SOKOBANJSKI FORUM => Aktuelnosti => : Sale-X 05 November, 2013, 03:34:26 PM: Chemitrails - teorija zavere
: Sale-X 05 November, 2013, 03:34:26 PM
Kad “Novosti” šire paniku: Chemtrails advokati, novinari i ostale psihopate
Autor: Petar Vojinoviæ on 09/11/2012

BEOGRAD – “Novosti” danas na èetvrtoj strani objavljuju tekst naslovljen “Ubica vreba sa neba” (http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:405164-Ubica-vreba-sa-neba). Ovim se nastavlja pokrivanje teme Chemtrailsa od strane uglednog dnevnog lista koje je poèelo u sredu, dizanjem prièe èak na parlamentarni nivo (http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.290.html:404987-Otrovom-menjaju-klimu).

Želeo bih odmah da se ogradim. Ne želim ni na koji naèin da pokreæem debatu, da se ukljuèujem u razmenu “argumenata” i odgovaram na kontra-mišljenja ljudi koji misle da grešim u ispod napisanom. Takoðe, ne ukljuèujem se u aktuelnost radi klikova ili sherova, ne želim da objašnjavam publikumu šta je Contrail i ne želim da poštujem senzibilitet verujuæe javnosti. To, kao nezavisni i misleæi autor, nikada neæu raditi. Svoje tekstove ne komentarišem, ne izvinjavam se zbog svog stava i u skladu s tim reæiæu da – svako ko veruje da postoji globalna ili državna zavera olièena u Chemtrails fenomenu je idiot.

Posle isticanja ovog nedvosmislenog disclaimera želeo bih da skrenem pažnju na ozbiljne stvari protiv kojih oseæam da moram diæi glas.

Novosti

Od novina koje služe kao sedativ javnom mnjenju razvodnjavajuæi teme i slaveæi neko nepostojeæe “srpsko biæe” kroz konzervatizam koji je ništa drugo do retardacija procesa balansiranosti odavno ne oèekujem novinarstvo.

Tako da mi zaista nije cilj da kritikujem kolege. Cilj mi je da koleginicu kojoj pripadaju inicijali V.C.S (autorka današnjeg teksta) istaknem kao izvrsnog novinara i to uradim malo detaljnije. Sarkazam æe biti jaèi u nastavku teksta, ne brinite.

Izrvsnost broj jedan: Literarne vratolomije tabloidnog varijeteta namenje silovanju nepostojeæe teme sa posledicom oèiglednog širenja panike:

“Zato se i ne zna pouzdano šta nam sve stiže s neba. Ali, èak i podaci o tome šta na nas vreba neposredno iznad naših glava, zvuèe više nego alarmantno!”

Alarm nisam èuo, ali sada kada ste lansirali ove kataklizmiène sintagme on dakako poèinje da postoji.

“Iz izveštaja Agencije za prošlu godinu (ima 40 mernih stanica širom zemlje) vidi se da je zagaðenje vazduha toliko da smo i bez hemijskih zaprašivanja o kojima se sve više prièa – životno ugroženi.”

“O kojima se sve više prièa”. Da, zbog “novinara” kao što ste vi koji kao alat svog posla koriste Google koji u prime searchu izbacuje Chemtrails kao teoriju zavere umesto kao objašnjiv fenomen nastao….rekao sam da neæu.

Naravno, draga V.C.S, da tekstovi tipa “Lunatic journalist mistakes a simple Contrail for a Chemtrail” neæe biti na prvoj strani. Ali, ono, ‘ajmo malo “deseta stranica Google searcha” novinarstva?

“Ocena Agencije, u najkraæem, glasi: u celoj Srbiji vazduh je prekomerno zagaðen! Najveæe je zagaðenje smešom PM10 (mešavina dima, èaði, prašine, soli, kiselina i metala). U pojedinim gradovima ima i azot-dioksida i sumpor-dioksida. Najzagaðeniji su Beograd, Bor, Novi Sad, Niš, Kosjeriæ, Smederevo, Panèevo…”

Zašto je ovo svedoèanstvo Agencije tek u treæem pasusu? Zašto se kredibilna briga o atmosferskom zagaðenju meša sa Chemtrails paranojom naslova “Ubica vreba sa neba”?

