SOKOBANJSKI FORUM => Zdravlje, wellness, ishrana => : Sale-X 14 November, 2009, 12:28:36 AM: Spreèite grip 3
: Sale-X 14 November, 2009, 12:28:36 AM
Postoji li savršen lek?

(http://www.e-novine.com/thumbnail.php?file=photo/drustvo/grip/ewa_u_761317433.jpg&size=article_large&scale_by=width)

Govor koji je poljska ministarka zdravlja Ewa Kopacz održala u poljskom palramentu o vakcini protiv novog gripa, veæ danima se preprièava i prosleðuje internetom. Ljubaznošæu našeg èitaoca, objavljujemo prevod njenog govora

Želim da naglasim da je tokom mog dugogodišnjeg rada kao lekara opšte prakse moja glavna maksima bila "Pre svega ne nauditi nikome“. To sam pravilo ponela sa sobom pri dolasku na mesto ministra zdravlja.

Kada sam bila u situacijama da nekom preporuèim lek, uvek bih se, kao i, verujem, veæina doktora, prvo zapitala "Da li bih ovaj lek dala svojoj staroj majci, svom detetu?".

Upravo me je ta misao nagnala da sa velikim oprezom preispitam informacije vezane za lek koji bi uskoro poljsko ministarstvo zdravlja trebalo da preporuèi svakom Poljaku, milionima Poljaka koji nemaju nikakvo medicinsko obrazovanje, niti ono koje njihov ministar zdravlja ima, a posebno ne ono znanje koje ima jedan struènjak: profesor Bridak koji kao struènjak radi na problemu gripa veæ preko 40 godina. On radi u jednom od 189 istraživaèkih centara širom sveta koji se bave problemom gripa, jedan od tih centara je upravo u Poljskoj. Može li nas iko optužiti da nemamo potrebno znanje o gripu? Može li iko da dovede u pitanje znanje nekog ko se više od 40 godina bavi gripom, i to ne samo jednom njegovom vrstom, i koji je objavio na stotine èlanaka o tome?

Imam samo jedno osnovno pitanje: Želimo li da se borimo protiv pandemije gripa?

http://www.youtube.com/watch?v=RhZesZe33cw (http://www.youtube.com/watch?v=RhZesZe33cw)

 e-Novine
Velièina slova: Decrease font Enlarge font
Photo: gazetaprawna.pl

Govor koji je poljska ministarka zdravlja Ewa Kopacz održala u poljskom palramentu o vakcini protiv novog gripa, veæ danima se preprièava i prosleðuje internetom. Ljubaznošæu našeg èitaoca, objavljujemo prevod njenog govora

Želim da naglasim da je tokom mog dugogodišnjeg rada kao lekara opšte prakse moja glavna maksima bila "Pre svega ne nauditi nikome“. To sam pravilo ponela sa sobom pri dolasku na mesto ministra zdravlja.

Kada sam bila u situacijama da nekom preporuèim lek, uvek bih se, kao i, verujem, veæina doktora, prvo zapitala "Da li bih ovaj lek dala svojoj staroj majci, svom detetu?".

Upravo me je ta misao nagnala da sa velikim oprezom preispitam informacije vezane za lek koji bi uskoro poljsko ministarstvo zdravlja trebalo da preporuèi svakom Poljaku, milionima Poljaka koji nemaju nikakvo medicinsko obrazovanje, niti ono koje njihov ministar zdravlja ima, a posebno ne ono znanje koje ima jedan struènjak: profesor Bridak koji kao struènjak radi na problemu gripa veæ preko 40 godina. On radi u jednom od 189 istraživaèkih centara širom sveta koji se bave problemom gripa, jedan od tih centara je upravo u Poljskoj. Može li nas iko optužiti da nemamo potrebno znanje o gripu? Može li iko da dovede u pitanje znanje nekog ko se više od 40 godina bavi gripom, i to ne samo jednom njegovom vrstom, i koji je objavio na stotine èlanaka o tome?

Imam samo jedno osnovno pitanje: Želimo li da se borimo protiv pandemije gripa?

Danas znamo da neki èlanovi sporazuma koje su proizvoðaèi vakcine potpisali sa drugim, mnogo bogatijim zemljama, sadrže odreðene priloge (stavke kojima se te kuæe ograðuju od odgovornosti od štetnih posledica vakcine).

Takoðe znamo šta je predloženo Poljskoj. Pošto su pregovori trenutno u toku, ne mogu o svemu da govorim, ali mogu vam reæi jednu stvar: naše Ministarstvo pravde pronašlo je najmanje 20 stavki tog buduæeg sporazuma koje izazivaju podozrenje.

