SOKOBANJSKI FORUM => Politika => : dzonson 29 October, 2007, 12:27:56 AM: Pljaèkaši duša !
: dzonson 29 October, 2007, 12:27:56 AM
(http://img155.imageshack.us/img155/3007/dostu4.jpg)

Najbolji presek i pregled da li je uèinjen napredak u Srbiji posle tzv. petooktobarskih promena je da se vidi šta je bivša opozicija ( celokupni DOS ) obeæavala i garantovala narodu da æe da uèini kada doðe na vlast.Prošao je dovoljan vremenski rok od 7 godina da se vidi da li su naši “genijalci” kada su došli na vlast sa reèi prešli na dela,i realizovali ono što su obeæali i garantovali.
Da je 7 godina dovoljno za promene pokazao je Putin koji je posrnulu Rusku privredu i zemlju uspravio i digao na noge,tako da je Rusija ponovo postala jaka i respektabilna zemlja na koju se mora raèunati u meðunarodnim odnosima.

A šta je sa Srbijom?
Verujem da su mnogi zaboravili na DOS-ov Ugovor sa narodom (http://www.aimpress.ch/dyn/pubs/archive/data/200008/00824-001-pubs-pod.htm) gde je DOS eksplicitno nagoveštavao šta æe da uradi kada pobedi na izborima,šta æe da uradi za prvih sto dana i za godinu dana.
Oni su garantovali to! Najbolje o tome šta je obeæano,garantovano, a šta uèinjeno, govori novinar TABLOIDA (http://www.tabloid.co.yu/clanak.php?br=135&clanak=2)

#####

 (http://img138.imageshack.us/img138/634/mgrabezbr5.jpg)
Milica Grabež

Ðavolji ugovor
Preobraženje 2000. godine (19. avgust) Demokratska opozicija Srbije izdala je svoj predizborni program nazvan Ugovor s narodom. Program su potpisali svi lideri stranaka tadašnjeg DOS-a i predsednik ekspertske grupe G 17 plus.

S ovim sloganom opozicija, na èijem je èelu bio Vojislav Koštunica, kandidat za predsednika SRJ, obratila se graðanima Srbije i tadašnje SRJ.

Na Preobraženje 2007. godine, kada ispisujem ove redove, priseæam se Ugovora s narodom, u deset taèaka. Èitam ih iznova. DOS obeæava:

PRVO:
Usvojiæemo deklaraciju o hitnim pripremama za donošenje novog ustava, radi otklanjanja postojeæeg ustavnog haosa.

DRUGO: Doneæemo rezoluciju kojom se ukida sadašnja ekonomska i politièka blokada Crne Gore, a najviši državni organi obavezuju se da odmah otpoènu razgovore s legitimnim izabranim rukovodstvom Crne Gore o karakteru i funkcijama buduæe državne zajednice Srbije i Crne Gore.

TREÆE: Obavezujemo buduæu vladu da odmah podnese program konkretnih mera Savetu bezbednosti UN, kojim bi se omoguæila dosledna primena Rezolucije 1244 o Kosovu, oèuvao teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, garantovalo pravo na miran i siguran život, i podstakla njegova integracija u institucije zemlje.

ÈETVRTO Doneæemo zakon kojim æemo smanjiti broj ministarstava barem za treæinu, ukinuti sva ministarska mesta bez portfelja i ogranièiti broj potpredsednika na najviše tri.

PETO: Doneæemo zakon kojim se svim poslanicima i èlanovima vlade zabranjuje gomilanje funkcija tokom mandata. Èlanovima vlade tokom mandata biæe izrièito zabranjeno da tokom mandata upravljaju privrednim organizacijama.

ŠESTO:
Nova vlada æe se obavezati da u roku od sto dana stavi na uvid nadležnim skupštinskim odborima sva tajna policijska dosijea.