“Na Hemijskom fakultetu u Beogradu podseæaju da je PM10 toliko opasan da su procene da je u EU zbog aerozagaðenja život izgubilo najmanje 3,6 miliona ljudi. Reè je o sasvim malim èesticama koje, ako dospeju u pluæa, usporavaju razmenu kiseonika i ugljen-dioksida. To dovodi do poremeæaja rada srca, teških oboljenja disajnih organa, bubrega, jetre… Naroèito mogu oštetiti zdravlje dece, trudnica, starih.”

Da. Aerosoli. Zagaðenja kao posledica industrije. Ne kao posledica “anonimnih aviona koji isporuèuju svoj smrtonosni tovar bez naše kontrole i znanja”. “Zdravlje dece, trudnica i starih” stavlja se sada u kontekst Chemtrailsa i širi se panika.

A sad, draga V.C.S, deo zbog kojeg ste idiot. Izvrsnost broj dva.

Fotografija objavljena u tekstu:

(http://cdn-www.airliners.net/aviation-photos/photos/7/6/9/0855967.jpg)

“UMESTO SEDIŠTA U AVIONU SKLADIŠTA NOVOSADSKI ekolozi su preko kolega iz sveta došli do fotografija unutrašnjosti aviona sa ugraðenim metalnim rezervoarima umesto putnièkih sedišta, koji sadrže hemijska sredstva koja se raspršuju širom sveta, pa i iznad Balkana. Na pojedinim sajtovima èak se reklamiraju avio-kompanije koje nude usluge montiranja mlaznica raspršivaèa.”

Kada citirate “novosadske ekologe” citirate ovu budalu (http://www.youtube.com/watch?v=UhjCiXDTrDA&feature=related).

Objavljivanjem ove fotografije doprineli ste širenju panike kod neobrazovanog, i što je još bitnije,  veæeg dela populacije koji vam kao novini veruje. Jasno ste doveli u zabludu veæinu vaše èitalaèke publike jer po ureðivaèkoj politici niste tabloid.

Na ovoj fotografiji se ne nalaze nikakvi “metalni rezervoari koji sadrže hemijska sredstva koja se raspršuju širom sveta, pa i iznad Balkana”.

Na fotografiji je najobièniji, sertifikovani sistem balast tankova (rezervoara) koji u sebi imaju vodu. Ovim tankovima i pretakanjem vode izmeðu njih simulira se, prilikom inicijalne letne sertifikacije od strane proizvoðaèa putnièkih vazduhoplova, promena centra težišta radi utvrðivanja letnih karakteristika aviona u razlièitim režimima leta.

Toliko o vašoj novinarskoj veštini. Citiranje Nikole Aleksiæa i pominjanje HAARP-a u tekstu u kojem citirate i profesora fakulteta ostavljam na dušu gospodinu Vukotiæu koji Vam daje platu. Mene je zanimao deo oko širenja panike.

Vojska Srbije

Ukoliko se Odbor za zaštitu životne sredine Narodne Skupštine Republike Srbije umeša u celu “prièu” kako V.C.S najavljuje u predhodnom tekstu, onda stvar postaje ozbiljna bar za Vojsku Srbije.

Chemtrails debata može biti gotova jednom za svagda. Evo kako:

Odgovornost za kontrolu i zaštitu neba iznad Srbije pripada Vojsci Srbije, preciznije njenom Vazduhoplovstvu i protivvazduhoplovnoj odbrani. Integrisani PVO sistem naših oružanih snaga sastoji se od tri komponente. Radarske službe, naoružanih borbenih aviona (koji su uprkos svemu ispravni) na 24/7/365 dežurstvu i raketne brigade sa protivavionskim raketama èije brzine dostižu do 3 Maha kojima je pokrivena celokupna teritorija Republike Srbije.

Pomenuti odbor treba pod hitno da formira Skupštinski anketni odbor i da na njega pozove naèelnika generalštaba i komandanta ViPVO i pita ih pod zakletvom da li je bilo neprijavljenih, nekontrolisanih i nepresretnutih letelica u vazdušnom prostoru Republike Srbije?

Odgovor ovih ljudi staviæe taèku na ovu temu.

Zbog èega Vojska Srbije ne reaguje na širenje panike kod graðanja, zbog èega Uprava za odnose s javnošæu Ministarstva odbrane ne izdaje saopštenje povodom jasnih ataka na ugled vojske? Ne znam.

Znam da je javnost Srbije gomila veverica i znam da je vojska nekada bila institucija. Vevericama opet treba jasno èinjenièno i autoritativno voðstvo.

