SOKOBANJSKI FORUM => Politika => : Sale-X 13 April, 2009, 06:58:20 PM: Don't invest in Kosovo
: Sale-X 13 April, 2009, 06:58:20 PM
Na osnovu mnogo pitanja koje smo dobili nakon predstavljanja našeg materijala za štampu, objasniæemo podatke koji æe biti objavljeni na vebsajtu i naše ciljeve sa vebsajtom: www.dontinvestinkosovo.com (http://www.dontinvestinkosovo.com).

Ovaj vebsajt æe rasvetliti sledeæe informacije:

Vebstranica: dontinvestinkosovo.com biæe otvorena za javnost 27. marta, 2009. godine. Trenutno finaliziramo izgled i dizajn vebsajta i on æe biti postavljen tog datuma. Sadržaj sajta æe rasvetliti razne stvari kao što su:

 Primeri drugih kompanija / pojedinaca koji su imali slièna iskustva kao Norway Invest R&O AS i isto tako bili prevareni, obmanuti i/ili opljaèkani od strane sistema UN izmeðu ostalih.
 Korupcija i pravare meðunarodnog osoblja koje radi na Kosovu
 Zloupotreba vlasti i položaja u okviru sistema UN.
 Pogodan nedostatak zakona i zloupotreba zakona koji su na snazi.
 Zloupotreba imuniteta osoblja UN.
 Selektivne istrage i optužbe koje kontroliše politika u okviru sistema UN.
 Nepristrasni i pristrasni èlanovi osoblja u sistemu pravosuða.
 Iskustva / primeri zloupotrebe ljudskih prava na Kosovu.
 Ustav Kosova.
 Opšta deklaracija o ljudskim pravima, važnost na Kosovu.
 Evropska konvencija o ljudskim pravima, važnost na Kosovu.
 Dostojanstvo, poštovanje, funkcionalnost i obuka na sudovima.
 Nezakonito zatvorena / osuðena lica na Kosovu?
 Nedostatak moguænosti za žalbe.
 Nepostojanje ombudsmana na Kosovu.
 Pravni savet Kosova.
 Besplatna pravna pomoæ.
 Pravo na pošteno suðenje.
 Misija OEBS-a na Kosovu, koja su bile njihove odgovornosti i koje su njihove odgovornosti danas?
 Transparentnost kosovskog sudskog sistema
 Prenos ovlašæenja sa UNMIK-a na EULEX, šta je preneto a šta ne?
 Osoblje EULEX-a, da li su nepristrasni u skladu sa priznatim meðunarodnim standardima?
 Ko je za šta odgovoran na Kosovu i u njegovim institucijama?
 Šta se dogodilo sa osobljem UN-a protiv kojeg su podignute razlièite optužbe?
 Saradnja izmeðu UN-a i Interpola?
 Ostale relevantne informacije i slièni sluèajevi / iskustva.
 Da li je Advokatska komora Kosova „Armija saradnika UN-a” koje plaæa UN jer prihvataju ovakav nedostatak pravosudnog sistema na Kosovu?

Gore nevedone su neke od tema koje æe naše osoblje pokušati da rasvetli putem ovog vebsajta. On se objavljuje u najboljem interesu graðana Kosova i drugih koji jesu ili mogu biti pogoðeni zloupotrebljenim, korumpiranim, uništenim i politièki kontrolisanim pravosudnim sistemom.

Daæemo sve od sebe da pomognemo vašoj kancelariji u pružanju podrške i / ili informacija koje budu zatražene putem našeg vebsajta a u našu zajednièku korist.

Pozdrav
Postmaster dontinvestinkosovo.com

http://www.dontinvestinkosovo.com/ (http://www.dontinvestinkosovo.com/)