Šta je dužnost Ministra zdravlja? Da potpiše ugovore koji su za dobrobit poljskog naroda, ili da potpiše ugovore koji idu u korist farmaceutskih kompanija? (aplauz)

Postoje tri vakcine na tržištu, sve tri od tri razlièite kompanije. Svaka ima drugaèiju kolièinu aktivne supstance a opet, za èudo, svaka se tretira na isti naèin? Nije li stoga opravdano da ministar zdravlja i drugi struènjaci sumnjaju u njih?

Možda je jedna od vakcina koja u sebi sadrži samo tragove te aktivne supstance u stvari samo "sveta vodica" za koju treba da verujemo da leèi svinjski grip? Treba li da za to platimo?

Dajem primer Nemaèke koja je kupila 50 miliona vakcina, do sada je upotrebljeno tek 10%. Danas samo 13% Nemaca želi da uzme taj "magièni lek“. Ali taj podatak je neobièan jer Nemci imaju veoma visok procenat ljudi koji primaju vakcine, tako da kada u Poljskoj od 1000 ljudi 53 primi vakcinu, u Nemaèkoj na 1000 ljudi primi njih 238 (23%).

Šta se to dešava kad samo 13% Nemaca želi da primi tu vakcinu protiv gripa a ne onih 23% koliko ih redovno prima sezonsku vakcinu protiv obiènog gripa? Njihova vlada im je kupila vakcine i daje ih besplatno a oni ih neæe? Šta se desilo?

Mogu li nas ove èinjenice naterati da se predomislimo u vezi kupovine ovih vakcina ili ne? Predomišljati se da li da kupimo vakcinu koja je na neki naèin i tajna?

Postoje internet stranice na kojima proizvoðaèi vakcina imaju obavezu da objave moguæe štetne posledice uzimanja vakcine. Vakcinacije su u Evropi poèele 1. oktobra. Zamolila bih vas da posetite te internet stranice i proèitate ima li ikakvih štetnih posledica kod ovog leka. I najmanja sitnica, barem alergijski svrab na mestu uboda igle. To se može pojaviti i kod najbezbednijeg leka. Toga nema. "Savršeni" lek.

Pa pošto je tako èudotvoran, zašto onda farmaceutske kuæe neæe da ga puste na slobodno tržište i preuzmu odgovornost za njega? Zašto jednostavno ne kažu "Ovo je divan, bezbedan lek i stoga æemo stati iza njega i preuzeti odgovornost, staviæemo ga na tržište i sve æe biti jasno i otvoreno"? Umesto da svu težinu odluke prebace na nas - kupce.

Nemamo rezultate klinièkih ispitivanja, detaljan sastav leka, podatke o štetnim posledicama. Vakcine su sada u èetvrtoj fazi ispitivanja, veoma kratkog ispitivanja, i još uvek nemamo te podatke. Takoðe je bilo i veoma malo uzoraka, jedna vrsta vakcine je ispitana na samo 160 doborovoljaca, od 20 do 60 godina starosti, svi su bili zdravi, nijedan nije veæ bio zaražen virusom. Druga vrsta vakcine je testirana na njih 600, od 18 do 60 godina, svi zdravi. Je li to dovoljno, pogotovo za ovde prisutne doktore? To po meni nije dovoljno dobro.

Želim da budem dovoljno sigurna da bih mogla da preporuèim ovu vakcinu. Mi nismo ispali iz reda za vakcinu, želimo da odvojimo dovoljno vremena tokom ovih pregovora kako bi smo saznali što više možemo o toj vakcini. Pa ako komitet za pandemiju odluèi da je potrebno, kupiæemo je.

Takoðe, oko milijardu ljudi svake godine oboli od sezonskog gripa, milion ih svake godine umre. I to se ne dešava tek poslednje godinu, dve. To se dešava veæ dugo vremena.

Da li je iko igde proglasio pandemiju zbog toga? A obièni sezonski grip je mnogo opasniji od svinjskog, posledice su veoma ozbiljne i nekad smrtonosne. Da li je ikakva pandemija proglašena?

Vi koji me pritiskate da kupimo vakcine, pitam vas: "Zašto niste vrištali i vikali prošle godine, pre dve godine ili 2003? 2003. godine je 1.200.000 Poljaka obolelo od sezonskog gripa! Da li je iko u ovoj prostoriji vikao "Kupimo vakcine protiv gripa!“ ? Ne seæam se toga.

Na kraju bih htela da kažem jednu stvar: poljski narod je veoma mudar. Poljaci umeju vrlo dobro da razlikuju laž od istine. Takoðe mogu da vide šta je objektivno, a šta je samo "igra".

izvor: Enovine