AŽURIRANO:

Evo i konaènog eksera u kovèegu kredibilnosti dnevnog lista Novosti i njene novinarke V.C.S. Upravo pristigao komentar, hvala èitaocu sa nickom “Zakrpa”:

“Slika unutrasnjosti aviona, koja se cesto pojavljuje kao dokaz za ‘nesto’ je interesantna iz jednog sasvim drugog razloga…Na ovoj fotki se ne vidi, ali se na fotografijama vece rezolucije vidi da pored flourescentnog prsluka postoji natpis “HAZMAT” (Hazardous Materijals) i nesto sto lici na Sprayer OS. Zasto je interesantno? Zato sto je neko od “ljubitelja istine” DODAO ovo na fotografiju i pustio na net. Original fotka 777, koja je izmanipulisana, moze se videti ovde”:


Origilnalna lokacija fotografije (http://www.airliners.net/photo/Boeing/Boeing-777-240-LR/0855967/L/)


: Odg: Chemitrails - teorija zavere
: Sale-X 05 November, 2013, 03:39:07 PM
Crometeo.hr: Demontaža teorije zavere
Chemtrails u glavama


(http://www.e-novine.com/thumbnail.php?file=photo/ekonomija/berze/bane-razno35/Chemtrail_u_h_576032541.jpg&size=article_large&scale_by=width)

Svesni rizika da bi zbog objavljivanja ovog teksta najeminentniji teoretièar zavera Nikola Aleksiæ mogao pasti u depresiju koja kulminira tužbom protiv e-novina, to èinimo sa zadovoljstvom, dovodeæi novosadistièkog ekologa u bezizlaznu situaciju, suoèavajuæi ga sa iskonskim neprijateljem - zdravim razumom
Borac protiv èinjenica: Nikola Aleksiæ
Photo: mc.rs

Pravo i dužnost zrakoplovnih profesionalaca je da na svakom mjestu i uvijek brane dignitet struke. Prièa o otrovnim chemtrailsima, bogatim zavjerenicima i nedužnom, a napaæenom narodu, sve je samo ne zdravorazumska prièa. Ali krenimo redom…

Meteorološku pozadinu prièe veæ su obradili daleko struèniji ljudi od nas, a SKIP konsalting æe u ovom tekstu obraditi problem, tj. nemoguænost postojanja zavjere, sa zrakoplovno – ekonomskog stajališta.

Suvremeno civilno zrakoplovstvo je, uz telekomunikacije, najoèitiji primjer napretka društva u posljednje dvije industrijske revolucije. Sama èinjenica da je prošlo manje od sto godina od prvog leta, do preko 100.000 komercijalnih letova dnevno, govori sve. Moderan život je bez toga nezamisliv, a najveæa zasluga za takvu poziciju se nalazi upravo u ljudima koji su, radeæi sigurno i ekonomièno, uèinili zrakoplovni transport smislenim. Gledalo se, i još se uvijek gleda, na svaki kilogram tereta, kako korisnog, tako i nužnog, u procesu prijevoza, a s još veæom sigurnošæu se može reæi da æe tako biti i u buduænosti. To ima i svoje polazište u zdravom razumu.

Svaki kilogram je bitan

Ako bi letenje bilo nesigurno i ekonomski neefikasno, tko bi onda letjeo na komercijalnoj osnovi? Par entuzijasta, a oni, u svakom sluèaju, ne bi napravili stotine tisuæa letova dnevno. Èak i da dodamo sve zavjerenike, teško da bi bilo i sto letova dnevno, a da nemaju zdravorazumsko pokriæe za izvršenje.

Kao dokaz tezi da je svaki kilogram u zraku bitan, navest æemo dva nedavna primjera.

Ljeta Gospodnjeg 2013, iznad madridskog aerodroma se naglo pogorša vrijeme i siguran prilaz aerodromu biva trenutno onemoguæen. Posade koje su prilazile aerodromu na slijetanje donosile su razne odluke u tom kontekstu, a tri posade Ryanair-ovih aviona donose istu odluku – da produže za Valensiju, koja im je predstavljala alternativni aerodrom. Zbog silnih komplikacija u letu, i gužve koja se stvara nastaje, blago reèeno, kaos, ali ta tri aviona ipak slijeæu, uz deklariranu opasnost od ostanka bez goriva. U takvim sluèajevima, zrakoplovna vlast izlazi na teren i mjeri kolièinu goriva koja je preostala u avionu nakon slijetanja.

