetno funkcionisanje koje æe doæi nakon aktuelnih finansijskih nepogoda – naveo je predsednik Lukiæ.


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 10:08:11 PM
U Predlogu programa zapremanja šetališta - manje lokacija za izdavanje
 

Javna rasprava o Predlogu programa zapremanja mermernog šetališta održana je danas. Predlogom je predviðeno 19 umesto prošlogodišnjih 26 lokacija, a uèesnici u raspravi najveæi broj primedbi stavili su upravo na smanjenje broja lokacija. Opšte udruženje preduzetnika predložilo je da se broj lokacija vrati na prošlogodišnji nivo, ili da se ovaj broj èak poveæa. Svi predlozi izneti na javnoj raspravi uneti su u zapisnik, i biæe dostavljeni Opštinskom veæu i dati na usvajanje zajedno sa predlogom programa za zapremanje mermernog šetališta. Licitacija za lokacije na mermernom šetalištu održaæe se 20. marta.


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 10:08:37 PM
Smanjenje broja zaposlenih
 
(http://www.rtvsb.net/images/stories/ekonomija/uprava1.jpg)

Smanjenjem broja stalno zaposlenih za 9 radnika, krajem prošle godine zapoèela je kadrovska racionalizacija opštinske uprave i javnih preduzeæa, ustanova i službi, koje se finansiraju iz opštinskog budžeta – saznajemo od predsednika opštine Dimitrija Lukiæa. On kaže da je to bio socijalni program pod vrlo povoljnim uslovima. Osim toga, neki radnici opštinske uprave najavili su odlazak - nezadovoljni promenom radnih mesta.

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu imaæe ove godine program kojim æe lokalnim samoupravama staviti na raspolaganje fondove za rešavanje viška zaposlenih, ali sa izvesnim razlikama u odnosu na dosadašnja rešenja – navodi predsednik Lukiæ i dodaje da æe uslovi za korišæenje tih fondova biti nepovoljniji po lokalnu samoupravu, koja neæe moæi ponovo da popunjava upraženjena radna mesta.


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 10:09:00 PM
Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj otvoriæe ambasador Nemaèke

(http://www.rtvsb.net/images/stories/politika/gostovanje_predsednika.jpg)

Gostujuæi u emisiji „Intervju danas“ Soko televizije, predsednik opštine Sokobanja, Dimitrije Lukiæ, najavio je da æe sredinom marta, otvaranju kancelarije za Lokalni ekonomski razvoj u Sokobanji, prisustvovati nemaèki ambasador, Volfram Mas. Predsednik Lukiæ je, govoreæi o ekonomskom razvoju Sokobanje, istakako da i u ovim teškim vremenima, postoje moguænosti da se rade oni poslovi za koje nije potrebno mnogo sredstava, ali je potrebno angažovanje i entuzijazam ljudi koji rade u opštinskoj administraciji.


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 10:09:21 PM
Broj lokacija na šetalištu ipak veæi
 
(http://www.rtvsb.net/images/stories/slike_grada/centar_setaliste.jpg)

Opštinsko veæe Opštine Sokobanja delimièno je uvažilo primedbe preduzetnika na smanjenje broja lokacija za izdavanje na mermernom šetalištu iznete na Javnoj raspravi održanoj 12. februara. Tako æe na narednoj sednici SO Sokobanja u predlogu ovog programa biti 24 ili 25 lokacija, umesto 19 kako je stajalo u predlogu – predmetu Javne rasprave. Licitacija æe biti održana 20 marta.


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 10:09:46 PM
Planovi i prioriteti Direkcije

(http://www.rtvsb.net/images/stories/zimskoodrzavanjeputeva/violeta_kostic.jpg)

Prethodnih dana, radnici Direkcije za urbanizam i izgradnju imali su pune ruke posla. Od prošle srede, kada je sneg poèeo da pada, problemi na putevima i ulicama su rešavani u skladu sa moguænostima. S obzirom na celokupnu situaciju ekipe su se snalazile prilièno dobro, smatra Violeta Kostiæ, direktorka Direkcije za urbanizam i izgradnju. Put ka Radenkovcu je probijen nakon 5 dana a ekipe ovog preduzeæa zajedno sa ekipama Gradeksa danas su èistile puteve prema Resniku, Poružnici i Mužincu. Direktorka kaže da je Direkcija èesto postupala prema pozivima i dojavama graðana.