SEDMO: Svi èlanovi vlade i narodni poslanici biæe obavezani da objave detaljan pregled svog imovinskog stanja i stanja èlanova svoje prodice, na dan stupanja na dužnost.

OSMO:
Od Narodne skupštine Republike Srbije zahtevamo da odmah obustavi primenu onih zakona koji proizvode ogromnu društvenu štetu Srbiji i njenim graðanima.

DEVETO: Odabraæemo jednu renomiranu, nezavisnu revizorsku kuæu da izvrši reviziju budžeta i obavi temeljan pregled finansijskog poslovanja skupštine i vlade tokom prethodnih mandata.

DESETO:
Skupština æe formirati nezavisnu komisiju eksperata koja æe preispitati i obnarodovati sve relevantne dokumente, audio i video zapise koje je sadašnja vlast držala u tajnosti, a odnose se na voðenje unutrašnje i spoljne politike Srbije i Jugoslavije u periodu 1987-2000. godina.

Ovako je glasio “Ugovor s narodom”, koji su Vojislav Koštunica i svi ostali lideri DOS-a saopštavali graðanima na predizbornim mitinzima.

Kada je 5. oktobra te godine DOS nasilno preuzeo vlast, svi iz DOS-a su istog trena zaboravili na data obeæanja. Poðimo redom.

PRVO:
Ustav Srbije donet je tek 30. septembra prošle godine dvotreæinskom veæinom, sa 242 glasa narodnih poslanika, a potvrðen na referendumu koji je bio namešten.

DRUGO:
Odnosi s Crnom Gorom su pogoršani, i ona se prošle godine razdružila sa Srbijom.

TREÆE:
Obeæana rezolucija o Kosovu ostala je mrtvo slovo na papiru.

ÈETVRTO: Vlada je poveæala broj ministarstava, a Ðinðiæeva vlada imala je èak šest potpredsednika.

PETO: Ministri i poslanici u DOS-ovim vladama stali su na èela javnih preduzeæa, banaka, fondova, i veæina njih imala je više funkcija, s ogromnim prinadležnostima.

ŠESTO:
Nova Vlada Srbije je zaista donela uredbu o otvaranju policijskih dosijea, ali je mesec dana kasnije Uredbu poništio Ustavni sud Srbije, i policijski dosijei su i danas državna tajna!

SEDMO: Èlanovi vlade i narodni poslanici, s retkim izuzecima, nisu graðanima ni do danas stavili na uvid svoje imovno stanje, niti nameravaju da to uèine.

OSMO:
Skupština Srbije menjala je, i po više puta, uglavnom zakone koje je DOS-ova vlast donosila, a glavni zakoni ni do danas nisu izglasani.

DEVETO: Revizija budžeta prethodnih vlada nikada nije izvršena.

DESETO: DOS-ova vlast nikada nije ni formirala komisiju eksperata sa zadatkom da ispita važne odluke prethodnih Miloševiæevih vlada.

Umesto obeæanog Ugovora, vlasti DOS-ovih stranaka opljaèkale su Srbiju do gole kože, izvršna vlast je stala na èelo mafijaških grupa, stotinak porodica je preuzelo skoro svu državnu imovinu, Srbija je postala zemlja za nauène eksperimente, za deponiju nuklearnog otpada, pranje novca, transfer prljavih tehnologija…

Graðani Srbije su dovedeni do prosjaèkog štapa. Vojislav Koštunica još je premijer, Ðinðiæev naslednik Boris Tadiæ još je predsednik Republike…

Ko s narodom tikve sadi…


#####


Hmm…Milica je optimista,jer nagoveštava da æe narod da se pobuni posle toliko laži,prevara,obmana,a mnogo je verovao tom DOS-u,nadao se,oèekivao…!
Bojim se da je narodu “opljaèkana” duša koja je na izdisaju,nada je umrla,svi su se predali stihiji i petooktobarskom ludilu šok terapija i Evroatlanskih integracija…

O Bože moj dragi..
(http://img209.imageshack.us/img209/2487/to20funnykf6.gif)
Privreda nam je u kolapsu,narod živi u haosu i bedi,ali zato mi imamo ministra finansija broj jedan u Svetu…!??