Postoji pojam koji se zove “minimalna rezerva”. On oznaèava kolièinu goriva koja se ni u kom sluèaju ne smije potrošiti, ukljuèujuæi i ovakve složene meteorološke i prometne situacije. Inspekcijom je utvrðeno da su prva dva Ryanair-ova aviona imala izmeðu 10 i 20 kg goriva preko minimalne rezerve, dok je treæi imao 5 kg manje od te iste rezerve (nije bitno za tok osnovne ideje, ali su postojali objektivi razlozi zbog kojih se dogodio taj propust posade). Iako su svi poskoèili na Ryanair, osobito na CEO, koji je poznata medijska liènost, govoreæi kako je sve to nesigurno, ipak zdravim razumom i ostalim podacima dolazimo do surove istine da su piloti Ryanair-a sistematski nauèeni da nose toèno onoliko goriva koliko im treba i da odluke donose u skladu sa tom kolièinom goriva, a da iste nikad ne ugroze sigurnost zraène plovidbe.

Ako se ima u vidu da B 737 -800 troši izmeðu 4 i 5 tona goriva po satu leta, jasno je kao dan da su posade donijele odluke u sekundi u kojoj su trebale biti donesene, što se treba smatrati dobrim signalom, tj. da se u toj kompaniji dobro radi. Da je bila samo jedna posada, i samo jedan dogaðaj, moglo bi se govoriti o sluèajnosti. Tri za redom, to je veæ sistem. Sve ovo dobiva na kontekstu ako se uzme u obzir da je Ryanair kompanija koja je za dvadeset i pet godina prešla put od jednog avionèiæa, koji je letio lokalne britanske rute, sa par stotina putnika godišnje, do kompanije koja danas ima preko 300 (tri stotine ) aviona B 737 -800 i preveze preko 80 miliona putnika godišnje. Bi li nam pristaše teorije zavjere mogle objasniti kako je moguæe napraviti tako impresivan ekonomski rast ako se ne radi najbolje na tržištu?

Iduæi dalje tom logikom, sredinom 2000-tih, je postojao podatak da je usporedljiva cijena, usporedljivog prodanog naplaæenog sjedala, kod Ryanair-a bila 71 euro, a kod Lufthanse (sa svim njenim kæerkama- firmama) 74 eura. Tri eura razlike su se, u stvari, odnosili na cijenu koštanja sigurnosti zraène plovidbe. Lufthansa i njeni sateliti su imali ta tri eura troška, jer su u prošlosti imali neke udese i incidente koje Ryanair nije imao, te se to i reflektiralo kroz cijenu karte (uzroèno posljedièno i na profit i ekonomsku snagu firmi). Iz ovoga direktno dolazimo do èinjenice da su operativni troškovi, tj. cijena prebacivanja putnika s jedne na drugu toèku, isti ili slièni, što znaèi da i u Lufthanzi neko misli o svakom kilogramu. Ako se ovome doda i konkurencija na tržištu, osobito veliki igraèi okupljeni u alijanse British-One world, Air France-Sky team, koji imaju sliène operativne rezultate, dolazimo do zakljuèka da je svima koji komercijalno lete svaki kilogram bitan.

To nas dovodi do sljedeæeg zakljuèka: ili svi komercijalni avioprijevoznici nose po nekoliko tona kojekakvih chemtrailskih otrova, pa su im zato rezultati slièni, ili nijedan komercijalni avioprijevoznik ne bazira uspješnost svog biznis plana na zaradi od prosipanja chemtrailskih otrova u gornjim slojevima troposfere. Neka javnost presudi sama.

(http://www.e-novine.com/files.php?file=photo/Photo_enovine_archive_04/chemtrails_02_u_h_172203583.jpg)

Air Berlin, njemaèki avioprijevoznik, trenutno u efektivnim upravljaèkim rukama Etihada, nedavno je vršio test na temu težine zrakoplova. Jedan A 330 je izvuèen s redovnog letenja, parkiran u hangar, a onda je pet razlièitih struènjaka za sigurnost zraène plovidbe povadilo iz aviona sve što nije bilo u njemu kada je kupljen. Izvadili su ukupno 600 kg raznih predmeta, a onda su, s još nizom struènjaka drugih specijalnosti, preispitali stvari koje su pronašli u avionu i došli do zakljuèka da se vremenom u avionu nakupilo nekih tristotinjak kilograma potpuno nepotrebnog materijala i opreme. Kada su to pomnožili s brojem letova tog aviona, pa sa brojem letova ostalih aviona u floti, pa tome pridodali flote ostalih èlanica Etihadove porodice, pa puta milje i sati naleta, Arape je glava zaboljela od raèunice. Govorimo o 300 kg na avionu koju može na polijetanju težiti i do 242 tone!!!