Violeta Kostiæ, koja odnedavno obavlja funkciju direktora Direkcije za urbanizam i izgradnju, kaže da je zadatak Direkcije da vodi investicije i radi potrebnu tehnièku i urbanistièku dokumentaciju za potrebe grada i da intezivno saraðuje sa Mesnim Zajednicama. Ovaj posao æe, prema njenim reèima, ubuduæe biti efikasniji, aktivniji pa samim tim i uspešniji. Kada su u pitanju prioriteti, Kostiæ kaže da je zapoèet rad na projektnoj dokumentaciji u vezi sa ureðenjem Bovanskog jezera i Sportskog kompleksa na Podini. Prioritet je i nastavak radova na izgradnji sportske hale u Sokobanji, a radiæe se i na ureðenju plaža Župan i ''Šest kace'', kao i izletnièkih mesta Kostiæeva. 


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 10:10:08 PM
Dr Isakoviæ na Listi ''100 uspešnih''

(http://www.rtvsb.net/images/stories/ekonomija/isakovic_ljilja.jpg)

Izdavaèka kuæa "Limes press" iz Beograda 2007.godine objavila je knjigu "Uspešni preduzetnici i menadžeri Srbije - prvih 100". U martu ove godine oèekuje se izlazak iz štampe druge knjige, u kojoj æe se naæi novih 100 uspešnih srpskih preduzetnika i menadžera, a medju njima je i dr Ljiljana Isakoviæ, direktorka Specijalne bolnice ''Sokobanja''. Ona i jedan menadžer iz Niša jedini su na Listi ''100 uspešnih'' sa podruèja jugoistoène Srbije. Podnaslov publikacije je ''Enciklopedija praktiènog preduzetništva i menadžmenta'', što prema reèima izdavaèa znaèi svojevrsni bukvar praktiènog preduzetništva i menadžmenta Srbije. Knjiga èitaocima predstavlja 100 uspešnih preduzetnika, menadžera i preduzeæa koja oni vode, ali daje i 100 prièa, svedoèenja, saveta i preporuka kako se zasniva, razvija i stvara uspešan posao.

Na listu se dolazi prema utvrðenim kriterijumima uspešnosti, istraživanjem i anketiranjem institucija, organizacija, udruženja, pojedinaca. Dr Ljiljanu Isakoviæ,  direktorku Specijalne bolnice ''Sokobanja'', predložilo je Udruženje banja Srbije – saznajemo od direktora publikacije, Zorana Kijanoviæa.


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 10:10:36 PM
Prva sednica Socijalno-ekonomskog Saveta
 
(http://www.rtvsb.net/images/stories/ostalo/ivica_zivilovic.jpg)

Sinoæ je održana prva sednica Socijalno-ekonomskog Saveta opštine Sokobanja. Razmatran je materijalni i socijalni položaj zaposlenih, penzionera i nezaposlenih u našoj opštini, zatim uticaj ekonomske krize na zaposlenost u Sokobanji kao i rad na crno i posledice nelegalnog rada.

Socijalno-ekonomski Savet opštine Sokobanja osnovan je još 2003. godine ali praktièno do sada nije zaživeo, kaže Ivica Živuloviæ, predsednik Saveta. Sadašnji saziv koji se sastoji od predstavnika sindikata, lokalne samouprave i preduzetnika formiran je krajem prošle godine i broji 9 èlanova.

Na juèerašnjoj sednici posebno je istaknut problem rada ''na crno'' koji je u velikoj meri zastupljen u našoj opštini. Savet æe, u dogovoru sa predsednikom opštine, pokušati da utièe na efikasniji rad inspekcijskih službi kako bi se smanjio broj neprijavljenih radnika.

Razmatralo se i pitanje nezaposlenosti, koja je u Sokobanji u stalnom porastu a intezivno je poveæana tokom prethodne dve godine. Kao posledica (loše?) privatizacije oko 2 hiljade radnika ostalo je bez posla, devetnaest firmi je prodato a samo èetiri su nastavile da se bave istom delatnošæu.

Socijalno ekonomski Savet ne donosi obavezujuæe odluke, veæ ima za cilj da utièe na lokalnu vlast, institucije i ustanove koje mogu i treba da rade na popravljanju ekonomskog i materijalnog statusa naših meštana i same opštine, kaže predsednik Saveta, Ivica Živuloviæ.