(http://img391.imageshack.us/img391/3117/dvoglavinojwo3qx9.jpg)

O Bože…zašto…zašto !
Bože siði barem malo na zemlju,znaš ti kako se to veæ radi,provetrii malo glave i duše ovom narodu,da se veæ jednom uspravi i povrati samopoštovanje,i da otera u prošlost svu ovu stranaèku bagru…!
Socijalisti i Radikali…i vi ste u tom “paketu”…
Potrebna nam je nacionalna i lièna katarza,a državu da vode novi pošteni i struèni ljudi koji do sada nisu bili ni u jednoj partiji,a u zakonu o strankama zabraniti da bilo koji “ekspert” iz bilo koje stranke vodi,ili da bude u odboru,neko državno preduzeæe,da ne mogu da budu ministri,guverneri itd.!
Imamo toliko dobrih i poštenih struènjaka , intelektualaca,pametnih ljudi meðu obiènim svetom rasprostranjenih po celoj Srbiji…ali nikada nisu dobili šansu…!!
Ljudi…dajmo im šansu…!
To si ti,on..ona…
Kakva bre uska “stranaèka grla”,marš napolje…!!!
Amin !


: Odg: Pljaèkaši duša !
: Lightman 29 October, 2007, 02:23:58 AM
Cinjenica je da se bolje zivi nego pre 5.10.2000., ali ne dovoljno dobro kako smo svi mi ocekivali...


: Odg: Pljaèkaši duša !
: Pro 29 October, 2007, 01:26:32 PM
uh,predugaèko je da se proèita odjednom  :(


: Odg: Pljaèkaši duša !
: dzonson 29 October, 2007, 04:39:04 PM
Ko posle petog oktobra živi bolje...?

Kriminalci,mafijaši,tajkuni , tajkunèiæi i lopovi žive mnogo bolje..!
Sekira im je upala u med,ni sami se nisu nadali da æe im biti baš ovako dobro,jer su petooktobarci obeæavali narodu i garantovali,da æe da im "mamu maminu" kad doðu na vlast.,kad ono...gle èuda...pravi "raj" za njihove "poslove"...sad tajkuni kontrolišu njih,finansiraju im partije,a ovi kroje zakone za njihov "miran rad" ,itd...itd...

Svi lideri DOS-a i politièari iz tih partija žiive mnogo bolje!
"Intelektualci" koji promoviše njihove stranke ispirajuæi masama mozgove da im "objasne" celu stvar, žive bolje!

Èlanovi tih partija zive bolje!
Ako hoæeš da dobiješ neki poso,a nisi èlan ni jedne partije,moraš prvo da se uèlaniš u tu partiju koja kontroliše parèe "kolaèa",pa onda dobijaš poso,u suprotnom nema šanse..!Tako "kupuju" ljude....

 SPS i radikali,takoðe imaju svoje parèe "kolaèa"...

Gomila sindikalaca živi bolje,a samo "mlate praznu slamu"....!

Jedino veæina,veæina obiènih ljudi koji žele da žive pošteno od svog rada živi gore...!
Ali ko njih  j**e, važno je da nemaju bombardovanje...(http://img135.imageshack.us/img135/8508/iconthumrightkw7.gif)(http://img91.imageshack.us/img91/3979/iconbiggrinxo7.gif)

Ko im je kriv kad neznaju da se snaðu... (http://img105.imageshack.us/img105/6184/dontknowgq8.gif)
: Odg: Pljaèkaši duša !
: kleki 06 December, 2007, 08:25:15 PM
politika ti je teska k...a.to ti je isto kao i sa devojkama , sve obecavas da bi dosao do onog sto tebi ogovara a posle se sve zaboravi.