Vrsta i kolièina otrova

Faza dva ove teze predstavlja prièu o otrovu. Je li je itko rekao koji toèno otrov zavjerenici koriste i koju kolièinu istog? To je ono što prvo pada u oèi. Koliko treba tog otrova da bi se bilo što postiglo?

Radi lakšeg pojašnjenja teze, uzet æemo sljedeæe elemente kao konstantu:

Brzina aviona – 850 km/h (236 m/s)

Brzina istjecanja chemtrails otrova – 1l u sekundi (pet puta brže od brzine istjecanja vode iz slavine ) puta dva, jer sa obje strane krila istjeèe otrov, a gustoæa otrova je bliska gustoæi vode (1000kg/l), tako da svaku sekundu izbacuje 2 kg otrova u atmosferu.

Tako avion leti iz zapadne Erope na Bliski Istok, a namjera teoretièara zavjere je potrovati stanovnike bivše Jugoslavije, tzv. Jugoslavenskom dijagonalom, tipa Bovec u Sloveniji- Dojran u Makedoniji, otprilike 850 km.

Znaèi, zavjerenièki avion leti sat vremena i za to vrijeme prosipa chemtrailske otrove po nedužnom i napaæenom narodu. Ništa lakše! 3600 sekundi puta 2kg, i eto trièavih 7,2 tona otrova.

Ali, ni to nije sve. Potrebno je imati pumpe koje mogu izbaciti litru u sekundi, a prema dostupnim podacima proizvoðaèa, takve pumpe imaju snagu oko 1 kw, i težinu oko 15 kg.

Èak i da zažmirimo na ostala tehnièka pitanja i potpitanja (što se dogaða sa otrovom kada izleti odjednom na minus 56, u èemu se èuva otrov, stabilnost i balansiranje istog tokom svih faza leta, težina pumpi, pripadajuæih cijevi i rezervoara), meni odmah upada u oèi snaga od dva kilovata (monofazna), nužna za pokretanje takvih pumpi. Tu mi se javlja baš glupo pitanje za zavjerenike. Gdje vam se nalazi taj izvor kilovat (dva) monofazne snage na 10 000 metara visine? Skinut æete s turbine motora, zar ne? I neæe se ni osjetiti. I tako sat vremena. I što ako vam otkaže jedna pumpa, jel’ imate rezervni sistem raspršivanja chemtrailsa? U zrakoplovstvu je sve duplo. Pa i chemtrails pumpe.

Ali dobro, uspjeli ste izbaciti tu litru otrova. Za to vrijeme avion je preletio 236 metara, što æe reæi zavjerenièka litra otrova je raspršena u sljedeæem valjku zraènog prostora: 236m x 5m polumjera. Zapremina valjka je r2xPix h, u ovom sluèaju 18.526 m3. To znaèi litra otrova, tj. 1 dm3 u 18.526 kubika. Mora da je neki opasan otrov u pitanju.

Iz ovoga proistjeèe da je potrebna mnogo veæa kolièina otrova da se baci da bi imalo uèinka, a poveæanje od 100 posto, s litre u sekundi na 2 litre u sekundi, znaèi poveæanje težine takoðer za 100 posto, a iduæi tim putem vrlo brzo bismo došli do maksimalne korisne težine koje suvremeni zrakoplovi mogu podnijeti (oko 70 /80 tona tereta), a ni sa sedam litara u sekundi, tj. 7 dm3 na 18 526 m3, ne bi se napravilo ništa.