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 10:11:02 PM
Novi krediti za razvoj preduzetništva

(http://www.rtvsb.net/images/stories/sport/aca_jankovic.jpg)

Preduzetnici i lica zainteresovana za kreditne linije Fonda za razvoj preduzetništva mogu u sokobanjskom Udruženju preduzetnika dobiti sve potrebne informacije, ili podneti dokumentaciju za konkurs - kaže Aleksandar Jankoviæ, sekretar Udruženja preduzetnika. Kreditne linije finansira Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj, a nude se Start-up krediti za otpoèinjanje biznisa, Krediti za razvoj preduzetništva i Krediti za prevazilaženje ekonomske krize. Javni poziv sa rokovima sa odobravanje kreditnih linija biæe upuæen tokom marta, a iz Udruženja preduzetnika poruèuju da zainteresovani doðu i informišu se što pre, kako bi ubrzali proces podnošenja dokumentacije a na taj naèin i odobrenje kredita. U cilju boljeg upoznavanja sa uslovima za konkurisanje, Udruženje preduzetnika æe u saradnji sa regionalnom kancelarijom za razvoj malih i srednjih preduzeæa u skorije vreme organizovati predavanje o spomenutim kreditnim linijama. O datumu i mestu održavanja predaca_jankovic.jpgavanja, javnost æe biti blagovremeno obaveštena, dodaje Jankoviæ.


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 10:11:25 PM
Komisiji za strateško planiranje predstavljen ''Profil zajednice''

(http://www.rtvsb.net/images/stories/ekonomija/stratesko_planiranje.jpg)

Drugi sastanak Komisije za strateško planiranje ekonomskog razvoja opštine Sokobanja održan je danas. Èlanovima je predstavljen Profil zajednice koji je radilo Odeljenje za privredni i ekonomski razvoj u saradnji sa konsultantskom kuæom DCG, i uz podršku GTZ. Profil sadrži podatke o stanju ekonomske situacije u našoj opštini, kao i istraživanje poslovnog sektora, sprovedeno u saradnji sa 40 sokobanjskih preduzeæa.

Èlanovi komisije su kao najbitnije pravce razvoja naše opštine definisali: razvoj turizma, podrška razvoju malih i srednjih preduzeæa, komunalna infrastruktura i razvoj poljoprivrede i sela. Naredni sastanak Komisije za strateško planiranje ekonomskog razvoja biæe održan poèetkom aprila . 


: Odg: Ekonomija
: Sale-X 05 March, 2009, 10:11:49 PM
Raspisan oglas za izdavanje lokacija na šetalištu

(http://www.rtvsb.net/images/stories/ekonomija/javno_nadmetanje_za_lokacije.jpg)

Komisija za sprovoðenje postupka javnog nadmetanja raspisala je Oglas za izdavanje lokacija na mermernom šetalištu za postavljanje pokretnih tezgi putem javnog nadmetanja. Na raspolaganju je 25 lokacija, i to 7 lokacija za zamrzivaèe za sladoled, 7 lokacija za bižuteriju i suvenire, 5 lokacija za aparate za kokice, 2 lokacije za umetnièke slike, 1 lokacija za umetnika portretistu, 1 za sladoled na toèenje, 1 za zabavna sredstva i 1 za knjige. Lokacije se izdaju za period od 1. aprila do 31. oktobra, a period korišæenja lokacija ne može biti manji od 4 meseca. Poèetni iznos naknade za lokaciju je 319 dinara po metru kvadratnom, dok je korak uèešæa na nadmetanju 50 dinara. Visina garantovanog iznosa depozita za uèešæe na nadmetanju je 30.000 dinara, i važi za samo jednu lokaciju. Pravo uèešæa imaju sva pravna i fizièka lica koja ispunjavaju uslove propisane Zakonom o prometu roba i Pravilnika o minimalnim tehnièkim uslovima za promet robe, a ne duguju Opštinskoj upravi naknadu za korišæenje prostora po bilo kom osnovu za raniji period. Obaveštenje o rezultatima oglasa biæe istaknuto na oglasnoj tabli Opštinske uprave Sokobanja. Javno nadmetanje æe se održati u zgradi Opštinske uprave 20. marta sa poèetkom u 11 èasova.