Vjetar i zraèna strujanja

Tu dolazimo i do sljedeæeg problema – zrakoplovno-meteorološkog. Jesu li su zavjerenici ikad èuli za vjetar i zraèna strujanja? Oèito je da nisu, jer da jesu, znali bi da na visinama uvijek puše vjetar i/ili ima zraènih strujanja, i to ne zanemarivog intenziteta, od 20 pa do 300 i više metara u sekundi, razlièitih pravaca i smjerova puhanja. Tko može predvidjeti gdje æe kapljica otrova, baèena u atmosferu na 10 000 m visine, pasti ? Ekstremno su komplicirani navigacijski i meteorološki proraèuni, gdje govorimo o frontalnim sistemima ili avionima od 200 tona, a sad treba staviti jednu kapljicu u perspektivu tih vjetrova. Ako postoji zavjerenik sa takvim znanjem, dajte mu Nobelovu nagradu za fiziku i /ili matematiku.

Kroz što se izbacuju otrovi?

Ne manje bitno, a èisto zrakoplovno, gledište – kako uopæe izbacuju te otrove? To je nešto što se takoðer nameæe kao zanimljiva tema. Kroz motor, kažu zavjerenici. I budala sa zemlje vidi odakle potièu chemtrailsi. Neko gurne neki kilogram otrova kroz mlazni motor i onda taj otrov, na izlasku iz motora, formira chemtrailse i ostalo što slijedi? Pa da.

Pravo pitanje je, gdje ga ubaci? Je l’ u kompresor? Bilo bi jako zanimljivo vidjeti matematièku formulu koja opisuje promjenu u zraènoj struji unutar kompresora koja nastaje kada uleti kilogram otrova izmeðu treæeg i èetvrtog stupnja kompresora!

(http://www.e-novine.com/files.php?file=photo/Photo_enovine_archive_04/chemtrails_01_u_h_183522770.jpg)
Photo: Stock

Dobro, nije u kompresor. Pa, gdje je? U komori za sagorijevanje? Da… Prije ili poslije lulice koja uvodi gorivo? Prije. Poremetit æete maseni odnos plinova, a tako i aerodinamièki profil strujanja neposredno pred paljenje? Ne. Onda poslije lulice? Da. Imate otrov koji, bez ikakvih problema, trpi izlaganje temperaturi od 1200 stupnjeva celzijusa? Pa dobro, ne baš tu gdje je toliko vruæe. Znaèi kod turbine, tu je malo manja temperatura, oko 1000°C? Ne, ni tu. Pa gdje onda? U ispušnoj cijevi? E, tu ga ubacuju. Osim što je temperatura i dalje visoka (700 stupnjeva), narušavate strujanje i skidate potisak aviona?

Pa mora negdje! Pa to i ja pitam, gdje? Oko motora? Molim? Pa izmeðu oplate motora i samog motora? Tu ubacujete cijev adekvatnog promjera, kroz koju prolazi otrov na putu od rezervoara do chemtrailsa? Da!

Konaèno smo otkrili da je izvodljivo. Na posebno sreðenim avionima, umjesto putnika i tereta, imamo rezervoare sa super-otrovima. Ti otrovi se izbacuju pomoæu pumpi, koje se napajaju adekvatnom snagom sa turbine mlaznog motora, a kroz cijevi koje oduzimaju snagu motora i narušavaju aerodinamièko opstrujavanje aviona. Ništa lakše! Od 5 oduzmemo dva, zatim još tri, te podijelimo sa osam, a ostatak zaokružimo na manji broj. I ostane nam 7. Više nego kad smo poèeli.

O pitanjima tipa tko i gdje proizvodi te enormne kolièine otrova (veæ smo vidjeli da 10 tona istog ne predstavlja ništa), tko ga prevozi od tvornice do aerodroma, tko ga utovara u avione, tko na kraju krajeva leti tim avionima, ne bih dalje širio tematiku van zrakoplovnih okvira. Zadržavajuæi se unutar istih, da li bi neko od teoretièara zavjere uspio pokazati na web stranici airfleets.net (http://www.airfleets.net/home/) koji toèno, od ovih aviona, lete za potrebe teoretièara zavjere, kao i da nam na stranici flightradar24.com (http://www.e-novine.com/www.flightradar24.com) pokažu te avione kada lete iznad nas.

Facebook grupa: Reci NE chemtrails zaglupljivanju (https://www.facebook.com/nebudiglup)


________
Izvor: E-novine (http://www.e-novine.com/srbija/srbija-tema/93235-Chemtrails-glavama.html)


: Odg: Chemitrails - teorija zavere
: Sale-X 05 November, 2013, 03:58:34 PM
http://www.youtube.com/watch?v=BKSK5LSxfus&feature=youtu.be (http://www.youtube.com/watch?v=BKSK5LSxfus&feature=youtu.be)